Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4942 (“Ti si Petar, stijena, i na toj stijeni ću izgraditi moju crkvu…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4942, 24 Srpanj 1950

‘TI SI PETAR, STIJENA, I NA TOJ STIJENI ĆU IZGRADITI MOJU CRKVU…’

Ja Sam zasigurno utemeljio Crkvu na Zemlji ali Ja nisam želio jednu organizaciju… Ja ovo kažem svima onima koji tumače Moje Riječi ‘Ti si Petar, stijena, i na toj stijeni ću izgraditi Moju Crkvu’ tako da Sam Ja Osobno utemeljitelj svjetovnih organizacija koje sebe nazivaju istinskom Kristovom crkvom. Poput svih Mojih Riječi ove su, također, bile naumljene biti shvaćene duhovno, u stvari, njih je vrlo lako razumjeti ako se vjera Mojeg učenika Petra razumije kao stijena, koju svatko mora posjedovati kako bi pripadao Mojoj istinskoj Crkvi. Moja Crkva je čisto duhovno utemeljenje; ona se treba razumjeti kao zajednica sa vjerom onako čvrstom kao Petrovom, ali nikada kao sjedinjavanje ljudi u čisto svjetovnu organizaciju, koja se mora nazvati svjetovnom budući sve što dokazuje pripadnost ovoj organizaciji mora biti izvanjski prepoznatljivo i budući su daljnje uredbe ili zakoni bili propisani (naređeni) koji zabranjuju (zaustavljaju) čovjekovo razmišljanje i akcije, što sasvim proturječi Mojoj volji. Moja je volja da ljudi koji žele pripadati Mojoj Crkvi trebaju stremiti spram Mene njihovom vlastitom slobodnom voljom, za što je potrebna vjera u Mene baš kao i Ljubav… Ni jedno ni drugo ne može biti prisiljeno niti postignuto kroz propise; Ljubav spram Mene se ne budi kao stvar obaveze nego kroz vjeru u Moje savršenstvo, i premda ova vjera može biti podučavana, ona ne može biti zahtjevana. Ljudsko biće mora sam sebe dovesti do toga da vjeruje nakon što je primio znanje o Meni, o njegovu Stvoritelju i Ocu od vječnosti. Ljudsko biće jedino postaje član Moje Crkve kroz ovu samo-postignutu vjeru, prema tome Moja Crkva ne može biti jedna organizacija sa mnoštvom članova kojima nedostaje živuća, samo-postignuta vjera. Jer premda se vjera i Ljubav propovijedaju, slušatelji moraju unatoč tome najprije aktivirati njihovu volju kako bi stekli pravo pripadnosti Crkvi koja je bila utemeljena od strane Mene.

I prema tome Ja opetovano naglašavam da ljudi nisu mogli formirati ovu Crkvu uspostavljajući jednu organizaciju u kojoj, kao i u ikojoj svjetovnoj organizaciji, rade vođe različitog ranga, kojima Ja nisam nikada odredio takvu službu, čije su funkcije više one vladajuće nego služeće prirode i koji često nisu pripadnici Crkve koju Sam Ja osobno utemeljio budući oni, također, jedino vjeruju slijepo što su bili podučeni a još nisu niti stekli uvjerenu vjeru kroz promišljanje niti živu vjeru kroz aktivnost Ljubavi. Otud ovi vjeruju za sebe kako su Moji predstavnici na Zemlji, a ipak su nesposobni prenijeti istinsko znanje ljudima budući ga oni sami ne posjeduju. Oni osjećaju da su Petrovi nasljednici ali oni to nisu budući njihovoj vjeri nedostaje snage stijene čim je ona prokušana. Crkva utemeljena od strane Mene će sebe dokazati… čak je ni paklena vrata neće poraziti. Ali jednom kada su zidovi prijašnje uzdrmani, što je naumljeno od strane Moje volje, ona neće preživjeti i jedino će fanatici koji slijepo vjeruju ostati postojani ali ne naračun uvjerenja nego poradi fanatizma koji od strane Mene nije cijenjen kao odanost. Jer Ja želim da ljudi razmišljaju o svemu sa čime se susretnu, i to je Moja volja da će oni steći viziju i neće ostati slijepi zbog njihove vlastite pogreške. Ja također želim da oni razmišljaju o Mojim Riječima: ‘Ti si Petar, i na ovoj stijeni ću Ja izgraditi Moju Crkvu; i vrata paklena ju neće nadvladati…’ (Matej 16:18) Ja želim da ljudi reflektiraju o tome kako ove Moje Riječi trebaju biti shvaćene: Moja je volja da one trebaju biti istinski protumačene i vi ljudi također prepoznate kada ljudsko tumačenje ne korespondira sa duhovnim značenjem kojeg Sam Ja postavio u Moje Riječi. I vi ćete to biti sposobni prepoznati ako o tome dugo razmišljate sa voljnošću za Čistom Istinom kada ste podučeni od strane onih koji sebe nazivaju Mojim predstavnicima na Zemlji. Moji istinski predstavnici su zasigurno obaviješteni o Istini i mogu prema tome također osigurati njihovim bližnjim ljudskim bićima ispravno tumačenje glede Moje Riječi i njezina dubljeg duhovnog značenja. Međutim, Moji predstavnici također pripadaju Crkvi koja je utemeljena od strane Mene, čak i da oni nisu pripadnici jedne zemaljske organizacije. Moji istinski predstavnici će također obznaniti u Moje ime svim duhovnim organizacijama kraj njihova postojanja, budući sve što je udaljilo sebe od stvarne Istine će postepeno iščeznuti, čak ako su ljudi uvjereni da će crkva biti nesavladiva. Jedino crkva koju Sam Ja Osobno utemeljio na Zemlji će biti nesavladiva, koja je duhovna zajednica onih sa vjerom poput Petrove i koji, kroz ovu vjeru, sebe oblikuju u Moju sliku koji doista mogu imati živu vjeru budući su podučeni u Istini, koji dozvoljavaju Mojem Duhu da bude učinkovit u njima, što uvijek jest i ostaje znak pripadnosti Crkvi koju Sam Ja utemeljio.

AMEN

Spread the Truth