Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4951 (Uslišenje molitve u Duhu i Istini…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4951, 15 Kolovoza 1950

USLIŠENJE MOLITVE U DUHU I ISTINI…

Tražite Moju pomoć u svakoj nevolji pa ćete doživjeti ispunjenje Moga obećanja: Molite i bit će vam dano, kucajte i bit će vam otvoreno (Matej 7:7). No, Ja vama, koji Me molite u Duhu i u Istini, uistinu dajem sve za što zamolite ako je to vašoj duši na spas. Slično tome, dajem vam i objašnjenja ili odgovore ako Me pitate, jer odgovor vam polažem u srce, tj. vi ćete osjetiti ono što vam želim reći kao odgovor, samo ako obratite pažnju na vaš unutarnji glas nakon istinske molitve Meni.

Sve što vas pokreće, što vas čini neodlučnima, možete Mi sa sigurnošću povjeriti, a Ja ću vas se prihvatiti i s vama podijeliti svaku brigu. Ni jedna molitva koja Mi je upravljena u Duhu i u Istini neće proći neuslišena. Ako vi dakle vjerujete u Mene, u Moju Ljubav i svemoć, te činite da se vaša molitva uzdigne u toj vjeri, morate Mi i vjerovati da vas Ja i uslišavam na način koji je dobar za vas. Prema tome ne trebate primiti drugi odgovor do ovoga: Ja znam za sve i vodim vas pravo, upravljam vas i dajem vam ispravne misli, samo ako Mi se preporučujete, znači ako Mene odabirete za vašeg vodiča.

Ako Mene Osobno pustite da vam budem savjetnikom u svakom duhovnom kao i zemaljskom pitanju, ne možete nego ispravno postupati i misliti. Pa stoga molite u Duhu i u Istini prije svake odluke koju želite donijeti, a onda odlučite onako kako vas srce nagoni, tj. kako osjećate da je ispravno, jer to osjećanje je odgovor koji vam Ja dostavljam nakon istinske molitve za Moju pomoć. Svaka nevolja koju dopuštam da vam dođe je samo u svrhu toga da Mi se utoliko dublje priključite, kako bih vam mogao postati primjetan kroz Moju pomoć, koju vi onda i vidite kao Moju pomoć ako ste prije toga istinski molili. Dignite vaše oči k Meni, odakle vam dolazi pomoć u duhovnoj kao i zemaljskoj nevolji…

AMEN

Spread the Truth