Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4908 (Večera – Tijelo i krv…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4908, 3 Lipanj 1950

VEČERA – TIJELO I KRV…

Ja govorim vama, a vi Me čujete, i Ja želim da Moju Riječ prenesete vašim bližnjima, onima koji imaju jednaku žudnju da nahrane svoje duše, Mojom Riječju, Mojim Tijelom i Krvlju. Zbog ovoga Sam izabrao vas da budete Moji gosti i da za Mojim Stolom budete nasićeni, i da sad iznova predate Kruh Života onima koji su gladni i koji žele blagovati za Stolom Gospodnjim. Jer, Ja sam Svoj stol postavio za svih, Ja želim nahraniti svih, onim što je potrebno za njihove duše, a vi ćete biti Moje sluge koje njima predaju Moje darove, jer oni sami još uvijek nisu ušli u izravnu vezu sa Mnom, ali ipak, vjeruju u Mene i žele sebe staviti pod Moju skrb. I tako ćete trebati napraviti opsežan posao: dati jesti i piti gladnima i žednima, onima kojima prijeti da podlegnu na Putu, ako ne prime Snagu koju im vi trebate ponuditi. Tijelo i Krv im trebaju biti predstavljeni, Kruh i Vino… Moja Živa Riječ… Jer Ja sam Riječ iz Vječnosti Koja je Sebe učinila Tijelom i sa Svojom Krvlju je Otkupila čovječanstvo. Tko Mene u Riječi prima u svom srcu, taj uistinu jede Moje Tijelo. A Snaga Moje Riječi je Krv Koja mu donosi Spasenje. Kruh i Vino, pravu hranu za oslabljeno tijelo, mora također primiti i duša, ako je slaba i treba Snagu za svoje uzdizanje. Tada će Kruh Života, Moja Živa Riječ, biti njena hrana, a duša će biti preplavljena Snagom, ona neće trebati gladovati i moći će se osvježiti na Izvoru Života, ona će biti pravi gost za Mojim Stolom Kojeg Sam postavio za sve ljude, jer ih ljubim. A Ja Moje sluge šaljem vani i također pozivam one koji stoje vani, da se okoriste zajedničkom Gozbom. Tko želi doći i biti Moj gost, bit će primljen i pronaći će istinsko osnaženje… Stoga bi Me vi trebali gorljivo proglašavati i njima predstavljati Moju Ljubav, tako da oni koji imaju želju biti sa Mnom na Gozbi, mogu biti uvjereni od strane Moje Ljubavi, Koja im želi dati sve što im duša potrebuje da bi bili Spašeni. Moji darovi nisu oskudni, nego Ja darujem izobilno, one koji dopuštaju biti Očinski zbrinuti od Mene. Ja želim pokucati na vrata svakoga od njih i pozvati ga na Večeru, a tko Mi otvori, on će biti Moj gost u Vječnosti. I zato vi trebate Meni prethoditi i objavljivati Moj dolazak, da Mi pripreme mjesto, na kojem se Ja Osobno mogu zaustaviti, i zadržati se na Večeri sa onima koji su obratili pažnju na vaš glas, i žele Me primiti. Ja im želim ponuditi Kruh i Vino, Moje Tijelo i Moju Krv… Živu Riječ, Koju trebaju čuti izravno u sebi ili preko vas, Mojih poslanika koji, kao promicatelji Moje Riječi, morate potražiti sve koji će vam otvoriti vrata svog srca. To je vaša Misija, za Koju Ja dajem svu Snagu svima koji Mi žele služiti.

AMEN

Spread the Truth