Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7040 (U poruke u svezi nastavljenog trajanja Zemlje će se puno lakše uzvjerovati…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7040, 11 Veljače 1958

U PORUKE U SVEZI NASTAVLJENOG TRAJANJA ZEMLJE ĆE SE PUNO LAKŠE UZVJEROVATI..

Vi ćete najprije jedino biti u stanju djelovati unutar malog kruga, jer svijet je i dalje daleko snažniji od vas i odgurnut će vas u stranu ako želite istupiti na isturen položaj. Volja za življenjem jer presnažna, življenjem života koji neće trajati zauvijek i koji se jedino sastoji od svjetovnih užitaka. I gdjegod ova volja prevladava, vi ne možete imati prevagu, čak ako posjedujete najčišću Istinu. Nitko se ne želi naviknuti na ideju da se Zemlja suočava sa Krajem, da će se tako silan prevrat dogoditi na njoj koji će također uništiti sav život na Zemlji (Sefanija 1:1, 2)… I prema tome oni će biti više prijemčivi za poruke koje obećavaju nastavljeno trajanje Zemlje, i ovo objašnjava zašto je bilo uzvjerovano u poruke koje potpuno proturječe Mojoj Riječi koja vam je bila dostavljena odgore, budući ljudi traže i nalaze nadu i sigurnost u tim porukama da njihov život neće iznenada dokončati… Oni će uvijek biti više voljni sebi dozvoliti da budu impresionirani od strane tih poruka nego od strane opominjanja i upozorenja koja im vi proglašavate. To je zašto će se donositelji tih poruka susresti sa daleko više odobravanja a vi nećete biti saslušani nego ćete više vjerojatno biti tretirani agresivno. I time vi uvijek i jedino trebate raditi za Mene do opsega do kojeg vam Ja Osobno omogućim to učiniti i nikada ne misliti kako trebate istupiti u prvi plan u svijetu. Svijet jeste i ostati će carstvo Mojeg protivnika, i svatko tko nađe priznavanje i odobravanje u ovom svijetu također radi u ime svijeta i time za Mojeg protivnika.

Vi trebate prihvatiti da će jedino mali krug uopće odabrati Mene i Moje kraljevstvo… i da je sve veliko u svijetu oprečna aktivnost. Treba priznati, Moja Riječ dostavljena vama od strane Mene treba biti raširena, i Ja blagoslivljam one koji podupiru ovaj rad; i Moj Blagoslov će također počivati na vašoj duhovnoj aktivnosti, tako da će se srca voljnih ljudi osjećati afektiranima i time će duhovni uspjeh također biti postignut. Ali vi nećete nikada biti sposobni ostvariti ovu misiju na velikoj skali, jer protivnik može vrlo lagano ukliznuti gdje se pristupa masama… oni neće nikada biti istomišljenici gdje se to tiče primanja Čiste Istine… ali oni će se obično složiti ako su im svjetovno-povoljni aspekti ponuđeni. A čovječanstvo doista vidi pravac kojim se zapućuje, ono također prepoznaje veliku opasnost naučnih eksperimenata ali ono pokušava sebe umiriti, ono vjeruje da će biti pomognuto kroz protumjere nepoznatih sila budući je to što ono želi… I čineći tako ono više ne može jasno vidjeti, ono sebi dozvoljava da bude obmanuto i time biva uhvaćeno u mrežu laži od strane onoga koji želi sve osim toga da će svjetlo zasjati za čovječanstvo da pronađe te se zaputi stazom prema Meni. Ipak vi trebate osvijetliti tamu sa svjetlom koje sjaji dolje na Zemlju odgore… Bez obzira na neodobravanje ljudi vi trebate opet i iznova proglasiti skori Kraj i prethodni posljednji znak upozorenja, vi trebate biti marljivi i iskoristiti svaku mogućnost da raširite Moju Riječ, ali vi trebate raditi u povučenosti, budući ćete u javnosti imati vrlo malo uspjeha. Međutim, Čin Spasenja Isusa Krista treba biti spomenut gdjegod vam je mogućnost ponuđena, jer svi ljudi mogu biti obaviješteni o ovome, čak svjetovni ljudi koji više ne obraćaju pažnju na Njega, budući oni znaju o Njemu i jedino uvijek čuju staru Istinu koja može afektirati njihovu savjest, što ih također može motivirati da jednog dana formiraju njihovo vlastito mišljenje. I volja da znaju Istinu će onda također učiniti njihova srca prijemčivima za Moju Riječ prije nego dođe Kraj.

AMEN

Spread the Truth