Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4840 (Crkvene zapovijedi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4840, 16 Veljače 1950

CRKVENE ZAPOVIJEDI…

Vi nećete primiti od Mene nikakve posebne poduke u svezi toga kakav stav vi trebate usvojiti spram ljudski propisanih zapovijedi crkve. Štogod vi radite vašom slobodnom voljom je od strane Mene vrednovano, štogod radite pod pritiskom/zastrašivanjem, bilo zbog straha od kazne ili čak zbog navike, Meni ne znači ništa. Štogod vam ljudi kažu da napravite treba također biti nagrađeno od strane ljudi, ljudi nikada neće biti sigurni primiti nagradu od Mene koju Ja Osobno nisam nikada obećao. Pa ipak, Ja ne mogu odobriti nešto što se potpuno protivi Mojoj volji, budući Sam Ja dao ljudima slobodu volje koja je, međutim, narušena sa ljudski donešenim zapovijedima, jer zapovijed je jedna obaveza koja isključuje korištenje slobodne volje. Ja Osobno Sam dao ljudima jedino jednu zapovijed, zapovijed Ljubavi koja je temeljni zakon i mora se vršiti tako da se ne bi narušio Moj vječni red… Međutim, zapoviejd Ljubavi je unatoč tome zapovijed koja dozvoljava ljudsku slobodu volje. Nema prisiljavanja koje ga tjera da bude Ljubav-no aktivan, i niti će on biti kažnjen od strane Mene, jedino je stvar da će on sebe kazniti budući ne obraća pažnju na jedino sredstvo koje predstavlja iskupljenje za njega od stanja ograničenja kojeg si je sam nametnuo (ili ‘zbog kojeg je sam kriv’). Ja Sam dao ljudima zapovijed Ljubavi kojoj se može dobrovoljno udovoljiti ili ju odbaciti… Ljudi su izdali dodatne zapovijedi koje ne dobijaju Moje odobrenje, jer one se nisu izrodile iz Ljubavi spram bližnjih ljudskih bića nego su samo mjere da bi se povećala moć, budući je pripojenje jednoj organizaciji, koja tvrdi (ili ‘prisvaja pravo’) kako je istinska Kristova crkva, učinjeno ovisnim o ispunjenju tih zakona. Otud ona postavlja ljude pod prisilu koji će, u vjeri kako počinjavaju grijeh, naknadno ispuniti ove zapovijedi i tako usmjeriti svu svoju pažnju ka njima… i zanemariti Moje zapovijedi Ljubavi..

Ljubav može jedino rasti u slobodi. Ljubav i prisila se jedno drugom protive, i prema tome Ja ne mogu prepoznati u ispunjenju crkvenih zapovijedi ikakvu Ljubav za Mene sve dok se njima tradicionalno udovoljava, u stvarnosti kao priznanje autoriteta koji je izdao te zapovijedi. Pored toga, zapovijedi nisu prikladne da bi zapalile Ljubav za Mene budući Me one prikazuju kao Biće koje je pogođeno sa ljudskim slabostima, zahtjeva poslušnost, poštovanje i priznavanje kad, u stvari, Ja jedino želim biti ljubljen. Pred Mojim očima ništa nije grijeh osim onoga što se ogrješuje spram Ljubavi za Mene i drugih ljudi. Nitko neće nikada steći zaslugu tko udovoljava zapovijedima crkve samo zato što su zapovijedi koje trebaju biti ispunjene… Slobodna volja treba odabrati Mene naračun Ljubavi, i to je zašto ljudi ne trebaju nikakve druge zapovijedi nego onu koju Sam im Ja Osobno dao u spoznaji blagoslova koji za svaku osobu proizlazi iz njezina ispunjavanja.

AMEN

Spread the Truth