Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7071 (Djetetova molitva Ocu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7071, 22 Ožujak 1958

DJETETOVA MOLITVA OCU…

Izrazite Mi vaše želje u svoj jednostavnosti i naći ćete na uho koje sluša. Poniznost srca će vam uvijek omogućiti da pronađete ispravne misli i riječi, i time će vaša molitva biti ona djeteta njegovu Ocu koja će sasvim izvjesno doseći Njegovo uho. I Ja ću vam doista pomoći… ali vi morate ostaviti Meni kako Ja to činim, jer Moja Ljubav spram vas je toliko velika da Ja imam uvijek jedino najbolje na umu za vas, da Ja vama vama, Mojoj djeci, uvijek želim dati više nego tražite. I pošto Ja, u Mojoj mudrosti, prepoznajem kako vas najbolje mogu usrećiti, Ja također djelujem u skladu sa Mojom mudrošću. Zato Mi se vi doista trebate moliti, budući mogu unutar vas ostvariti učinak jedino kada ste sebe ujedinili sa Mnom… Ali nakon takve srdačne molitve u duhu i u istini vi bi trebali ostaviti sve drugo Meni, i sve će se dogoditi kako je najbolje za vas. Ni jedna Molitva Meni neće biti uzaludna, čak ako ona nije smjesta ispunjena. I opet i iznova vi bi trebali tražiti sjedinjenje sa Mnom u molitvi… I uistinu, izvući ćete veliki blagoslov iz toga, jer svaki kontakt sa Mnom također osigurava da će se Moj pritok snage uliti u vas i utješiti vašu dušu čak ako vaše tijelo to ne može osjetiti. Ali to će također afektirati potonje jer snaži njegove duhovne supstance i omogućava im da se odupru… vi ćete, tako reći, također fizički biti pobjednici, vi ćete biti zaštićeni od nedopuštenih nasilnih upadanja Mojeg protivnika, što je bilo postignuto čisto kroz vašu molitvu Meni.

Ne mislite kako Ja držim Moje uši zaštopane ako molitva nije smjesta uslišena… Ja čujem poziv Mojeg djeteta i uvijek Sam voljan pomoći… ipak Ja također znam što je najučinkovitija pomoć, i to je ono što će on primiti. Jer Ja uvijek znam njegovo stanje zrelosti, Ja znam što ono i dalje potrebuje da postane savršeno, i Ja ću jedino uvijek učiniti što za-sigurno privlači ovo dijete bliže Meni. I jednom kada ono poraste u shvaćanju kao rezultat njegova života Ljubavi ono će također sâmo znati što ono potrebuje i time ostaviti sve Meni jedino, ono će zasigurno moliti Meni ali onda također strpljivo čekati dok Ja ne uslišim njegovu molitvu. Ipak vi isto tako ne bi trebali prestati moliti… jer vi Mi se toliko približite u molitvi da je duhovna veza iznova vezana, kako je to bilo u početku… I posebice ova veza dokazuje vašu promjenu volje, i povratak Meni je u stvari već bio postignut, vi jedino trebate dopustiti sebi biti opet i iznova nahranjenima Mojom snagom tako da omogućite vašoj prirodi da se također promijeni, tako da ona iznova postane kao što je bila u početku. Dobro-dušna djela i srdačna molitva ostvaruju ovo ponovno preobraženje, i vas se ne može dovoljno često tražiti da to činite… I onda ćete također razumjeti da ćete trebati nastaviti upadati u nevolje, bile one fizičke ili psihološke prirode, tako da ne bi prestajali moliti… kako bi tražili vezu sa Mnom koja će vam priskrbiti snagu da postignete ovu promjenu.

I ako vas Ja tražim da ‘neprestano molite…’ time zasigurno nije bilo naznačeno da vi trebate satima i satima bez kraja sprovoditi molitve na glas… nego da bi vi trebali uvijek biti mentalno u kontaktu sa Mnom, vi bi Mi se trebali okrenuti u svim poslovima vašeg dnevnog života, što potrebuje ništa doli srdačnu misao… i vi bi uvijek trebali biti s Ljubavlju aktivni… To je ono što Ja smatram istinskom molitvom, putem čega Mi vi predočavate vašu volju i također uspostavljate sjedinjenje sa Mnom, što je svrha i cilj vašeg zemaljskog života. I vi zasigurno možete doći k Meni sa najmanjim zahtjevom, jer što se više intimno vi združite sa Mnom to više Ja mogu nagraditi vaše povjerenje… vi jedino trebate ostaviti Meni kako Ja uslišavam vašu molitvu; ali možete počivati sigurni da će vaša molitva biti uslišena… Ni jedna Molitva odaslana prema Meni u duhu i u istini neće iščeznuti nečuta od strane Mene. I čim je molitva duhovni zahtjev vi također možete očekivati njezino ispunjenje sa izvjesnošću, jer ako molite za zrelost duše, za pomoć u duhovnoj nedaći, vaša veza sa Mnom će također biti iznova uspostavljena i vi možete biti dodirnuti od strane Moje zrake Ljubavi, što uvijek predstavlja da će vaša zamolba biti odobrena. Ni jedno ljudsko biće, čije je duhovno spasenje njemu toliko važno da ga on želi postići, neće ostati slabo… I pošto Ja Osobno čeznem za Mojim djetetom Ja ću mu uvijek pomoći u njegovom usponu ka Meni… Ja ću učiniti štogod je od najveće dobrobiti za Moje dijete i njegovu dušu.

AMEN

Spread the Truth