Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4844 (Čišćenje Kristovog učenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4844, 21 Veljače 1950

ČIŠĆENJE KRISTOVOG UČENJA ….

Prvo mora doći do čišćenja onog učenja koje se na Zemlji širi kao učenje Krista ako bismo da dođe do ujedinjenja kršćanskih denominacija, jer srž svake vjerske zajednice uvijek mora biti ono učenje koje sam Ja Sâm na Zemlji proglašavao. No sve dok je to učenje tako deformirano, ono nikako ne može obrazovati ljude koji su članovi one od Mene utemeljene crkve. Jer za to je potrebna duboka, živa vjera, koja se međutim nikako ne može zadobiti putem iskrivljenog učenja. Ono što čovjek s uvjerenjem treba vjerovati mora izdržati ozbiljnu provjeru, i ono u što se traži vjerovanje, to i razum čovjeka mora moći priznati kao suštinu (biće) Boga. 

On to mora moći vjerovati budući da mu to daje sliku Mene koja je u skladu sa Istinom, pošto čini da Me se spozna kao Boga Ljubavi, Mudrosti i Svemoći. Takvo jedno učenje neće davati poticaj za dvojbe ili konflikte, nego će ljude uvijek bratski povezivati, dok je međutim svako deformirano učenje povod za raskol, koji opet može biti otklonjen tek onda kad je ovo učenje pročišćeno, dakle kad se sretnu oni koji Moje učenje opet posjeduju u najčišćem obliku, koji se zbiljski trude živjeti po tom učenju i da ga isto tako čisto proslijede bližnjima. Postoji samo jedna Istina, a nju sam Ja Sâm na Zemlji približio ljudima koji su Me poslušali i koji su u Mene vjerovali.

Tko je bio čista srca, prepoznao ju je kao Istinu i ostao joj je vjeran. No tko se sam uzdizao, ne obraćajući pažnju na poniznost, tko nije imao ništa Ljubavi, njemu Istina nije bila sveta, i on ju je izmijenio sebi u korist. Tako da Moje učenje nije ostalo ono što je izvorno bilo, i ljudima više nije moglo donositi blagoslov, budući da Me onda više nisu pravo poznavali, jer su bili upali u krivo razmišljanje kroz kriva učenja. I kako je opet svatko za sebe uobražavao da se nalazi u Istini, nastale su frakcije i razni duhovni pravci, koji su svaki sebe smatrali za crkvu koja je od Mene bila ustanovljena ….

(23 Veljače 1950) Uvijek nanovo se odvajaju, uvijek nanovo nastaju nove organizacije, sve više razmišlja razum čovjeka, dok jedino djelovanje Moga Duha može donijeti prosvjetljenje. Pojedinci doduše dolaze opet bliže Istini, no njima se suprotstavljaju oni koji zastupaju svoje duhovno znanje (doktrinu) a i pored toga su daleko od Istine. A mase nikada neće biti u Istini, budući da na Nju imaju pravo samo oni koji Mi zbiljski teže, a to kod većine ljudi nije slučaj. Samo su rijetki oni čiji duh je prosvijetljen, i pored toga što svi imaju pravo na to da budu u tom stanju, jer s Moje strane nikome nije uskraćen taj dar milosti da se može biti u Istini.

Tako da nikada neće biti moguće stvoriti jednu organizaciju koja obuhvaća sve ljude a i pored toga može polagati pravo na to da bude ona od Mene ustanovljena crkva. Svaka postojeća organizacija ima članove Moje crkve, to su ljudi čija vjera je duboka i živa uslijed života u Ljubavi, (to su) oni koji se iskreno trude Mene zadobiti i revno streme ka Istini …. Njima će i biti prepoznatljivo gdje se u doktrinama koje im se serviraju nalaze kriva učenja, oni će se osloboditi od toga i smatrati Mojim učenjem samo ono što njihovo srce bezrezervno prihvati. 

Kako bi njima dao potvrdu njihovog razmišljanja, na Zemlju ponovo sprovodim Čistu Istinu, kao što se to uvijek iznova događa ako ljudi Moju Riječ ne znaju tj. ne mogu više ispravno shvatiti, kad su se zapleli u kriva učenja i sami više nisu sposobni saznati što je Istina a što neistina. Ja sam u Duhu opet među ljudima i dajem im Moju Riječ, Koju su i Moji apostoli čuli putem unutarnje Riječi nakon Mog uzašća u nebo.

Tko sad ima ovu Moju Riječ, tko ju primi direktno od Mene, dakle u sebi čuje Moj glas misaono ili zvučno, tko povjeruje tim Mojim primateljima, te isto tako tu Riječ prihvati kao Čistu Istinu i založi se za nju, skroz svejedno koje je denominacije, tko bližnje u Ljubavi tome podučava, taj pridonosi tome da se uspostavi jedinstvo crkvenih denominacija, jer u toj jedinoj Istini naći će se svi koji su zbiljske i dobre volje, koji iznad svega drugoga stavljaju Moju crkvu, koju sam Ja Sâm ustanovio, i koji u pojedinačnim denominacijama ne vide prepreku za to da budu članovi istinske Kristove crkve, koja ne može biti savladana od dveri podzemlja, kao što sam Ja Sâm to obećao …. 

AMEN

Spread the Truth