Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4961 (Ljubav prema Bogu i bližnjemu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4961, 2 Rujan 1950

LJUBAV PREMA BOGU I BLIŽNJEMU…

(Matej 7:12)

Štogod želite da ljudi čine vama kada trpite nevolju vi bi također trebali činiti njima (Matej 7:12)… To je zapovijed ljubavi prema bližnjemu, koja je za vas najvažnija zapovijed pošto istovremeno uključuje ljubav prema Bogu. Jer tkogod voli svoga bližnjega kao svoga brata također voli Oca iznad svega drugoga, Čije dijete je bližnji. I stoga vi ljudi znate što trebate činiti kako bi postali blaženi, jer ove dvije zapovijedi su sažetak Moje volje, ispunjenje koje je vaš zemaljski zadatak. Ako obratite pažnju na ove dvije zapovijedi ljubavi prema Bogu i vašem bližnjemu vi nećete biti sposobni počiniti grijeh već ćete živjeti životom koji je Meni ugodan, i Ja ću vas zauzvrat blagosloviti povećavajući vašu realizaciju i mudrost, svjetlo i snagu. Još k tome vi ljudi također znate kako vam protivnik (= Sotona) stalno pristupa ne bi li vas odgurnuo sa pravog puta, ne bi li napravio da Me napustite/odbacite. I prema tome on će pokušati spriječiti da stimulirate Moju naklonost… On će vas pokušati spriječiti voljeti Mene i vašega bližnjega i opet i iznova vas nagovarati da prekršite ove Moje zapovijedi. On će vam skrenuti pažnju na činjenicu kako ste vi više važni, kako bi najprije trebali razmišljati o sebi i time prepustiti dominaciju sebičnoj ljubavi, tako da ne bi imali razumijevanja za nevolju vašeg bližnjeg i kako bi negirali Mene u prilog vaših vlastitih nastojanja… zemaljskih vlasništava, koja su privremena…

I stoga ćete vi morati odlučiti, morat ćete odabrati Mene ili Mojeg neprijatelja… morat ćete ispuniti Moje zapovijedi ljubavi ili propasti u sebičnoj ljubavi, jer Moj neprijatelj jedino želi vaše uništenje. Ali ljubav koju pružate Meni i vašem bližnjem će vas usrećiti, jer ova ljubav je doista snaga i povećava duhovna vlasništva. Vaša jedna i jedina svrha u životu je pomoći vašem bližnjem ljudskom biću, jer nesebična ljubav prema bližnjemu je pravo sredstvo za oslobađanje vaše duše, ona je priskrbna/kupovna cijena vječnog blaženstva. U duhovnom kraljevstvu, međutim, ljubav je prirodna, dok na Zemlji ona predstavlja jedan napor da bi se izdignulo iznad sebe samog, pošto sebična ljubav i dalje sačinjava snažnu protutežu koja je, međutim, pogrešno usmjerena ljubav i zatvara ulaz u kraljevstvo blaženih duhova. Ljubav proizlazi iz Mene i ponovno vodi nazad k Meni, ali svatko tko je bez ljubavi je dobrovoljno sebe isključio iz Mojeg kruga i prema tome je u opasnosti postati žrtvom onome koji je u potpunosti bez ljubavi pošto je Moj protivnik. Iz tog razloga se protiv njega treba boriti, ljubav treba biti prakticirana i Prema tome Moje zapovijedi uvijek treba vršiti; vi sebe trebate oblikovati u ljubav kroz nesebičan rad ljubavi zato da bi korespondirali sa Mojom temeljnom prirodom, zato da bi sebe oslobodili od okova vašeg neprijatelja, zato da bi se ujedinili sa Mnom i bili vječno sretni.

AMEN

Spread the Truth