Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5059 (Izlijevanje Duha…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5059, 10 Veljače 1951

IZLIJEVANJE DUHA…


Ja želim djelovati u vama i osloboditi u vama Moju Ljubav i snagu, želim vas postaviti u stanje u kojemu možete osjetiti Moje prisustvo i biti blagoslovljeni. Ja Osobno želim djelovati u vama, tj. Moja snaga mora vas oživjeti, mora dati život vašoj duši, jer bez Mojeg djelovanja u vama vi ste mrtvi, premda živite. Želim probuditi dušu u život, s obzirom da bez Mene ne može živjeti, Ja Osobno moram moći prebivati u vama, što ima također za posljedicu Moje djelovanje u vama. Međutim, Ja Sam Duh (Ivan 4:24) i zato mogu prebivati u vama samo u Duhu. Ne morate Me doživjeti vidljivog u Tijelu (Isusovom), unatoč tome Ja se mogu nastaniti u vama i podariti vam život kroz Moje djelovanje. I onda možete također govoriti s uvjerenjem o Mome prisustvu, jer posjedujete jedno vidljivo očitovanje: unutarnje prosvjetljenje putem Duha, vi sazrijevate u unutarnjoj spoznaji, zadobijate znanje koje vam nikada ne može biti dostavljeno od čovjeka, osim ako se u njemu već nije odvio isti proces i on vam potom prenosi znanje prisvojeno na taj način.

Moj Duh dakle budi vas ljude u život, Moj Duh međutim, je vječno nerazdvojiv od Mene i posljedično, tko je bio prosvijetljen Mojim Duhom, morao je zaprimiti svjetlost od Mene Osobno, moralo mu se odobriti Moje djelovanje u njemu, nešto što je opet samo moguće kada čovjek prebiva u Ljubavi, u njemu Ja Osobno želim djelovati kroz Moj Duh. Bez Ljubavi Moj se Duh nikada ne može očitovati, bez Ljubavi Božanski glas u čovjeku zanijemi, i bez Ljubavi nedostaje također razumijevanje onoga što je dostavljeno čovjeku od strane bližnjega koji je duhovno probuđen. Jer Moj Duh je golema vatra Ljubavi, prepuna sile i učinkovitosti, ali uvijek samo kada je u Svome elementu, kada se probudi u srcu željnome i sposobnome ljubiti, inače se Duh povlači i zatvara potpuno od svega onoga što je u čovjeku anti-božansko.

Kada se dakle govori o izlijevanju Duha, to znači uvijek najintimnije sjedinjenje sa Mnom, kako bi se Moje djelovanje moglo razviti u čovjeku, da se Ja Osobno mogu brinuti za njega i priskrbiti mu spoznaju, da ga učinim mudrim, da se kreće u potpunoj Istini, da hoda sada savjesno svojim zemaljskim životom prema cilju s pogledom usmjerenim prema Gore, da se odvoji od svijeta i teži za duhovnim Kraljevstvom, jer u njemu je svjetlo i prepoznao je duhovno Kraljevstvo kao svoju istinsku domovinu, kojoj sada teži svom snagom. On postaje živ u svome htijenju, razmišljanju i djelovanju. On radi savjesno na sebi da sazrije, kako bi se mogao postojano sjediniti sa Mnom, jer Moje djelovanje u njemu ga čini sretnim i više se ne želi razdvajati od Mene. Moje djelovanje mu je stoga očito kada on teži prema Gore; tada Mi više ne pruža nikakav otpor i prihvaća Me u svome srcu, i zatim će biti prožet Mojom Ljubavlju i Mojom snagom, nalazi se u spoznaji i tama je nestala u njemu zauvijek.

AMEN

Spread the Truth