Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4806 (Božja Riječ dar milosti… Ne-vjerovanje u vezu sa Bogom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4806, 30 Prosinca 1949

BOŽJA RIJEČ DAR MILOSTI …. NE-VJEROVANJE U VEZU S BOGOM ….

Dar milosti direktne veze sa Mnom je od tako neprocjenjive vrijednosti da ljudi ne mogu biti dovoljno zahvalni od Mene da čuju riječi Ljubavi koje inače nikada ne bi mogle dotaći njihove uši. Jer to se ne odnosi samo na direktnog primatelja Moje Riječi, nego i na bližnje koji to putem njega primaju na znanje, iako je preduvjet za to volja čovjeka da Me čuje da govorim, inače Moja Riječ pojedinca dodiruje kao od čovjeka izgovorena riječ. Svi vi možete doći u posjed dara milosti samo ako za to imate volju …. ako želite da vam se vaš nebeski Otac približi i da vas blagoslovi Svojom Riječju.

No vrlo su rijetki oni koji u svom srcu gaje tu pobožnu želju. Ovom Zemljom hode bezbrojni ljudi kojima je strana misao da se povežu sa Svojim Ocem i Stvoriteljem, da čuju Njegov glas …. a onī rijetki, koji ipak žude da Me čuju, oni ne vjeruju da je to moguće …. tako da su jedino pojedinci oni čija vjera dozvoljava vezu sa Mnom, jer je ta vjera oživjela kroz Ljubav a samo živa vjera dozvoljava zvučni izražaj s Moje strane. Zadatak tih rijetkih je da ljude prosvijetle o njihovom odnosu prema njihovom Stvoritelju i o Njegovoj spremnosti da se Svojim stvorenjima objavi. 

No i oni će vjeru pronaći samo tamo gdje je Ljubav aktivna, gdje je dakle Duh probuđen kroz čovjekovu Ljubavnu aktivnost bez vlastite koristi, tako da se čovjeku čini vjerodostojno to što mu se govori o živoj vezi sa Mnom. I tad u njemu isto tako raste želja da Me čuje da govorim. Da li Me on direktno čuje ili mu je Moja Riječ dostavljena putem Mojih sluga, po svom učinku je jednako, jer on će mu dostavljenu Riječ prepoznati i osjetiti kao od Mene izgovorenu i sa istom Ljubavlju primiti ju u sebe kao da mu se Ja direktno obraćam.

Kakva je njegova žudnja za Mnom, takvo je i ispunjenje njegove žudnje …. oganj Ljubavi njegovog srca određuje i stupanj blaženstva prilikom prijema Moje Riječi, koju međutim osjeća više duša nego tijelo. Time vas ljude Ja stavljam u položaj da primite na znanje Moju volju i da je ispunite, jer vam istovremeno sa Mojom Riječju dajem i snagu. Postoji mogućnost najvišeg stupnja približavanja Meni, ako se ispunjava Moja volja. I stoga se Ja brinem da doznate Moju volju, pa vam ju dostavljam kroz Moju Riječ.

Za sve one koji ne vjeruju u živu vezu sa direktno dostavljenom Riječju, Ja šaljem Moje glasnike, kako bi izvani njima donijeli Moju Riječ, kako bi im proglasili Evanđelje, koje Moju volju izražava kao Učenje Ljubavi. No ta Riječ primljena izvani postaje živa tek onda kad prodre u čovjekovu nutrinu i tamo bude oživljena duhovnom iskrom …. kad dakle Duh iz Mene može biti aktivan u čovjeku, tako da mu je ta Riječ koju prima izvani prepoznatljiva kao Moja Riječ.

Tada će izvršiti svoj učinak, upravljati će volju čovjeka u pravom pravcu, kroz Ljubav će roditi živu vjeru, čovjek će sa Mnom uspostaviti živu vezu i postati će sposoban sâm u srcu čuti Moju Riječ. A tad Mi je već vrlo blizu, tako da između nas stoji još samo njegov zemaljski život …. Tad će on sa ovog svijeta otići kao Moje dijete i u duhovnom kraljevstvu biti ljubavno prihvaćen od Oca, od Kojega je nekoć potekao, i ponovo se vratio da se vječno više nikada od Njega ne rastavi ….

AMEN

Spread the Truth