Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7067 (Čin stvaranja duhovnih bića…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7067, 15 Ožujak 1958

ČIN STVARANJA DUHOVNIH BIĆA…

(Izaija 14:11-15; 2 Petrova 2:4; Luka 15:11-32)

Moja je volja da trebate biti prosvjetljeni gdje tama prevladava. Ljudi koji ne postavljaju pitanja ne mogu primiti odgovore, ali oni koji žele znati i okrenu se ka Meni Osobno će primiti Moj odgovor tako da će Me naučiti prepoznati u Mojoj ljubavi i mudrosti i podarit će Mi njihovu ljubav…

Čin stvaranja duhovnih bića je bio duhovni postupak koji će vama ljudima biti razumljiv jedino kada uđete u kraljevstvo svjetla. Sve dok živite na Zemlji on vam može biti samo ugrubo skiciran sukladno vašem nivou razumijevanja. Unatoč tome, to neće skrećati/odvraćati od istine, no nedostajat će mu i dubljih razloga baš kao i beskonačno mnogo posrednih postupaka koji, međutim, ne bi niti pridonijeli vašem prosvjetljenju. Međutim, možete biti sigurni kako Ja neću dopustiti da vaše razmišljanje postane pomućeno, pošto vi jedino želite biti podučeni u istini.

Kada Sam stvorio prvo biće bio Sam motiviran jedino mišlju stvaranja posude za Mene koja je bila naumljena asimilirati Moju besprekidno izlijevajuću snagu ljubavi… budući je Moja beskonačna ljubav sebe željela predati i uvijek jedino usrećavati… Moja je snaga ljubavi neprestano stvarala svakojake vrste duhovnih tvorevina. Prema tome Ja Sam također želio stvoriti nešto što korespondira Meni Osobno, time Moju sliku. I Moja se volja ostvarila… biće najvišeg savršenstva se pojavilo pored Mene kojim Sam bio zadovoljan, koje je bilo neopisivo lijepo, to je bila Moja slika koja je od tad nadalje bila tako prožeta Mojom snagom ljubavi da je bio jednako sposoban biti stvaralački aktivan bez ograničenja. I baš kao što Me izvor Moje snage ljubavi motivirao oblikovati primajuću posudu u koju je mogao utjecati, ista volja i žudnja se također pojavila u ovom biću da iskoristi neprestani upliv Moje ljubavne snage i, isto tako, da dopusti bićima da nastanu iz unutar njega. Tako se isti postupak ponavljao, budući Sam Ja želio pustiti ovom prvostvorenom biću da sudjeluje u nevjerojatnom blaženstvu davanja života bićima slične prirode, jer kao Moja ‘slika’ on je bio obdaren istim osjećajima, bio je preplavljen sa ljubavlju, a snaga koju je neprestano primao od Mene također nije biće držala neaktivnim… što je rezultiralo u samom ovom postupku stvaranja bezbrojnih bića… Otud ova stvorena bića nisu mogla biti drugačija od Mojeg prvo-stvorenog bića… ona su bili potpuno savršeni, blistavo zračeći i nadmoćno silni duhovi koji su svi korespondirali sa slikom koju Sam eksternalizirao (= prikazao u vanjskom obliku). Kroz Moj upliv snage, koji je na prvom mjestu i omogućio čin stvaranja ovih bića, Ja Sam prema tome također bio njihov ‘Stvoritelj’, premda se volja prvo-stvorenog bića najprije trebala pripomognuti/okoristiti tom Mojom snagom. Sva su bića dakle proizašla iz Mene i Moje prve slike… i sva su bića posjedovala istu stvaralačku snagu. Ali Moja volja je također bila aktivna u svim izvorno stvorenim bićima, mnoštvo izvorno stvorenih duhova je bilo zapaljeno vatrenom ljubavlju spram Mene, budući je Moja vatra ljubavi bila njihov temeljni element, oni su bili proizvodi najčišće ljubavi i prema tome su sva stvorena bića bila također pozitivno naklonjena spram Mene…

Vječnosti su prošle u najblaženijoj harmoniji i neprestanoj izmjeni ljubavi… i ovo se stanje nikad nije moralo promijeniti. Ali onda je postupak stvaranja dobio drugačiji oblik (ili ‘krenuo drugim pravcem’)… što se treba razumjeti jedino u duhovnom smislu. Ovo je bilo inicirano žudnjom Mojeg prvo-stvorenog bića, nositelja svjetla, da Me ugleda. Ljubav bića spram Mene je i dalje bia nepromijenjena i stoga Me on žudio vidjeti premda je znao da Ja, kao ‘centar snage i svjetla’ nisam mogao biti vidljiv Mojim stvorenim bićima, koja bi prestala postojati na pogled u Moje preobilje svjetla… ono bi uništilo stvorena bića… koja su bila iskre Moje ljubavi… i tako ugledati Mene nije bilo moguće. A pošto Me on nije bio sposoban ugledati u njemu je bljesnula misao da postane neovisan od Mene i više manje je sebe predstavio svem mnoštvu izvorno stvorenih bića kao ‘samog Stvoritelja’… misao koja je nastala kao posljedica žudnje da Me vidi unatoč boljem znanju. Kao obilježje savršenstva sva su bića također posjedovala slobodnu volju koja je, međutim, uvijek korespondirala Mojoj volji. I ova slobodna volja je dopustila spomenutu mentalnu pomutnju… Stoga nositelj svjetla, Lucifer, nije od strane Mene bio spriječen usmjeriti svoju volju u pogrešnom pravcu. Pa ipak, postupak stvaranja je počeo zapinjati, to jest, sve dok njegova volja nije bila u skladu sa Mojom on je više manje sebe zatvorio za dotok Moje ljubavi, ipak uvijek samo privremeno, jer najprije je njegov otpor bio tako mali da se ljubav unatoč tome ponovno probila i on je još jednom sebe potpuno posvetio Meni, što je onda također rezultiralo u nesmanjenom dotoku Moje snage ljubavi i time nastavljene stvaralačke aktivnosti. Ali opet i iznova su se pogrešne misli nastavile pojavljivati u njemu jer on ih nije povjerio Meni Osobno tako da Sam ih mogao pobiti… Jer on Me privremeno isključio bez da je shvatio kako je na taj način umanjio svoju snagu… Čim je on olabavio vezu sa Mnom kroz pogrešno naklonjene misli pritok snage ljubavi se također umanjio; međutim, on to nije primjetio na vidiku bezbrojnog mnoštva duhova koje je već doveo u postojanje kroz njegovu volju i korištenje Moje snage… Opet i iznova treba biti naglašeno da mu je Moja snaga omogućila stvarati bića na prvom mjestu i da mu je jedino njegova ljubav spram Mene dala snagu… stoga je razumljivo, kako je redukcija ove ljubavi također reducirala i upliv snage. I da je istovremeno, svako stvoreno biće bilo također dokaz Luciferove povezanosti sa Mnom… stoga se ni jedno drugo biće nije moglo pojaviti nakon što se Lucifer svjesno odvojio od Mene, naračun čega sva stvorena bića također pripadaju Meni, jer oni su ‘Moja isijana snaga ljubavi’. A ipak veliki udio svih stvorenih bića je otpao od Mene… I to opravdava pitanje u svezi toga da li su bića bila različita u njihovoj temeljnoj supstanci…

Ja Sam jedino eksternalizirao (= prikazao u vanjskom obliku) jedno biće kao neovisni entitet… I ovo biće je bilo stvoreno na Moju sliku. Posljedično tome, sva duhovna bića koja su bila dovedena u postojanje pomoću ovog bića su opet morala potpuno korespondirati sa Mnom i Mojom slikom… Oni su bili iste savršene, najviše-blistavo zračeće žive tvorevine, jer jedino nešto najviše savršeno je bilo u stanju proizaći iz naše obostrane ljubavi i volje, koji su oboje korespondirali jedno sa drugim… bića, koja ni u čemu nisu bila inferiorna prvo-stvorenom nositelju svjetla… Otud su oni bili isto tako do krajnje mjere silni i blistali su sa vatrenom ljubavlju spram Mene, premda Me nisu bili sposobni ugledati. Unatoč tome, oni su Me prepoznali, jer Ja Sam im Sebe također otkrio kroz Riječ. To je bio jedan beskonačno veliki broj duhova koji Me slavio i pjevao Mi zahvale, koji su, u poštovanju, bili voljni služiti Me i koji su bili aktivni jedino u skladu sa Mojom voljom, tako su oni bili slike Mene Samoga. I ovo neopisivo sretno mnoštvo duhova je trebalo još više povećati ljubav nositelja svjetla spram Mene… Ipak različiti osjećaji u njemu su se počeli međusobno sukobljavati; On je vidio veličanstveno svijetleća bića i žudio je također ugledati Mene… Pošto je on bio vidljiv bićima on je sebe smatrao nadmoćnim Meni i više Me nije želio priznati kao Onoga iz Kojeg je sve poteklo, unatoč činjenici da je znao kako je on, također, potekao iz Mene. Svjestan snage koja ga je prožimala, on je sebe započeo razdvajati od izvora snage… postupak koji je trajao beskonačno dugo vrijeme pošto ga je žudnja za srećom opetovano gurala nazad k Meni i prema tome je on opetovano primao snagu za stvaranje novih bića. I tako su se ta bića, također, sastojala od iste temeljne supstance, naime od Moje isijane snage ljubavi; međutim povremeno razdvajanje od Mene je također do izvjesne mjere utjecalo na postupak stvaranja, utoliko što su volja i ljubav tih bića bili više naklonjeni spram njihova tvorca nego Mene… ali niti Sam Ja pokušao utjecati na ta bića niti na nositelja svjetla. Ipak oni su bili jednako prosvjetljeni, oni su Me prepoznali kao njihova Stvoritelja i bili su prema tome također sposobni donijeti ispravnu odluku u slobodnoj volji kada je ova važna odluka bila zahtjevana od njih.

Moje je prvo-stvoreno biće bilo povezano sa svim bićima koje je on pro-izveo, baš kao što Sam Ja bio neodvojio povezan sa svim bićima pošto ih je Moja snaga ljubavi trebala prožeti da bi nastavili postojati. Moj je neprijatelj pokušao održati vezu sa svojim stvorenim bićima čak i nakon što je njegova volja već bila protivna Mojoj… to jest, on je također nadahnuo prve duhove da se okrenu od Mene i jedan njihov broj je podlijegao njegovoj kušnji, Lucifer ih je također povukao u bezdan i njihova ih je realizacija trebala doista nagnati da se gnušaju njegovog sramnog plana. I njihov je grijeh bio još puno veći, prema tome, njihov će povratak također biti značajno više težak… dok je većina prvo-stvorenih bića ostala sa Mnom kada su sljedbenici Mojeg sadašnjeg neprijatelja sebe odvojili od Mene. Skriveni otpor sa kojim Mi se Lucifer započeo suprotstavljati je rezultirao u činjenici da je jedno beskonačno veliko mnoštvo stvorenih duhova odlučilo dijelom za a dijelom protiv Mene kada se od njih očekivao test volje. Jer otpor je narušio dotada potpunu/složenu cjelinu… Moja prijašnja slika više nije bio vođena od iste volje, iste ljubavi, ona je prouzročila pukotinu i ovu su podjelu također osjetili bića koja su potekla iz naše ljubavi, koja su sada bila poput njihova tvorca, premda je Moja snaga bila uključena u njihovo stvaranje. Ali pošto ovaj otpor nije bio prisutan u prvo-stvorenom biću, pošto su ljubav i volja nositelja svjetla bili potpuno stopljeni sa Mojima, bilo je moguće da iz naše ljubavi jedino poteknu bića koja su potpuno korespondirala nama, čiji su blistavo preobilje svjetla i neograničena snaga bili istinske slike Mene Osobno baš kao i bića kojeg sam bio eksternalizirao iz Sebe u Mojoj ljubavi… i koja su također, uz nekoliko izuzetaka, ostala sa Mnom. I isti se postupak pojavio u potonjima kao što se dogodio u Luciferu: slobodna volja je smjerala u pogrešnom pravcu… oni su žudjeli vidjeti njihovog Boga i Stvoritelja i izvukli su pogrešne zaključke iz Moje nužne nevidljivosti priznavajući za njihovog ‘Boga’ ono što je njima bilo ‘vidljivo’, koji je onda sebe uzvisio i povukao bezbrojna bića k sebi, koja su sva sebe dobrovoljno odvojila od Mene i na taj način se sjurila u bezdan  (Izaija 14:11-15)…

Jednom su sva stvorena bića plamtjela sa svjetlom i snagom, budući ništa nije moglo nastati bez pritoka Moje ljubavne snage. Reducirano zračenje svjetla je počelo tek sa Luciferovom reduciranom ljubavlju za Mene, ali to nije značilo da je tim bićima nedostajalo svjetlo realizacije, jer u trenutku stvaranja bića Moja je snaga ljubavi opet također prožimala tvorca svih bića; ali ti su trenuci postali rastuće manje učestali sve dok se on dobrovoljno nije pobunio protiv Mene i više nije bio sposoban primiti ikakav upliv snage budući ju je odbio time što je vjerovao za sebe kako je jednako silan poput Mene… I onda je njegovo stanje uma također postalo zamračeno… On… koji je jednom bio na Moju sliku… je postao moja direktna suprotnost, njegova se priroda potpuno izokrenula, on je potonuo u najdublji bezdan i njegovi sljedbenici sa njime, koje je on smatrao kao njegovu navodnu silu i snagu. Najviše biće, koje je proizašlo iz Moje ljubavi, je potonulo najniže, budući je zloupotrebio svoju slobodnu volju, karakteristiku božanskog porijekla… I bilo je ostavljeno svakom biću da usmjeri ovu volju u Mojem ili njegovom pravcu, svako je biće bilo sposobno proći test volje budući je svako biće posjedovalo svjetlo realizacije i također je imalo snagu na svojem raspolaganju da se suprotstavi nagonjenju ka svome tvorcu… Ali niti će ijedno biće ikada izgubiti Moju ljubav, jer Moja je ljubav dopustila da nastane i Moja ljubav mu nikada neće dopustiti da opet bude uništeno, ali dok ono ne odustane od svoga otpora ono neće biti u stanju osjetiti Moju ljubav i tako ostaje bijedno. Međutim, jednog dana će njegov otpor biti umanjen i biće će ponovno tražiti Moju ljubav i svjesno se zaputiti stazom povratka k Meni… Onda će ono prepoznati Moju nezamislivu ljubav, ono će prepoznati njegova Boga i Stvoritelja u Isusu Kristu, u Kojem Sam Ja Osobno postao za sva bića vidljivi Bog, Kojeg su oni žudjeli vijdeti i Koji je za njih pripremio stazu povratka u očevu Kuću (Luka 15:11-32; Ivan 14:6).

AMEN

Spread the Truth