Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7053 (Navješćivanje nadolazeće ogromne nevolje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7053, 2 Ožujak 1958

NAVJEŠĆIVANJE NADOLAZEĆE OGROMNE NEVOLJE…

Svima vama će biti potrebno puno snage ali ona će biti uvijek na vašem raspolaganju, jer svatko tko jednostavno sluša Moju Riječ će ju primiti čim on razmatra ovu Riječ u njegovu srcu i djeluje sukladno. Onda ćete biti adresirani od strane Mene Osobno i također biti prosvjetljeni od strane Moje Ljubavi, i iz tog razloga snaga mora teći ka vama budući je Moja Ljubav također snaga… Ali svatko tko dopusti da se Moje Riječi odbiju od gluhih ušiju neće izvući dobrobiti od njih, jer Ja ne mogu ući u kontakt sa njime i stoga Moja snaga isto tako ne može teći kroz njega. Tijekom nadolazećeg vremena nevolje vi ćete svi trebati snagu od Mene… jer vi nećete biti u stanju nositi se sa vašim okolnostima na zemaljski način; jedino sa Mojom pomoći ćete vi uspjeti. Ja želim da vi prepoznate vašu vlastitu snagu i slabost. Moja je volja da ćete postati svjesni samih sebe kako ste slaba bića tako da ćete potražiti utočište u Sili Koju onda morate zasigurno prepoznati. Onda će ljudska naklonost postati vama očigledna, njihov zastrašujuči nedostatak vjere će izaći na svjetlo i nužnost da se ljudima govori o Meni i Mojem kraljevstvu, u svezi Moje sile i Ljubavi za čovječanstvo, da im se proglašava Evanđelje i vodi ka vjeri. Čak tijekom ovog vremena nevolje biti će žustrih rasprava, borba će se morati voditi sa mačem usta budući će mnogi od onih slabe vjere dvojbiti Boga i Oca čak još više budući će im izgledati neshvatljivo kako je katastrofa koja je zadesila ljude trebala biti djelo Ljubavi-prepunog Boga. Jer svi ljudi i dalje vrednuju njihov zemaljski život kao ljudska bića previsoko, i objasniti im značenje i svrhu njihova života na Zemlji i govoriti o životu nakon smrti je suštinski važan rad onih koji žele raditi za Mene i koji će naknadno biti suočeni sa prostranim poljem rada. Za sada ljudi i dalje hodaju okolo u samodopanom/spokojnom i nezainteresiranom stanju i ne razmatraju njihov zadatak na Zemlji. Prema tome oni moraju biti prodrmani u njihovu razmišljanju, jer čak ih bezbrojni incidenti koji uzimaju mnoge žrtve jedva više alarmiraju, stoga ljudi više ne mogu biti probuđeni ni jednim drugim sredstvima nego kroz jedan događaj na takvoj masivnoj skali (= ovo se odnosi na udarac nebeskog tijela u Zemlju) da će on afektirati svih koji ga prežive.

I ako vam Ja to neprestano ukazujem to je jedino zbog toga da možete sebe pripremiti tako što ćete prakticirati Ljubav, sakupljajući snagu, sjedinjujući sebe sa Mnom i biti sposobnima primiti Moju snagu kroz prihvaćanje Moje Riječi… tako da se nećete približavati ovom teškom vremenu bez da ste pripremljeni, da vi možete poduprijeti vaša bližnja ljudska bića i također im proglasiti Moju Riječ. Ja ću se prisjetiti svih onih od vas koji Me se sjetite. I Ja neću ostaviti nijednog od vas bez snage tko Mi apelira za snagu unaprijed, tko Mi apelira za Moju zaštitu i Moju pomoć prije događaja. I opseg do kojeg ćete vi, koji hodate sa Mnom, biti sposobni izdržati ovo će postati očigledan, premda se vi nećete osjećati neobično opterećeni. Opet i iznova Ja opominjem vas ljude da Mi se pridružite kroz dobro-dušnu aktivnost i srdačnu molitvu, i Ja vas opetovano uvjeravam kako ćete onda primiti obilje snage i ne trebate se bojati ničega, čak ako izgubite sve zemaljske prirode, jer jedino Ja vam mogu dati što trebate, i Ja ću se također uvijek pobrinuti za Moje Vlastite, za one koji Me ne zaborave, koji vide njihova Oca u Meni i, poput djece, traže utočište u Mojim rukama u svakoj nevolji i opasnosti… Vi, koji Mi želite služiti, ćete posebice osjetiti Moje prisustvo, budući vi prepoznajete Istinu Moje Riječi i prema tome sebe sve bliže približavate k Meni, Kojeg sada prepoznajete u Njegovoj sili i moći, ali u Čiju Ljubav vi također vjerujete i prema tome povjerljivo sebe izručujete Njemu. I budući ću vas onda Ja trebati kao borce za Mene i Moje ime, budući ću vas Ja trebati da marljivo radite u Mojem vinogradu, Ja ću vas tako očigledno poduprijeti da ćete vi doista biti u stanju ostvariti vaš rad uspješno. Sve će se dogoditi kao što je naumljeno u Mojem vječnom planu Spasenja, budući jedino Ja znam što donosi dobrobiti Mojim živim tvorevinama… I tako je kraj također bio neopozivo određen. Ali sam ovaj kraj će potaknuti konačno djelo milosrđa (= i ovo se odnosi na veliku katastrofu, tj. udarac nebeskog tijela u Zemlju) prethodno njemu, premda će se vama činiti kao jedan čin okrutnosti. Međutim, to će unatoč tome i dalje spasiti neke ljude; on će biti korišten kao konačno sredstvo da bi ukazalo Mojim živim tvorevinama stazu ka Meni i neće ostati sasvim neuspješan. Ja uzimam u obzir veliku duhovnu nevolju u kojoj se čovječanstvo nalazi i prema tome i dalje želim dotaći svaku pojedinačnu dušu kako bi ju zadobio za Sebe, iz ovog razloga Ja moram dozvoliti da ogromna zemaljska nevolja nadođe na Zemlju ali koja također može biti prevladana uz Moju pomoć… Jer Moja Ljubav i sila će sebe izraziti gdjegod Sam zazivan za pomoć, i oni koji nju samo požude će primiti Moju snagu.

AMEN

Spread the Truth