Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4999 (Pravi propovjednik mora biti pokretan Duhom Božjim…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4999, 12 Studenoga 1950

PRAVI PROPOVJEDNIK MORA BITI POKRETAN DUHOM BOŽJIM ….

Svaki proglašivač Moje Riječi od Mene je blagoslovljen, samo ako je ozbiljan u nastojanju da svojim bližnjima bude sredstvo za posredovanje Moje Riječi, kako bi im se pomoglo doći do vječnoga života. On dakle govori u Moje ime, on osjeća da Ja želim govoriti ljudima, i čini to za Mene …. proglašava Moju Riječ …. No što vi ljudi podrazumijevate pod Mojom Riječju? Riječ koju vi želite proglasiti uvijek mora biti izgovorena od Mene, inače ju ne biste mogli nazvati Mojom Riječju. Ja Sam se direktno ili indirektno morao obratiti ljudima, znači kroz Moje sluge i proroke, i tako im se otkriti. I vi kao objavitelji Moje Riječi u to morate biti potpuno uvjereni, inače bi objavljenje Moje Riječi bilo više forma(lnost), koju Ja ne uvažavam i koja Mi nije mila.

Dakle, samo čovjek koji je potpuno uvjeren u svoju propovijed smije ju držati drugima, želi li biti Moj predstavnik na Zemlji, želi li kao propovjednik Moje Riječi i primiti Moj blagoslov. On je sâm u sebe morao primiti Moju Riječ i po tome živjeti. Onda Sâm Ja govorim kroz njega kad on govori za Mene. On onda dakle ne ponavlja samo ono što Sam Ja nekoć govorio ljudima, nego: Ja Sâm govorim uvijek i uvijek nanovo ljudima, ako Mi se on preda kao glasnogovornik kojim se Ja služim samo kako bi im uvijek nanovo dostavio Moju Riječ.  

Prema tome, svatko tko stoji u živoj vjeri u Mene te u poniznoj Ljubavi, spreman je biti aktivan za Mene, taj neprestano prima Moju Riječ, jer Ja sam Taj Koji tada upravlja njegovim mislima, Koji mu daje riječi koje su jednom proizišle iz Mene i koje Ja uvijek iznova ponavljam, jer Nebo i Zemlja prolaze, ali Moja Riječ o(p)staje zauvijek (Matej 24:35).

Vi ljudi koji vašim bližnjima objavljujete/navještavate Moju Riječ u Moje ime, vi putem vaše volje dozvoljavate to da se Ja Sâm poslužim vašim jezikom, da sami primite Moju Riječ i istovremeno je ponovite na blagoslov vama ili vaših bližnjih …. Vi svoje službe još niste pravo svjesni, ako vjerujete da Riječ možete crpsti samo iz Knjige Otaca …. to ne možete ako Mi ne dozvolite da djelujem u vama, inače to ostaje prazna riječ, koja nema učinak buđenja i davanja Snage …. sama izgovorena Riječ, koja (bližnjima) nije komunicirana u povezanosti sa Mnom, može s obzirom na slovo biti neoštećena, pa ipak ostaje neučinkovita ako Me vi sami ne pustite da djelujem u vama, i tada ne možete tvrditi da ste objavili Božju Riječ, pa čak i ako je s obzirom na slovo ista ….

Ja Sâm ću se otkriti i to i činim uvijek, samo ako je propovjednik u najdubljoj Ljubavi sa Mnom i u živoj vjeri u Mene želi od Mene Samoga primati Moju Riječ, kako bi Ju dalje dao svojim bližnjima kojima želi pomoći da dosegnu blaženost. Ljubav prema Meni i prema bližnjemu mora ga poticati na proglašavanje Moje Riječi, i tad će uvijek govoriti potican Mojim Duhom, jer tada ne govori on sâm, nego Ja govorim kroz njega, i on proglašava čisto Evanđelje ….

AMEN

Spread the Truth