Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5074 (Ime Isus ne smije biti uzeto uzalud…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5074, 26 Veljača 1951

IME ISUS NE SMIJE BITI UZETO UZALUD…

Moje ime ne smije biti uzeto uzalud… Ovo je dano vama ljudima kao zapovijed, čije poštivanje izražava Ljubav za Mene, a njeno nepoštivanje  će vam se uračunati kao grijeh protiv Mene. Jer, Moje ime vama mora biti sveto, mora se veličati (poštovati, častiti) na nebu i na Zemlji. Moje se ime stoga može zloupotrijebiti, ali uvijek na štetu duše onoga tko Me nastoji oboriti. Otuda također i Moj protivnik sebi može dozvoliti zlouporabu, i o Meni govoriti na pogrdan način, odnosno, tko ne vjeruje u Mene, tko Me ne priznaje, Moj je protivnik, i također će govoriti o Meni na način koji vrijeđa vjernika, i on će morati jednom odgovarati, jer to je zlouporaba Mojega imena i svjedoči o protivljenju Meni. Ali Ja ga ne sprječavam kada on zloupotrebljava Moje ime ili ga izgovara kao masku njegove pobožnosti.  Ali, čim ga on primjenjuje da bi potkrijepio laž, čim Moj protivnik nastoji sebi osigurati vjerodostojnost (povjerenje) izgovaranjem Mojega imena, vi sami sebe morate izuzetno oštro preispitati, da li mu vi sami dajete priliku da posegne za ovim sredstvom da bi vas osvojio (pridobio). Vi morate sebe ispitati, da li vi sami, kroz požude i poroke svih vrsta privlačite onoga koji vas želi upropastiti za vječnost. Onda je njegovo nastojanje da potpuno uništi vjeru u Mene, vjeru u Božanstvenost Isusa Krista, u Njegovu neograničenu moć i snagu, i Njegovu ogromnu Ljubav… (26 Veljače 1951) Moje ime je nadasve sveto, i ne može biti izgovoreno od duha podzemnog svijeta u najdubljem značenju njegove riječi, odnosno, ono ne može biti navedeno kao ime Boga, najuzvišenijeg i najsavršenijeg Bića, jer bi onda ovo mračno biće priznalo Mene kao svoga Boga i Oca od vječnosti. Ali, ime može biti izrečeno kao „samo ime“, a ovo je kušnja koja često ima uspjeha. Tako se jedno takvo biće može predstaviti ljudima pod tim imenom, ali vas ne može zavarati Bogom, čim vi od njega zatražite da prizna (ispovjedi, potvrdi) Boga Oca ili Boga Sina. Ovo treba zapaziti, da svako biće tame uzmiče, čim mu je ime Isus pruženo u živoj vjeri u Njega kao Sina Božjeg i Otkupitelja svijeta… Od Božanstva Isusa uzmiče svaki zao duh, ali ime, koje se tek olako navodi kao ime, neučinkovito je, kao i obratno, također jedno biće podzemnog svijeta može uzeti ime Isus, bez da želi samoga sebe prikazati kao Božjeg sina. Riječ bez Duha, je tek jedna mrtva riječ, vi ljudi međutim trebate poštivati Duh, a ne mrtvo slovo (2 Korinćanima 3:6)… Sve što je istinito, mora imati život; biće koje se nalazi u noći smrti, neće nikada shvatiti punu Istinu, a tako ni ogromnu svetost Mojega imena, stoga će bez ikakvog shvaćanja izgovarati Moje ime, doduše da obmane ljude, ali bez svjesnosti gdje leži obmana, jer ono izgovara samo patvoreno ime, da ne treba imenovati svoje vlastito ime, no ono uopće ne može shvatiti Čije ime izgovara. Ipak, takvom biću može biti pruženo Moje ime u dubokoj vjeri u Mene, i pobjeći će od svjetla i više neće tlačiti čovjeka. Ali, vi sami morate sprovesti provjeru… vi morate znati, da li se vi sami povezujete tako duboko i iskreno (intimno, srdačno) sa Mnom, da vi također Meni Osobno dozvoljavate biti prisutnim u vama. Onda se također ne trebate bojati nikakve obmane od strane nečistih duhovnih bića… A ako se osjećate tlačeni ili kolebljivi, onda zazovite Moje ime u povjerenju vjere i u dubokoj pobožnosti, i Ja ću od vas otjerati svako mračno biće, jer vi sami koristite oružje koje Sam vam Ja povjerio… Jer Mojemu se imenu neće moći oduprijeti nijedno biće, koje još nije otkupljeno.

AMEN

Spread the Truth