Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4916 (Odbijanje Božanske Riječi znak Kraja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4916, 17 Lipnja 1950

ODBIJANJE BOŽANSKE RIJEČI ZNAK KRAJA…


Nepogrješivi znak skorog Kraja je neotvorenost ljudi prema Mojoj Riječi Koja im se nudi u najčišćem obliku. Jer, sve Božansko biva srozano ili odbijeno ako je čovjek u konfliktu prema tome, ako je naklonjen đavoljim silama, radi čega niti priznaje Božanstvo, niti ga blagodatno dotiče ono što iz Tog Božanstva zrači. Čovjek koji je potpao Mome protivniku ne može osjetiti Moju Ljubav, jer Ju odbija; stoga taj čovjek ne može ni prepoznati Moju Riječ kao dar Milosti savršenog bića koje mu želi dobro.

I ako se osvrnete oko sebe po svijetu, ako im u Ljubavi ponudite Moj dar Milosti, odbijanje Moje Riječi na sve strane morat će vas zamisliti, jer to vas samo mora uputiti na duhovno stanje ljudi koji u svojoj udaljenosti od Boga ne prepoznaju više ništa što dolazi od Mene. A takvo jedno duhovno stanje određuje Kraj onoga što je izvorno bilo određeno za to da ljude pomjeri u visoki stupanj zrelosti …. ono (stanje) vodi do razgradnje Zemlje, koja je od Mene bila stvorena kao stanica za sazrijevanje duhovnoga i sad svoju svrhu više ne ispunjava.

Tko pažljivo promatra mora ustanoviti očiglednu površnost među ljudima, potpunu nezainteresiranost za pitanja koja se tiču vječnosti, izvora i cilja čovjeka, i upravljanja i djelovanja Stvoritelja. Samo rijetko takva pitanja pokreću čovjeka, a samo ti rijetki su oni koji žive u skladu sa svojim određenjem i onda dakle Mene i spoznaju i Meni streme. No većina će biti nevoljna čim se samo spomenu takva pitanja, i što se više bliži Kraj, utoliko očigledniji će biti pogrešan stav ljudi prema Meni, njihovom Bogu i Tvorcu od Vječnosti, kao i ljubav prema onome što pripada svijetu, što je dakle udio Mog protivnika. I sve više ljudi će potpadati njegovim zahtjevima i utjecaju, sve vidljivije će njihov način života biti oprečan Mojoj Volji, i ne-Ljubav-nost i mržnja dominirat će tamo gdje bi trebalo prakticirati Ljubav prema bližnjemu. 

Sve većim će postajati neprijateljstvo od strane pristaša Mog protivnika u odnosu na rijetke koji žele pripadati Meni i njegovim zahtjevima ne udovoljavaju. Oni koji vjeruju, nikada neće biti neprijatelji jedni drugih, nego će se uvijek držati zajedno, što je bliže Kraj, pošto su žestoko tlačeni od pripadnika svijeta koji su pod utjecajem protivnika i Mene žele iščupati iz njihovih srca. Ne dajte se zavarati od strane vaše okoline koja vas želi zadobiti pod lažnom maskom …. Ponudite im Moju Riječ, i vi ćete tada prepoznati njihov istinski duh, jer gdje im Ja Sâm pristupam u obliku Moje Riječi, tamo revoltiraju protiv Mene, dakle odbacuju Me …. ismijavaju i ogovaraju vas koji ste uz Mene i koji se zalažete za Mene i Moju Riječ.

A onda i znate da je došao Kraj, jer Sotona sa svom podmuklošću i silom ide na vas tako što se trudi potisnuti Me iz vaših srdaca, kako bi zadobio pobjedu. Ali tko ima Moju Riječ, taj prepoznaje njegovu podmuklu igru i budnog je srca; taj će se iz Moje Riječi napajati snagom za otpor, dok i Moj protivnik njegove pristaše opskrbljuje snagom, no uvijek jedino za zla djela, kako bi ih upropastio za uvijek …. Sve dok Ja Sam njegovu aktivnost ne dokončam i njega bacim u okove …. Kad dođe Zadnji Dan i s njim i Posljednji Sud ….

AMEN

Spread the Truth