Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7055 (Prije nego Gospodin dođe, i sa njime Veliki Sud i Kraj ove Zemlje, Njegovo Evanđelje mora biti propovijedano i prošireno cijelim svijetom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7055, 4 Ožujak 1958

PRIJE NEGO GOSPODIN PONOVNO DOĐE, I SA NJIME VELIKI SUD I KRAJ OVE ZEMLJE, NJEGOVO EVANĐELJE MORA BITI PROPOVIJEDANO I PROŠIRENO CIJELIM SVIJETOM…

(Matej 24:14; Marko 13:10)

Kada je vaša pažnja opetovano skrenuta ka svjetovnim zbivanjima vi trebate prepoznati u tome/njima slijed onog što vam je već bilo otkriveno davno ranije, vi trebate u tome/njima prepoznati znakove približavajućeg kraja… I ako je vaš duh probuđen (prepo)znat ćete vrijeme u kojem živite. I tako će se sve zbiti kako sam vam proglasio kroz vidjeoce i proroke. Među ljudima će biti puno jada/žalosti (Matej 24:12), ljubav će se ohladiti (Matej 24:29), biti će isto kao i prije velike poplave (Matej 24:37-39); povećano uživanje života, grešnost i nevjerovanje… sve će se dogoditi na takav način da će to ljudi smatrati normalnim, i neće u tome vidjeti ništa neobično pošto će njihove misli i nastojanja biti prosto svjetovne prirode. Ali rekao sam vam da ćete po znakovima prepoznati kada je kraj blizu… I stoga trebate obratiti pažnju na znakove (Matej 24: 25; Marko 13:23).

Vi ljudi sa pravom možete dati primjedbu kako je zemlja do sada vidjela mnoga ta/ova-kva vremena, da su se spomenuta proglašenja mogla očekivati bilo kada kao sama po sebi razumljiva… Vi ćete također ukazati na vremena potpune/najveće nevjere i prokletih/pokvarenih ljudskih djelovanja… Ali vi zaboravljate da sam Ja navjestio da se Moje Evanđelje treba najprije proširiti cijelim svijetom (Matej 24:14; Marko 13:10) prije nego se može dogoditi (Moje) zadnje pojavljivanje na ovoj zemlji… a vi ne znate što ‘proglašavanje Evanđelja’ u stvari povlači za sobom… Vi vjerujete da to može biti učinjeno jedino od strane ljudi koji (raz)nose informaciju u svezi djela Spasenja i Božanskog učenja Ljubavi gdjegod ono još nije poznato… Širenje Mojeg Evanđelja na ovaj način je uistinu dio toga također, ali Ja Osobno isto tako osiguravam da spomenuto znanje dosegne ljude koji još nisu bili obaviješteni o Isusu Kristu i Njegovom djelu Spasenja. Ali Ja njima pružam/priopćavam ovo znanje direktno. Ja djelujem kroz Moj duh gdjegod ljudi u slobodnoj volji nastoje živjeti život ljubavi… I ta ‘direktna akcija’ se događa na masovnoj skali i često vodi do većeg uspjeha nego sa ljudima koji su već duže vrijeme poznavali Isusa a ipak se ne mogu nazivati ‘Kršćanima’.

Evanđelje najprije treba biti prošireno… i ono će uistinu biti prošireno. Biti će odnešeno svugdje od strane Mojih glasnika svjetla, koji su izuzetno aktivni posebice u posljednjim danima, i koji su se(be) utjelovili po cijelom svijetu sa ciljem da mogu biti korisne posude za Mene u koje Ja mogu usuti Moj duh, koji na taj način uspostavljaju vezu između Mene i onih kojima Evanđelje treba biti proglašeno. U stvari, čovječanstvu bi se jako loše pisalo ako bi moralo zavisiti jedino o ljudima po pitanju toga da li će se, kada i kako odvijati/zbiti proglašenje Mojeg Evanđelja… A ipak njihova nastojanja bi bila uzaludna ako Moj duh također tamo ne bi djelovao (Psalam 127:1), tako da se najprije dogodi duhovno buđenje koje bi naknadno također dozvolilo direktnu akciju s Moje strane… Ali Ja također razmišljam o onima koji neće biti dosegnuti od strane ‘propovjednika Evanđelja’… I svugdje se Ja Osobno spuštam na Zemlju u Riječi kako bi pomogao Mojim živim tvorevinama… Međutim, ovaj direktni utjecaj se nikad prije nije dogodio u ovom opsegu. Niti je ikad bilo priznato kada sam Ja Osobno ispunio za Mene korisnu posudu sa Svojim duhom… Pošto je Moj neprijatelj/protivnik (= Sotona) neprestano pokušavao utrnuti svjetlo, i ljudi su ga slušali. Ali još nije bilo vrijeme kraja, kada će on izuzetno divljati (Otkrovenje 12:12), i prema tome ću Ja također djelovati izvanredno kako bi spasio ljude.

I ovako će ljubav svugdje biti propovijedana, duhovna buđenja će se događati među svim narodima, ali ne jedino kroz ‚govornike’, već kroz Moje glasnike ljubavi i svjetla, koji posebice brinu za one koji nemaju nikakvo znanje o Isusu Kristu i Njegovom djelu Spasenja. I ti ljudi će uvijek među sobom imati učitelja, koji će… ispunjen Mojim duhom… govoriti i dati im informaciju koja im je potrebna za spasenje njihovih duša… I duh Kristov, Koji im sada može govoriti kroz učitelja, će im otkriti sve i podsjetiti ih da žive život ljubavi.. I onda će oni, također, postati prosvjetljeni… Ali čak ni za ovo još nije došlo vrijeme, zbog čega se čas kraja ne može očekivati ranije usprkos duhovnoj nesreći/tegobi i tami. Ali vi ljudi bi trebali opažati što se događa na Zemlji i onda ćete sa lakoćom prepoznati vrijeme u kojem živite. Pošto će jednog dana budućnost postati sadašnji-dan, dan kojeg sam vam proglašavao davno prije će doći, jednog dana će žetva dozrijeti i morat će se pospremiti u žitnice… I stoga će se jednog dana proces čišćenja morati dogoditi, stari red će ponovno morati biti upostavljen, Zemlja će još jednom morati biti učinjena podobnom za svoju stvarnu svrhu: da služi usavršava (= da u njoj sazrijevaju) ljudske duše.

AMEN

Spread the Truth