Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4925 (Duhovni ili doslovni smisao – Večera…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4925, 6 Srpanj 1950

DUHOVNI ILI DOSLOVNI SMISAO – VEČERA…


Sve što sam Ja izgovorio na Zemlji, rečeno je za vječnost, i stoga također nikada neće biti izgubljeno značenje koje sam Ja dao Mojim riječima. To što im ljudi, međutim, sami pridaju drugi smisao, ne bi nikada smjelo navesti na pretpostavku da Ja priznajem ovo nagrđeno (izopačeno) tumačenje. Svaki čovjek bi morao sam doći do razumijevanja (uvida), da su, i zbog čega su određena tumačenja pogrešna (lažna), ako bi samo ozbiljno razmislili o tome; ipak, oni se drže jedino ljudskih tumačenja, a manje Moje Riječi, što također omogućava drugačije tumačenje, koje bi trebalo biti razmotreno sa žudnjom da se prepozna ispravno i istinito. (5 Srpanj 1950) Sasvim sigurno postoji dozvola, Moju neizmijenjenu Riječ navoditi kao dokaz istinitosti nekog vjerskog učenja (doktrine), ali se uvijek mora imati na umu da ne daje smisao sama riječ, nego prije svega Duh Riječi, tako da također svaka riječ može biti iskorištena, želite li umetnuti neko drugo značenje. No, ono što sam izrekao, svoje značenje ima uvijek jedino u vezi (kontekstu) s duhovnim razvojem, i otuda također mora biti duhovno protumačeno. Mora biti u odnosu (skladu) sa cjelinom, jedna riječ ne može biti proizvoljno izdvojena i onda tako protumačena. Moje učenje nije nerazumljivo, međutim zahtijeva također prosvijetljeno razmišljanje, jer se neprosvijetljenom duhu Moje Riječi čine tek besmislene, tako da istinski smisao može biti shvaćen od strane čovjeka jedino ako je prethodila njegova molitva za prosvijetljenim razmišljanjem. Tumačenjem koje je jedino racionalno (razumsko) ne nalazi se nikakva povezanost (kontekst), čisto razumsko razmišljanje daje Mojoj Riječi značenje koje štoviše, ponekad može biti suprotno onome što Ja želim reći ljudima. Jer, jedno treba uvijek imati na umu: da između Istine i laži ili obmane uvijek vlada borba, i da predstavnici obiju strana žele osvojiti duše ljudi, stoga nastoje utjecati na njihove misli. Sile tame se uvijek umeću tamo, gdje je aktivan jedino razum, jer njima nije moguće pronaći pažnju tamo gdje je duh čovjeka prosvijetljen kroz njegovu volju, i njegov poziv upućen Meni… (6 Srpanj 1950) Svi vi ljudi bi mogli biti podučeni od Duha u vama i onda bi također uskoro prepoznali gdje je Moje učenje isprepleteno sa pogreškom (obmanom); gdje je tumačenje Moje Riječi dano doslovno, ali ne u skladu sa njenim smislom; vi sami bi također mogli ispraviti svaku pogrešku putem jasnog razmišljanja, jer bi onda bili uvijek sigurni u Moju potporu, koju Ja pružam svakome tko žudi Čistu Istinu. Ali, protivnik vas nastoji držati u neznanju, i on će pokušati zamračiti Istinu upravo tamo, gdje se radi o važnim učenjima vjere. Jedan pogrešan nauk vuče za sobom drugi, a jedno pogrešno tumačenje Moje Riječi znači pogrešan nauk.

Ja se ne mogu zadržati u nekoj zemaljsko-materijalnoj formi drugačije, nego da je duhovno koje je vezano u ovoj formi dio Mene, koje se nakon nekadašnjeg pada iznova polako mora vratiti natrag Meni… Ali, kao najuzvišenije savršeno Biće, Ja ne uzimam za vas vidljivu formu, kako bi sada u ovoj formi bio prisutan za vas. Ja Sam prisutan uvijek i svuda, no da li vama svjesno i osjetno, to ovisi isključivo o vašem stavu prema Meni. Vi se prema tome ne možete sjediniti sa Mnom kroz određeni postupak, nego jedino kroz vaše samo-oblikovanje u Ljubav, koje povlači za sobom direktnu vezu sa Mnom. Vi dakle imate pogrešnu predodžbu o večeri sa Mojim učenicima… jer vi iznova čitate samo doslovno značenje Mojih riječi, koje sam rekao učenicima, ali ne i duhovni smisao… Razdijelio Sam kruh i vino, hranu i piće, Ja sam dao, a drugi su primili… Ja ću uvijek biti Darivatelj i razdjeljivat ću nebeski kruh, hranu duše, koju ona pronalazi jedino u Mojoj Riječi, koja joj daje snagu za viši razvoj… Činite isto Meni na spomen… Ove su riječi bile najjednostavnija smjernica o ispunjavanju zapovijedi Ljubavi prema bližnjemu, koja jedina ljudima priskrbljuje prijenos Moje Riječi… koja jedina njima osigurava Moje prisustvo, tako da Ja mogu održati večeru s njima, kao što sam obećao. Moje Riječi, Moji postupci, bili su samo slikoviti znak za ono što su morali činiti u spomen na Mene… A tko moli za prosvjetljenje duha, on će jasno i bistro prepoznati i razumjeti značenje Mojih Riječi, jer buđenje Duha pretpostavlja način života u Ljubavi, dakle također već sjedinjenje sa Mnom, koje mu priskrbljuje najpotpuniju Istinu. Ali, dok god ljudi ne razumiju duhovni smisao Mojih Riječi, dok god još vjeruju da Sam Ja vezan u zemaljskoj materijalnoj formi, njihov duh nije probuđen, te stoga nisu u stanju razlikovati pogrešku od Istine.

AMEN

Spread the Truth