Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4848 (Rad Božjih slugu u posljednjim danima…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4848, 28 Veljače 1950

RAD BOŽJIH SLUGU U POSLJEDNJIM DANIMA…

Znati ćete kada je vaše vrijeme došlo, kada trebate iskoračiti da bi proglasili Moju Riječ svima onima koji potrebuju pomoć. Jer vaše će vam srce to reći, vi ćete se iznutra osjećati potaknuti govoriti o Mojem izvanrednom djelovanju koje vas afektira izvana i iznutra, o Mojoj Riječi i približavajućem kraju, kako bi pomogli vašim bližnjim ljudskim bićima koji se zapućuju krivim stazama i prema tome vjeruju kako će izginuti u zemaljskoj nevolji. I Ja ću vas podržati na svaki način… vi ćete osjetiti kako Sam Ja Osobno sa vama kada govorite za Mene i Moje kraljevstvo, za Moje ime. Vi ćete biti vrlo zaposleni budući ste sretni vršiti vaš rad, i premda je okolina neprijateljski raspoložena spram vas, vas će to jedva dodirnuti/afektirati. Jer Moje djelovanje na Mojim slugama na Zemlji će biti očigledno, svaka će osoba biti u stanju prepoznati kakve blagoslove povlači kontakt sa Mnom ako on bar malo otvori svoje oči i najozbiljnije promišlja (ili ‘i ozbiljna je uma’) i ne suprotstavlja Mi se hotimično. Ja želim biti vaš drug gdjegod idete; Ja vas želim voditi tamo gdje ste najhitnije potrebni. Vi ćete jedino biti u stanju raditi jedno kratko vrijeme i zato trebate iskoristiti to vrijeme kako bi ponudili Božje kraljevstvo mnogim ljudima. Jer onda će drugačija vrsta nevolje slijediti… Tiranija i brutalne mjere će biti korišteni od strane svjetovnih vlasti protiv onih koji uznutra nose vjeru u Mene, vjeru u Isusa Krista i Njegov čin Spasenja. Onda će svatko tko je prethodno slušao biti sposoban napraviti izbor, i njemu će ovu odluku biti lagano donijeti ako je prihvatio Moju Riječ koju on prima od vas u svoje srce. U tom slučaju se on može uračunati kao jedan iz stada Mojih Vlastitih, on će se također boriti namjesto Mene, ako ne otvoreno onda ipak kroz ispovijedanje Mene i Mojega imena pred svijetom. Mnogo sjemena treba i dalje biti posijano i koraci trebaju biti poduzeti tako da je njiva dobro pripremljena primiti sjeme. To je zašto mnogo rada još treba biti napravljeno unaprijed, za što ću vas Ja uzeti u Moju službu i voditi vas vašim stazama tako da ćete ga vi također biti sposobni ostvariti ako ste voljni. Ja vas trebam i prema tome ću vas postaviti u poziciju gdje Mi možete služiti. Ja ću poravnati svaku vašu stazu, Ja ću vas postaviti tamo gdje možete uspješno raditi za Mene, Ja ću vas pripremiti za vašu učiteljsku službu i opskrbiti vas sa snagom za nju, Ja ću se pobrinuti za vas tako da sebe možete posvetiti služenju Božjem kraljevstvu bez da ste opterećeni zemaljskom brigom. Ja ću vam govoriti kroz vaše srce kada je došlo vrijeme za vas da započnete vašu učiteljsku misiju. Štogod napravite za Mene i Moje kraljevstvo vi to morate napraviti vašom slobodnom voljom, i prema tome vi u tome morate uživati, to jest, morate tako biti prožeti vašim zadatkom da ćete ga vi, nagnani iznutra, ispuniti iz ljubavi spram Mene i vašeg bližnjega. Vi morate biti tako prožeti Mojom Riječju da Ju vi također želite predati dalje vašim bližnjim ljudskim bićima a posebice kada dođe vrijeme nevolje, koje Sam vam uvijek i zauvijek najavljivao (= ovo se odnosi na kaos koji će na Zemlji nastati nakon što u nju udari nebesko tijelo). Onda će ljudi jedino biti uznešeni Mojom Riječju i onda je došlo vaše vrijeme za koje vas pripremam. Onda ćete vi osjetiti Moju direktivu/naputak u vašem srcu i marljivo ostvariti što zahtjevam od vas. Onda ćete biti aktivno uključeni/angažirani kao Moji apostoli posljednjih dana u iskupljenju obmanutih duša iz ljubavi spram Mene i vaših bližnjih ljudskih bića.

AMEN

Spread the Truth