Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5001 (Bog govori uvijek i iznova…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5001, 17 i 18 Studeni 1950

BOG GOVORI UVIJEK I IZNOVA …


O vi lude, koji vjerujete da možete određivati Ljubav vašeg Boga …. Vi slijepi u duhu, koji Me još nisu spoznali, koji Moje prisustvo još nisu osjetili i koji stoga ne mogu shvatiti da se Ja objavljujem onima koji čeznu za Mojom Riječju. Vi bedaci, koji ne znate da sam Ja Sâm vječna Riječ i time moram govoriti ako sam vam prisutan i ako vam hoću dokazati Moje prisustvo. Vi doduše ponavljate to što Sam Ja nekoć dok Sam živio na Zemlji govorio, no sve dok vam nisam prisutan, to su samo mrtva slova koja rasprostirete, a koja oživljavaju tek onda kad ih osjetite kao znak Mog prisustva, jer onda čujete kako Ja Sâm govorim kad vam se putem Duha u vama objavljujem.

Na početku bijaše Riječ, i Riječ je bila kod Boga …. (i Bog je (ta) Riječ). Moja Riječ Ja sam Sâm, i Moj Duh u svakoj je Riječi koja svjedoči o Meni. Govorim ljudima, i to na bilo kojem mjestu i u bilo koje vrijeme, samo ako Mi čovjek otvori svoje uho, ako Me žudi čuti, i ako osluškuje izražavanje Moje Ljubavi. A ta Ljubav nikad se neće potrošiti, i time Moja Riječ nikada ne može prestati oglašavati se u srcima ljudi koji Me vole.

Tko dakle vjeruje da sam se samo jednom objavio Mojim učenicima, tko vjeruje da sad šutim i da nikad više s ljudima nisam u tako srdačnoj vezi da Me mogu čuti, taj se nalazi u velikoj zabludi koja mu je na veliku na štetu, pošto nikada ni ne može čuti Moj glas ako ne vjeruje da se Ja objavljujem, da se Moja Ljubav u odnosu vas ljudi hoće izraziti i dati vam znak da Sam vam prisutan.

Pošto sam Ja Božansko Biće, moram moći i dati potvrdu o Svom biću pa prema tome i govoriti vama ljudima. A vi drugo biće možete prepoznati jedino ako ono izrazi svoje mišljenje, htjenje i osjećanje, inače ono za vas ostaje mrtvo i neprepoznato. I pošto Ja želim da vi ljudi Mene upoznate, moram vam govoriti. (18 Studeni 1950) Koji otac, koji voli svoju djecu, bi ostao nijem, ako zna da su ona u potrebi? …. Koji otac bi se zavjetovao da samo jednom govori svojoj djeci, kako bi nadalje zauvijek ostao nijem?

Vi ljudi ne poznajete vašeg Oca na Nebu ako si Ga zamišljate kao biće bez milosti koje oskudijeva u Ljubavi. Kao što kvočka svoje piliće mami kako bi ih zaštitila od opasnosti, tako Sam isto i Ja stalno i neprestano pozivam i upozoravam, a kako inače nego kroz Moju Riječ koja svjedoči o Meni Samome i o Mojoj Ljubavi i brizi i skrbi o vama? O vi bedaci koji vjerujete da bi se Moja Ljubav mogla smanjiti, da bi se ikada mogla potrošiti ….  da bi Ja, Riječ od Vječnosti, jednom mogao zašutjeti jer Sam vam već jednom prije govorio …. Razmislite samo kako je slaba vaša vjera i kako vi Mene mjerite zemaljskim mjerilom, kako mi ‘kačite’ slabosti i nedostatke zemaljskog čovjeka, čija ljubav je ograničena pošto je još nesavršen.

Moja Riječ uvijek će odjekivati, i moći će Me čuti svaki čovjek koji se razvija po Mojoj volji, koji svoje srce pripravlja u boravište u kojem se njegov Gospod može nastaniti …. I ako je On kod njega, ako je On prisutan, On će se i izraziti, i govoriti mu riječi Ljubavi i mudrosti, kao što Sam i obećao. I nikada (više) to ne trebate dvojbiti, pošto bi onda i Moja na Zemlji izgovorena Riječ bila prolazna, koja vam je Moj Duh najavila do na kraj vremena: “Ostajem uz vas do kraja svijeta ….” (Matej 28:20) “Moj Duh vodit će vas u Istinu ….” (Ivan 16:13) I ako posjedujete duboku živu vjeru, nećete Me gledati kao nekog dalekog Boga, nego kao predobrog, Ljubavi punog Oca, Koji uvijek želi biti i ostati povezan s vama, i Kojega onda možete čuti i razumjeti, Koji vam govori uvijek, ako ga žudite čuti.

AMEN

Spread the Truth