Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7062 (Najavljivanje predvjesnika Isusa Krista…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7062, 10 Ožujak 1958

NAJAVLJIVANJE PREDVJESNIKA ISUSA KRISTA…

Nitko od vas ljudi više ne bi znao Istinu ako vam ova ne bi bila proglašavana opet i iznova kroz Moj Duh (Ivan 16:13)… Čista Istina propovijedana ljudima tijekom Mojeg života na Zemlji nije ostala čista, jer čim je ljudsko sagledavanje počelo koristiti Moje učenje za svrhe cijelih naroda, sve je bilo ispremiješano sa ljudskim nadopunama, jer Moja čista doktrina nije dovoljno korespondirala sa ljudskom sebičnošću, i tako su pojedinačne zajednice željele oblikovati ovu doktrinu više ili manje prikladno (u smislu: prikladno i praktično ali nekorektno). I tako je Crkva koju Sam Ja jednom utemeljio Osobno, tako zvana rana Crkva, uskoro postala samo izobličenje onog što je jednom izvorno bila. I Moje je čisto učenje moralo pretrpjeti bezbrojne promjene. I što i dalje postoji danas (= Biblija) više ne može polagati pravo da je Čista Istina. Kako bi se ova Istina održala čistom, čiste posude su potrebne u koje se Moj Duh može neprestano ulijevati. Božanski Duh mora biti neprestano sposoban utjecati, i tako učenje koje Sam dao ljudima mora jednako biti proglašeno od strane onih koji su prožeti Duhom ili će riječi već biti podložne promjeni u ustima proglašivača i dobiti drugačije značenje…

Mora se uvijek uzeti u obzir kako će nešto čisto i Božansko uvijek izgubiti svoju čistoću u bezbožnom okruženju budući Ja ne prisiljavam volju ljudskoga bića. Što pojedinačna osoba napravi od Istine koja mu je dostavljena to je na njemu, i Moja je Sveta Riječ već bila iskrivljena čak tijekom Mojeg života na Zemlji gdje je to koristilo ljudskim vlastitim ciljevima. Ja zasigurno mogu nastaviti transmitirati Moju čistu Riječ na Zemlju kroz Moj Duh, ali Ja nikada neću lišiti ljude njihove slobode tako što ću im nametati Istinu. Pa ipak, sve dok ljudi sebe dobrovoljno postave Meni na raspolaganje, koji pripremaju sebe kao posude za Moj duh, uvijek je moguće ispraviti sve postojeće pogreške, odgovoriti na svako pitanje koje potrebuje razjašnjenje i dati ljudima čisto svjetlo koje proizlazi iz Mene, vječne Suštine Svjetla. Ali ljudi se, zauzvrat, žilavo drže iskrivljenih doktrina, temelj kojih je Moj protivnik (Sotona) koji će se uvijek boriti protiv svjetla Istine. I stoga se jedna skoro neprodirna tama rasprostrla preko ljudske rase, budući su pogreška i obmana jednoznačni sa tamom. I postalo je izuzetno teško za Moje nositelje svjetla prodrijeti u ovu tamu, budući su ljudi već toliko zavedeni da oni više ne mogu prepoznati istinsko svjetlo…

I stoga će jedno beskrajno jako svjetlo započeti blistati, i ovo će svjetlo svjedočiti o Meni i Mojem povratku na oblacima… Ono će svjedočiti o Sudu i Uznešenju Mojih Vlastitih na dan Suda… blistavo svjetlo će se pojaviti i još jednom proglasiti Moju čistu Riječ, glas u duhovnoj divljini će se pojaviti i pokušati probuditi ljude iz njihova sna smrti… On će doći kako bi pomogao onima koji svjedoče o Meni i Mojem djelovanju u njima, On će potvrditi Istinu onog što je bilo otkriveno/priopćeno čovječanstvu kroz djelovanje Mojega Duha… On će držati silne govore i neće poštedjeti nikoga tko se zapućuje mračnim putevima… niti će se on bojati onih na vlasti nego će trgati masku sa njihova lica, prokazivati ih i razotkrivati njihove istinske namjere… On će se boriti sa mačem jezika, jer veliki/visoki i mali/niski će mu željeti zlo, jer nitko ne želi čuti Čistu Istinu koja, međutim, ne skreće od doktrine koju Sam jednom propovijedao na Zemlji. Stoga će on biti Moj glasnik kroz čija ću usta Ja Osobno govoriti i koji će samo ispuniti njegovu posljednju misiju na ovoj Zemlji: da još jednom najavi Mene i Moj dolazak, kao što je zapisano. Međutim, jednom kada ovo svjetlo započne sijati onda ćete znati kako je Moj dolazak blizu a tako i Sud…

I onda će se izvanredne stvari također dogoditi kroz njega, ali to više neće štetiti ljudskoj slobodi volje, je on će pronaći malo vjere i jedino će probuđeni prepoznati njega i njegovu misiju… Ipak on će izvanredno osnažiti one koji su slabi, jer njegove su Riječi prepune snage… Ali onda je već morala doći posljednja faza na ovoj Zemlji, jer u isto vrijeme će ovaj proglašivač biti najžešći protivnik onoga kojeg će ljudi odabrati kao njihova svjetovnog vladara (Antikrist) i u kojem će Moj protivnik sebe utjeloviti kako bi izvršio njegov posljednji sramotan čin protiv Mene (2 Solunjanima 2:3, 4)… Jer onda će izbiti vjerska borba i Moji Vlastiti će pronaći veliku potporu u svjetlu kojeg Ja Osobno šaljem na Zemlju, oni će primiti puno snage kako bi stajali nepokolebljivo u vrijeme najveće nevolje, koje prethodi Mojem dolasku na Zemlju. Jer Ja vas neću napustiti, Moje odane Vlastite, bez pomoći, i kako bi ostali snažni Ja najavljujem ovo svjetlo, ovaj glas, unaprijed, i onda ćete znati da ću Ja uskoro doći kako bi vas dohvatio (1 Solunjanima 4:16, 17), kako bi dokončao aktivnost Mojega protivnika, kako bi pomogao Istini da ostvari njezinu konačnu pobjedu.

AMEN

Spread the Truth