Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5022 (Poziv na Vinogradarski rad… Širenje Evanđelja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5022, 17 Prosinca 1950

POZIV NA VINOGRADARSKI RAD …. ŠIRENJE EVANĐELJA ….

Širite Evanđelje, i Ja ću vas blagosloviti. Neznanje o tome što ljude vodi do blaženosti vi trebate nastojati promjeniti vašim radom u Mome vinogradu i ljudima donijeti svjetlo; vi ih trebate učiti u Moje Ime, vi im trebate samo proglašavati Božansko učenje Ljubavi i pozivati ih i upozoravati na to da žive po tom učenju. 

Ljudi su postali pravi svjetovni ljudi koji teže jedino tome da sami sebi omoguće blagostanje, i ne misle više na svoje bližnje. Ali oni ne znaju da samoljublje predstavlja smrt za njihov duh; oni ne znaju da je čovjekova svrha na Zemlji ta da putem služničke Ljubavi prema bližnjemu svoju dušu dovede do zrelosti, i oni ne znaju da svoj zadatak ne ispunjavaju niti najmanje tako da zemaljski život za dušu prolazi bezuspješno.

No kad vi Moje Evanđelje nosite među ljude, vi ih i upoznajete sa njihovim zemaljskim zadatkom, i vi ih savjetujete i upozoravate na to da svoj život iskoriste za vječnost. Tako vi unosite svjetlo u tamu u kojoj se čovječanstvo kreće. Vi s njima morate govoriti kao čovjek sa čovjekom, pošto su oni crkveno učenje već odavno odbacili; morate im predstaviti to da je zemaljski život sredstvo za postizanje cilja, a ne cilj sam po sebi; vi ih morate uputiti na njihove obaveze prema Meni, Koji kao njihov Stvoritelj i Otac od vječnosti isto imam pravo na Svoju djecu i Kome se oni moraju podložiti, ako Me priznaju kao svoga Oca.

Predstavite im ispravan odnos u kojem oni trebaju biti spram Mene, objasnite im uzrok i smisao njihovog ljudskog postojanja te Moju beskrajnu Ljubav i strpljenje za to da Moja stvorenja zadobijem zanavjeke. Predstavite im Moju Ljubav, i uputite ih na uzvraćanje Ljubavi, koju Meni dokazuju jedino putem nesebične Ljubavi prema bližnjemu. Skrenite im pažnju na bijedu koja ih okružuje, gdje se mogu i trebaju zauzeti pomažući, žele li Mi biti ugodni …. Tada ste vi pravi navjestitelji Moga Evanđelja na Zemlji, tada ste Moji pravi učenici i apostoli, koji su u Moje Ime neumorno aktivni, koji nastavljaju ono što sam Ja na Zemlji započeo …. ljudima pokazivati put Ljubavi, kojim obavezno moraju ići, žele li postati blaženi.

Ja njima mogu govoriti jedino kroz ljude, tako da Mi trebate služiti, tako što po Mome nalogu radite na dušama koje nisu svjesne svoje svrhe postojanja, a koje Ja ne želim pustiti da budu izgubljene, nego im kroz vas želim pomoći da se upoznaju s Mojim Evanđeljem i po tome žive ….

AMEN

Spread the Truth