Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4959 (Patnja dokazuje Božju Ljubav… Pročiščavajuća vatra…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4959, 30 Kolovoz 1950

PATNJA DOKAZUJE BOŽJU LJUBAV… PROČIŠĆAVAJUĆA VATRA…

Prihvatite svaki životni teret i znajte da je on nužan kako bi sebe oslobodili od svake zapreke koja i dalje opterećuje vašu dušu. Jednog dana ćete vi slobodno i bez smetnje boraviti u sferama koje su prožete sa svjetlom, do tog vremena vaša duša je morala odbaciti svaku naslagu ili će biti nesposobna primiti obilje svjetla, inače bi se svjetlo susrelo sa otporom koji ga spriječava da uđe u dušu. Što morate otrpjeti na Zemlji jedino olakšava duši da sebe razdvoji od svoje deprimirajuće čahure, tako da ona može odbaciti što ju još muči, što ju i dalje privezuje dolje i stoga ju drži zarobljenom. Ali kraljevstvo blaženih duhova ne poznaje nikakvih zapreka, to je zašto ono jedino može udomaćiti čistu i sasvim produhovljenu dušu koja je čista od svih nečistoća koje bi mogle spriječiti prožimanje svjetlom. Duša je morala iznova postići njezino izvorno stanje kada je, budući sama svjetlo, bila božanska i u intimnom kontaktu sa vječnim Božanstvom, budući je bila dio Njega, iskrica Vječnog Svjetla. Sve nečistoće su najprije morale biti otklonjene, i to znači da je duša morala doživjeti pročišćavajuću vatru, koja može biti rezultat silne patnje ali također i vrlo duboke Ljubavi, ali koja je uvijek uspješna.

Otud se vi ljudi ne bi trebali žaliti ako morate patiti, namjesto toga, smatrajte patnju kao dokaz Božje Ljubavi, Koji uvijek jedino ima pročišćavanje vaše duše na pameti da bi joj osigurao blaženu sudbinu jednom kada uđe u duhovno kraljevstvo. Onda će duša blagosloviti patnju i sa ogromnom zahvalnošću gledati nazad na zemaljski život koji je, kroz patnju, rezultirao u stanju prijemčivosti za svjetlo i omogućio joj ostati blizu Bogu u blaženoj sreći. Na Zemlji ona je nesposobna cijeniti Očinsku veliku Ljubav i ljubaznost i često se buni protiv svoje sudbine. Podređenost, međutim, garantira više Božje Ljubavi, ali više patnje također osigurava višu zrelost duše i život u duhovnim sferama u vječnom blaženstvu.

AMEN

Spread the Truth