Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4903 (Obilježja pravih slugu Božjih…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4903, 24 Svibnja 1950

OBILJEŽJA PRAVIH SLUGU BOŽJIH ….

Tko ljudima naviješta Evanđelje, tko im pomaže ka Istini, ka pravoj spoznaji onoga što je čovjekovo određenje, taj uistinu neće ostati bez Moje pomoći, jer njegovo razmišljanje i postupanje nalazi Moju suglasnost, i njegovu aktivnost Ja blagoslivljam. Jedino što ga na to mora poticati nesebična Ljubav, Ljubav prema Meni i prema bližnjima, za koje zna da su u duhovnoj nevolji. Ako su presudni drugi motivi, samoljublje je poticaj za aktivnost za Moje Kraljevstvo, on se onda ne može osjećati kao pravi sluga Božji, onda je on samo svjetovni sluga, on se bavi zanimanjem koje će biti isto onako ocijenjeno kao svako drugo zemaljsko zanimanje, on tada nije ozbiljno aktivan za Mene i Moje Kraljevstvo, nego služi sam sebi, samoljublje ga je potaklo na njegovo zanimanje, i u skladu s tim je Moja podrška.

Tako da Ja ocjenjujem duhovnu aktivnost s obzirom na volju čovjeka, jer Ja gledam u srca onih koji Mi žele služiti. Gdje je prisutna ozbiljna volja, i stav spram Mene je ispravan, a prema tome i molitva. Kad čovjek sa Mnom priča kao dijete sa svojim ocem, on je sa Mnom povezan i neprestano crpi snagu iz Mene. Tako da će se onda u njemu probuditi i potreba da se izrazi bližnjemu, on će tu snagu htjeti koristiti i dijeliti, on će znanje koje od Mene prima htjeti predavati dalje, tako da će dakle sam po sebi postati Moj sluga, pošto spoznaje Moju volju i želi ju ispunjavati.  

A onda ga Ja mogu skroz obuhvatiti i upravljati sve njegove misli, pošto Mi se prepustio kroz svoju volju, pošto je odustao od sveg otpora spram Mene putem uspostave ispravnog odnosa prema Meni, njegovom Stvoritelju i Ocu od vječnosti. Tako dakle mora biti ustrojen Moj pravi sluga, potpuno predan Meni i u sebi osluškujući Moj glas. Tek tad je on podoban za to da kao Moj predstavnik na Zemlji naviješta Evanđelje djeci svijeta, koju želi okrenuti Meni. On im prenosi Istinu, koju je osobno spoznao, koju mu Ja Osobno dostavljam misaonim putem ili pak kroz unutarnju Riječ. Tko Me u Isusu zaziva kao Oca, njegovo razmišljanje će isto tako biti ispravno, budući da Ja nikada ne dopuštam da bude u zabludi, ako se okrenuo Meni. 

Jer kad Mi stremi, slomljeno je i prokletstvo, negdašnji pad u nizinu i njegove posljedice su okajane i konačno oproštene putem svjesne težnje ka Meni. Moja Ljubav je palo podigla, pošto više nije naišla na otpor, i biće je opet u potpunoj spoznaji Istine a stoga i sposobno naviještati Istinu bližnjima koje sada želi dovesti u isto stanje, da u Meni prepoznaju Oca i da Mi služe. Ti su Moje prave sluge koje Ja blagoslivljam i uz koje sam stalno i neprestano, kad ih Ljubav prema bližnjima potiče na to da na Zemlji djeluju za Mene. Pa ću Ja njima dati snagu za djelovanje, kako bi duhovna bijeda bila smanjena kod onih koji imaju dobru volju ….

AMEN

Spread the Truth