Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4955 (Malo stado na Kraju… Jaz se povećava… Božja pomoć…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4955, 24 Kolovoz 1950

MALO STADO NA KRAJU… JAZ SE POVEĆAVA… BOŽJA POMOĆ…

Jaz će biti sve veći između Mojih i sinova Sotone, budući se ljudi sve više udaljavaju od Mene i okreću se onome koji je gospodar materije, utoliko što ova još sklanja duhovno koje je potpuno njegova duha, odnosno volje otklonjene od Mene. Stoga ćete vi, koji duhovno stremite, i Meni okrećete vaše misli i nastojanja, koji sve više i više osamljeni stojite usred svijeta, vi ćete također biti izbjegavani od djece svijeta, ili klevetani i izrugivani od već đavlima postalih bližnjih, koji su lišeni sve Ljubavi i sve vjere. No, tada ćete vi također prepoznati da Kraj više nije daleko, jer ovo Sam vam Ja pretskazao, da će na Kraju biti još samo malo stado koje je Moje, koje u Meni prepoznaje svojega Pastira, i obraća pažnju na Moj glas. Većina Me više ne poznaje, ipak ne bez krivice, budući je Moja Ljubav i njima udvarala, no oni Moju Ljubav nisu prihvatili, oni su stremili sve dalje od Mene, i dospjeli u najdublju noć, jer su se bojali svjetla, koje Sam im Ja u Mojoj Ljubavi ponudio. U svijetu međutim, svijetle samo obmanjujuća svjetla, i oni jure njihovom sjaju i blještavilu, oni čine što im knez svijeta naloži, oni teže zemaljskom posjedu, i traže ispunjenje u zemaljskim užicima, oni imaju na umu jedino tjelesnu dobrobit, ali ne njihovu dušu. Ja uvijek iznova stupam na put pojedinca, uvijek iznova se oni odvajaju sa širokog puta na uski, teško prohodni puteljak, gdje Ja stojim i nastojim ih odvući sa puta koji vodi u propast. No, oni prolaze pored Mene odvraćena pogleda, oni ne vide, jer oni ne žele vidjeti… Ako oni pak susretnu jednoga poslanika od Mene, onda ga kleveću i nastoje mu naštetiti gdje god mogu, ponukani od Mojega protivnika, kojem su poslušni kroz njihovu volju. Moj dar milosti ne nalazi odjeka, i vi, Moje sluge na Zemlji, ostat ćete osamljeni, što bliže se to primiče Kraju. Ali, ne trebate se ničega bojati, jer Ja Sam s vama, i vi zato nikada niste sami. Vi ćete doduše sami stajati među nevjernicima, ali Moji se prepoznaju, i drže zajedno, te crpe utjehu i snagu iz Moje Riječi. A, ova Moja Riječ će njima dati nadoknadu za sve čega se oni moraju odreći. Oni koji su poslušni Mojemu protivniku, zemaljski su dobro zbrinuti, njima ništa ne nedostaje. I zato oni s visoka gledaju dolje na potrebite ljude, napaćene nedaćama, i bez samilosti su. No Moja Ljubav Moje ne napušta, čak i ako im se približi zemaljska nevolja na neuobičajen način. Po tome se prepoznaju Moji, da oni doduše žive u nevolji tijela, ali njihove duše su slobodne od straha, jer oni Mene prepoznaju kao njihova Oca, i sigurni su u Moju skrb. I tako će oni biti osnaženi i utješeni, često od bližnjih; ali Moja pomoć će također biti očigledna, kao što i Sotona očigledno djeluje. Sve više i više će se vršiti razdvajanje, što bliže je Kraj, i oba tabora će jedan s drugim voditi borbu, djeca Sotone u mržnji i bezdušnosti (okrutnosti, neljubaznosti, bezosjećajnosti), Moji naprotiv želeći ih još obratiti, i nastojeći u Ljubavi njih pridobiti za Mene i Moje kraljevstvo. No, jaz se proširuje, dok im ne postane nepremostiv, dok ne dođe konačni Kraj, Dan Suda, kada će biti odijeljene koze od ovaca, i primiti oboje, kaznu ili nagradu, prema zasluzi. Jer, tko nije za Mene,  on je protiv Mene, tko ne sabire, on rasipa (Luka 11:23)… Tko vjeruje u Mene, također Me priznaje pred svijetom… tko Mene međutim ne priznaje, on pripada Mojemu protivniku, i on će također dijeliti njegovu sudbinu, on će biti osuđen na Sudnji Dan, gdje će Moja pravednost (pro)govoriti, budući je vrijeme ispunjeno.

AMEN

Spread the Truth