Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4876 (Kristov put ka Križu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4876, 8 Travanj 1950

KRISTOV PUT KA KRIŽU…

Svatko tko Me želi slijediti će hodati osamljenom/samotnom stazom, neshvaćen od svojih bližnjih kao što je bio (i) Moj udio, također, unatoč ljubavi koju sam da(va)o Svojim bližnjima. Svatko tko Me želi slijediti će morati prihvatiti svoj križ baš kao što sam Ja to učinio, iako Moja vječna ljubav neće dopustiti da ničiji križ bude tako težak kao onaj čovjeka Isusa… On će ga morati nositi, ali on može olakšati svoj teret u svako doba ako Me zazove/zamoli za pomoć. Onda ću Ja postaviti križ na Moja ramena i nositi ga za njega, a sa Mnom sve postaje lakše, sa Mnom on više ne hoda sam, Ja ću uvijek suosjećati i (po)dijeliti njegovu patnju i radost; On uvijek može slijediti svoju zemaljsku stazu u tihom/nijemom zajedništvu sa Mnom, i stoga će on otkriti kako je njegov križ pod-nošljiv i ponizno se podrediti svojoj sudbini…

Ja sam uzeo svu patnju čovječanstva na Svoja ramena kako sam hodao naprijed suočavajući se sa raspećem i izdržao sam neizrecivu/užasnu fizičku bol. Ja sam hodao mučnu stazu koja je završila sa smrću na križu za svakoga koji Me jednog dana želio slijediti. Ja sam kao ljudsko biće patio neopisivo tako da bi se ljudska patnja mogla umanjiti. Ja sam sudjelovao u patnji cijelog čovječanstva i nosio sam križ umjesto njega. I svatko tko Me volio Me slijedio… Bilo ih je samo nekolicina, u usporedbi sa cijelom ljudskom rasom zbog čijeg interesa/koristi sam umro, samo je nekolicina dijelila Moju bol, oni su patili sa Mnom i za Mene. Oni su, također, nosili svoj križ jer su Me slijedili, pošto je njihova ljubav prema Meni učinila da dvostruko osjećaju svu njihovu patnju. Ali njihova ljubav je bila poput melema na Mojim ranama koje su Mi nanijeli nemilosrdni ljudi; njihova ljubav je povećala Moju volju da patim umjesto čovječanstva i da im putem/kroz Svoje raspinjanje donesem pomoć. Mnogi su Me slijedili na putu do mjesta smaknuća ali je samo nekolicina suosjećala sa Mojom boli… Mnogi ljudi žive na Zemlji ali su samo nekolicina Moji učenici/sljedbenici… Ja sam umro za sve ljude na križu ali je samo nekolicina prihvatilo Moju žrtvu i iskoristilo postignuta blaženstva. Samo Me nekolicina ljudi slijedi a ipak, jedino ako Me slijede oni mogu postati blaženi. Svatko bi trebao uzeti svoj križ na sebe i sjetiti se Mojeg žrtvenog puta ka Golgoti, koji je za ljudsko biće bio skoro pretežak za nošenje i primorao Me da padnem… Ali ljubav jednog čovjeka Mi je došla u pomoć kada sam skoro podbacio kao ljudsko biće i Ja sam se žrtvovao, Ja sam ispraznio čašu patnje u potpunosti…

I ako vi ljudi trebate patiti sjetite se Mojih riječi, ‘Tko god Me želi slijediti neka uzme svoj križ…’. Vi bi trebali znati kako se sva patnja koju ponizno izdržite/trpite po Mojoj volji uzima u obzir kao staza ka križu koji za vas predstavlja iskupljenje i oslobođenje od svih grijeha… Vi bi trebali znati da živite na Zemlji sa ciljem da sebe oslobodite krivnje, čija veličina ne može biti procijenjena od vas kao ljudskih bića, zbog koje sam Ja zaista umro sa ciljem da bi ju umanjio ali koju svaki od vas također treba otkloniti, onoliko koliko je to u vašoj moći, ako želite sudjelovati u djelu Spasenja koje je bilo započeto Mojom ljubavlju sa Mojim raspećem. Vama ljudima je bio dan samo mali križ za nošenje pošto sam Ja sa vas otklonio najteži teret, ali vi ne možete ostati u potpunosti bez patnje sa namjerom da bi nastavili hodati prema Onome Koji vam uvijek želi pomoći, Kojeg bi trebali slijediti tako da postanete vječno blaženi.

AMEN

Spread the Truth