Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5016 (Put usavršavanja… Dijeteštvo Božje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5016, 8 Prosinca 1950

PUT USAVRŠAVANJA …. DIJETEŠTVO BOŽJE ….

Vi možete već na Zemlji dospjeti do savršenstva, ako Mi se slobodnom voljom podložite, ako živite po Mojoj volji, ako se neprestano krećete u Božanskom Redu. Sve što je dobro odgovara Mojoj volji, a sve loše volji protu-pola, koji isto tako djeluje na vas, kako bi vas učinio poslušnima njegovoj volji. Do vas je samih kome se želite pokoriti; potpuno vam je slobodno, jedino što ispravno (is)korištena volja vodi do savršenstva, u suprotnom potpadate vječnoj smrti, stanju neslobode u mizeriji i patnji.

Dakle postoji samo jedan put do savršenstva …. životni hod po Mojoj volji, tj. hod u Ljubavi iz slobodne volje. Ako se potrudite po pitanju djelā nekoristoljubive Ljubavi prema bližnjemu, te živite po Mojoj volji, vaša duša i sazrijeva tokom vašeg zemaljskog života. Tada je kratko vrijeme zemaljskog života dovoljno za postizanje stupnja zrelosti koji ju oslobađa od svakog okova, dakle osposobljava za Kraljevstvo Svjetla, u koje duša može ući jedino ako je slobodna od svakog nepropusnog ovoja.  

Stupanj zrelosti duše može doduše i onda biti različit, no ona je sretna da uopće može biti stanovnikom Kraljevstva Svjetla, gdje je neprestani uspon i gdje ona može dosezati sve veću blaženost. Ali čak i najvišu ekstatičnost može joj donijeti kratko vrijeme života na Zemlji, ona može kao pravo ‘dijete Božje’ ući u najpotpunije sjedinjenje sa Mnom, kako bi, nikad više od Mene razdvojena, mogla uživati najviše miline.

To stanje dijeteštva Božjega uvjetovano je samo životom u Ljubavi na Zemlji u najpotpunijoj nekoristoljubivosti, neprestanim stremljenjem Meni Samome i unutarnjim sjedinjenjem sa Mnom, koje čovjek postiže uvijek kad djeluje u Ljubavi. Svijet ga ne smije uopće doticati, patnju i teret mora prihvatiti kao poslanu od Mene, njegova vjera mora biti duboka i neuzdrmljiva, i njegova volja mora se u svako doba spuštati pod Moju Volju (u smislu: klanjati)…. on uvijek mora živjeti sa Mnom i puštati Me da Ja djelujem u njemu …. mora se osjećati kao Moje dijete već na Zemlji i ljubiti Me cijelim srcem …. Tad živi potpuno u skladu s Mojom voljom i sa ove Zemlje odlazi kao istinsko dijete Božje.

Tako da, ako znate što možete postići za kratkog vremena zemaljskog života, a kako samo rijetki ljudi život iskorištavaju za svoj spas duše, onda možete i zamisliti stanje kajanja onih duša koje su propustile Moju volju učiniti svojom, i onda se pak osvrću na promašeni zemaljski život. Jer čak (n)i Moja odgojna sredstva često ne urode plodom, a pod prisilom Ja ne mogu usavršiti duše. Stoga bezbrojne duše u onostrano područje prelaze u stanju mraka i tamo moraju trpjeti muku dok se ne vinu u visinu, što je međutim daleko teže nego na Zemlji gdje im na raspolaganju stoji životna sila tako da mogu djelovati po svojoj volji, jedino što im je volja bila krivo usmjerena.

Međutim i u onostranom području volja stvorenja ostaje slobodna …. stoga vi ljudi sa svom ozbiljnošću trebate raditi na sebi, kako bi postigli stupanj svjetlosti koji vam donosi spoznaju, kako bi onda u onostranom sigurno napredovali prema gore, pa da više nema opasnosti od ponovnog propadanja u duboku tamu. Možete mnogo postići na Zemlji, jer vam na raspolaganju stoji snaga i milost i to neograničeno …. koristite to i stvarajte fond za vječnost …. živite po Mojoj volji kako biste mogli ući u kraljevstvo svjetla, tako da zemaljski život za vas ne bi bio uzaludan …. 

AMEN

Spread the Truth