Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5072 (Nadvladavanje materije… Buđenje duha…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5072, 24 Veljače 1951

NADVLADAVANJE MATERIJE… BUĐENJE DUHA…

Svatko tko je materijalnog uma i dopusti materiji da previše dominira njegovim mislima može teško postati svjestan duha unutar sebe koji je u potpunoj suprotnosti materiji. Stoga je svatko tko namjerava probuditi duh unutar sebe morao najprije prevladati materiju, to jest, on više ne bi trebao biti njezin rob nego je postao njezin gospodar. Ona ga više ne bi trebala kontrolirati, on mora biti sposoban sa lakoćom odustati od nje i time ju sam dati tako što će dijeliti njegova materijalna vlasništva sa njegovim bližnjim ljudskim bićem kojem on može pomoći osiguravajući ga sa zemaljsko-materijalnim vlasništvima. Ovaj proces Ljubavlju ispunjene aktivnosti spram čovjekova bližnjega ljudskog bića je nužan kako bi se duh unutra oživio, budući će osoba na taj način sebe oblikovati tako da Moj duh može postati učinkoviti u njemu, budući je duhovna iskra unutar njega nerazdvojivo povezana sa Mnom, njezinim vječnim Ocem-Duhom. Razumljivo, Božanski element unutar ljudskog bića, kako bi sebe izrazio, mora reagirati na nešto Božansko, budući je povezanost između savršenstva i nesavršenstva nemoguća. Ljubav, međutim, oblikuje ono što je nesavršeno u Božansko biće. Bez Ljubavi Moj duh nije sposoban sebe obznaniti u ljudskom biću, čovjekova Ljubav, međutim, postaje aktivna spram bližnjeg ljudskog bića i tako prethodni demonstrira njegovu Ljubav spram Mene i može naknadno također primiti Moju manifestaciju Ljubavi. Moja snaga može teći u njega i sebe izraziti u djelovanju duha.

Nesebična Ljubav prema bližnjemu će uvijek jedino biti prakticirana od strane nekoga tko je postao gospodar nad materijom, u kojem slučaju je duh sposoban djelovati u njemu. Kao rezultat Ja Osobno ulazim u srdačan kontakt sa njime budući je njegov duh dio Mene. Da li sada shvaćate što dobijate ako sebe oslobodite od materije? Da li shvaćate trivijalnost zemaljskih dobara ako zadobijete Mene tako što ćete odustati od njih? Vi dajete malo a primate beskonačno puno zauzvrat… najdragocjenije postaje vaše vlasništvo… Moja Ljubav, koja se izlijeva u vaša srca i podaruje vam neizmjerna bogatstva… Materijalne stvari su vam doista dane kao test vaše volje, ipak vi ih možete koristiti za dobrotvornu aktivnost… vi možete olakšati mnogo nevolje sa njima i stoga biti Ljubav-no aktivni na Zemlji. Onda će vam materija priskrbiti duhovna vlasništva budući ju vi koristite za vršenje dobrih djela, onda će ona jednostavno biti sredstvo u vašim rukama korišteno kako bi stekli duhovna blaga, ipak jedino ako ju darujete/podijelite, budući se materijalna i duhovna vlasništva nikada ne mogu postići u isto vrijeme sve dok čovjek i dalje dozvoljava da njegovo srce bude zarobljeno od strane materije. Ona treba biti nadvladana, i to je vaš zadatak na Zemlji ako želite probuditi duhovnu iskru u vama i na taj način također uspostaviti kontakt sa Mnom, ako Mi želite dati pravo da boravim u vašem srcu. Ali onda ste vi zadobili sve, jer jednom kada Sam se nastanio u vama Ja vas više neću napustiti; onda ćete biti prožeti Mojim duhom i postati aspiranti za Moje kraljevstvo koje nije od ovog svijeta… Onda ćete se vratiti u Očevu kuću, ka Meni, od Kojeg ste jednom proizašli i Koji neće otpočinuti sve dok zauvijek niste postali Njegovi Vlastiti.

AMEN

Spread the Truth