Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4924 (Nesposobnost za prepoznavanje objava… Rad za Boga…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4924, 30 Lipnja, 1 i 2 Srpnja 1950

NESPOSOBNOST ZA PREPOZNAVANJE OBJAVA …. RAD ZA BOGA ….

Ja sam uz vas sve dane, do kraja svijeta (Matej 18:20)…. No često Me ne prepoznajete, čak i ako Ja očigledno djelujem među vama. A Ja vam ne mogu postati spoznatljiv dok god još gledate očima svijeta, dok god obraćate pažnju na ono što se događa izvana a ne okreće vas na unutra. Ja vas želim obuhvatiti rukama Ljubavi, no vi stremite od Mene, i stoga Me ne spoznajete. Nek’ to znaju svi oni koji Me ne mogu prepoznati u Riječi Koja dolazi odozgor Mojim od Mene odabranim slugama.

Moj glas je jasan, tako da on može biti prepoznat kao glas Oca. Ne-prepoznavanje karakterizira stanje nesposobnosti za prihvaćanje Moje Riječi, koje je utemeljeno u tome da u kritici sudjeluje razum a ne srce i da hladni razum nikada ne može ispravno rasuđivati, pošto Moj glas može čuti samo srce. Dakako da srce i razum trebaju biti aktivni, jer Moja Riječ može izdržati razumsku provjeru, ali presudna je jedino odluka srca.

No Ja vas upućujem na Moje Evanđelje, da se Moji sljedbenici prepoznaju po tome što međusobno imaju Ljubavi (da se ljube). Ljubav vas sve čini Mojom djecom, no Ljubav si međusobno morate dokazati ako želite biti Moji stvarni sljedbenici. Gdje jedan nastupa kao protivnik drugoga tamo nema Ljubavi a stoga ni moći razlučivanja, budući da je čovjek bez Ljubavi isto tako i bez mudrosti. Poradi Mene vi trebate ljubiti jedni druge, budući da vam Ja inače ne mogu dati mudrost, to jedino istinsko znanje odozgor.

Kao kapljice rose padaju dokazi Moje Ljubavi u otvorene kaleže (1 Srpnja 1950) Ljubavlju ogrijanih srca, i samo vam jedno može dati dokaz toga da sam Ja Osobno Onaj Koji govori ove Riječi Ljubavi …. Da primatelj živi u Ljubavi, da je dobar, da je darežljiv i nesebično služeći čovjek, koji radi toga i stoji u Mojoj milosti. Ljubav-ni ljudi Me spoznaju, oni prepoznaju Moj glas, no nikada Me ne priznaje srce bez Ljubavi. Stoga ljubite jedni druge, ako želite biti aktivni kao Moji učenici i čuti Moj Očinski glas …. Ovo je za sve one koji dvojbe vjerodostojnost Riječi, Koja im se dostavlja kao Božanska pošiljka.

No Mojim vjernim suradnicima Ja kažem sljedeće: (2 Srpnja 1950) Pustite da vrijeme čini svoje …. Vrijeme će omogućiti mnogo toga što vam se čini nemogućim. Ne smijete se prepuštati iluziji da Moja čista Riječ iz visine nailazi na onu rasprostranjenost koju bi trebala imati i koja bi odgovarala Njenoj neizmjernoj vrijednosti. Ne smijete zaboraviti da su sile tame isto tako revno aktivne da potkopaju Čistu Istinu, i morate imati na umu da je Mom protivniku za posljednje vrijeme na ovoj Zemlji dana velika vlast, koju on koristi.

Sve ovisi o slobodnoj volji čovjeka; Ja doduše usmjeravam ljude, no Ja ih ne prisiljavam …. Što dajem odozgor, namijenjeno je kako za pojedinog čovjeka, tako i za sve, svatko se time može osvježiti i nasladiti, no onaj tko to ne želi činiti, taj od strane Mene na to nije ni prisiljen. Tko je gladna srca, taj žudi duševnu hranu i taj ju i nalazi, jer Ja već nalazim način da mu je dostavim ako on to želi.

Ljudi bi itekako mogli biti prebogato obdareni, jer na raspolaganju vam stoji mnogo kruha iz Nebesa. Kad bih Ja recimo protu-sile sprječavao, onda bi to na izvjestan način bilo vršenje prisile volje, kako na Moga protivnika tako i na ljude, koji se više ne bi trebali odlučivati, nego bi morali prihvaćati što im se nudi. Jedino je odlučujuća volja čovjeka. I čak gdje volja jednoga naizgled šteti bližnjemu, tamo Ja još uvijek spremno stojim sa Mojim darovima milosti, kako nitko tko želi biti nahranjen za Mojim stolom ne bi ostao pre-kratak. Ja Moju večeru dijelim sa svakim tko želi biti Moj gost. I volja niti jednoga čovjeka u tome Me ne priječi. 

A vi, koji u Moje Ime trebate Mojim gostima pružati kruh, ne budite nevoljni ako vam je krug djelovanja još mali …. Već vrlo uskoro moći ćete se razviti, već vrlo uskoro od vas će biti zahtijevan rad, gdje se možete skroz i potpuno unijeti, i vi ćete razumjeti da sam Ja do sada od vas tražio samo pripremne radove, pošto je ljudska volja čak i vas same priječila u tome da vršite vjeran rad za Mene i Moje Kraljevstvo. Vrlo uskoro ćete primiti poziv da se nepodijeljeno stavite u Moju službu.

Ja hoću Moga protivnika svezati na dugo vrijeme (Otkrovenje 20:1-3)…. No ni to se ne smije dogoditi proizvoljno, jer Moja Ljubav i Moja pravednost uvijek će diktirati Moju volju. Dok god Moj protivnik ne prekoračuje svoje ovlaštenje, dok god on čini samo ono što sam mu Ja dozvolio i što doprinosi slobodnoj odluci volje čovjeka, Ja mu to pravo ne osporavam.

Ali on će prekoračiti granice svog ovlaštenja …. time što ljude želi sprječavati da znaju o Meni, o jednom nadasve savršenom Biću, Koje je u Sebi Ljubav, Mudrost i Svemoć i Koje želi biti prepoznato kao Stvoritelj i Održavatelj svih stvari …. Znanje o tome on želi onemogućiti, a Ja mu i u tome dajem potpunu slobodu, dok se njegova mjera ne ispuni …. I shvatite sada da je njegovo osnovno nastojanje Čistu Istinu iz visine potisnuti, dakle ljudima uzeti mogućnost da saznaju za Mene putem Božje Riječi sprovedene na Zemlju. Shvatite da će se on uvijek uplitati ondje gdje se počinje probijati Istina iz Mene …. 

A onda ćete isto tako shvatiti i mnoge otpore, koji vam se nameću pri širenju čistog Evanđelja, koje bih Ja doduše mogao ukloniti Mojom silom i voljom, kad ne bi bilo protiv Moga vječnog reda to da se nameće prisila, niti ka gore, niti ka dole ….

I vjerujte Mi, da Ja blagoslivljam i najmanju aktivnost za Mene i Moje Kraljevstvo, koja je učinjena pod poštovanjem slobodne volje usprkos velikih otpora, koji vam otežavaju rad za Mene. Vi ćete moći vršiti još puno posla i toga radi ne posustajte da djelujte na maloj skali, dok vas ne pozovem, kad je vrijeme ….

AMEN

Spread the Truth