Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4768 (Kolaps crkvenih organizacija… Istinska crkva…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br.  4768, 28 Listopad 1949

KOLAPS CRKVENIH ORGANIZACIJA… ISTINSKA CRKVA…

Posljednjim će danima prethoditi vrijeme kada će Moja Riječ i sve što se odnosi na Mene kao Stvoritelja i (Op-)Skrbitelja biti iznapadano. Ljudi će namjeravati uništiti vjeru u Božanstvo, što će tako predstavljati jednu otvorenu borbu spram svega duhovne prirode. Crkvene organizacije i njihove pristalice će biti najviše pogođeni, budući će biti poduzete mjere protiv svakog izvanjski prepoznatljivog predstavnika Mojeg kraljevstva i Mojeg učenja. Kao rezultat, Ja ću probuditi glasnike Moje Riječi izvan ovih organizacija, koji su pozvani od strane Mene širiti Moje učenje, jer oni su u posjedu potpune Istine (= via Bertha Dudde) i prema tome također prikladni učitelji za njihova bližnja ljudska bića u posljednjim danima. Jer to će biti nužno tijekom posljednjih dana prije kraja osnažiti vjeru ljudi ili ju probuditi, jer jedino onda će oni početi misliti o pouzdanosti učenja koja su im bila predana kroz tradiciju. I oni će shvatiti kako Ja nisam sa onima koji se sa Mnom jedino asociraju kroz crkvu, koji vjeruju za sebe kako su povlašteni zbog njihove pripadnosti određenoj crkvi… 

Uistinu, Ja ljubim svakog od Moje djece, ali ako dijete ne ispuni Očevu volju tako što ne koristi darovani mu dar intelekta i na taj način aktivira svoj intelekt i srce kako bi (do)znao kada ono čini Moju volju, da prepozna kada se lažni proroci pretvaraju da su Moji glasnici, dijete će sebe udaljiti od Mene i jedino pronaći svoj put ka Meni sa poteškoćom. Oni, također, neprestano primaju Moju Riječ od Mene, Ja im neprestano prilazim pokušavajući im dati informaciju direktno, to jest, tako što im šaljem Moje glasnike da ih prosvijetle, ipak oni ne prihvaćaju poduke i ne mogu stoga više biti opravdani ako zalutaju na pogrešan put. Međutim, jednom kada ljudi izgube njihovu crkvu usljed akcija Mojega protivnika (Sotone), jedino ljudi koji su istinski privrženi i tako intimno povezani sa Mnom da im Ja uvijek mogu biti blizu, neće uzmicati (ili ‘gubiti hrabrost’). Oni neće biti afektirani grubim mjerama i brutalnim zakonima (2 Solunjanima 2:4), jer oni znaju gdje pronaći istinsku Kristovu Crkvu i samo će braniti Moju Riječ sa sve većom gorljivošću, premda oni neće biti sigurni od progonstava onih koji se bore protiv svega što se odnosi spram vjere.

Svi vi ćete, međutim, još morati donijeti vašu odluku, i jedino vaše unutarnje uvjerenje da znate Istinu, što vam je dokazano putem Riječi Koju Sam vam Ja Osobno dostavio/saopćio (= via Bertha Dudde), će vam onda dati snagu da pružite otpor. Onda ćete vi, i svi oni koji vas slušaju i žele Mi služiti, iskoristiti svu njihovu moć uvjeravanja, i ništa ih neće spriječiti, jer onda će oni znati kako jedino trebaju čekati jedno kratko vrijeme dok ponovno neće biti sretni. Oni će znati kako sve vanjsko može zasigurno posrtati/vijoriti ali ne Crkva koju je Isus Krist utemeljio na Zemlji… istinska Crkva, koja ne može biti prevladana vratima pakla (Matej 16:18). Unatoč tome, nebrojeni ljudi će izgubiti njihovu vjeru, oni će naći neshvatljivim da Ja neću zaštititi crkvu koju oni smatraju kao ‘utemeljenu od strane Boga’, i oni sebe ne pozivaju na red s obzirom na to da li su ili nisu pripadnici Crkve utemeljene od strane Mene, budući njima nije dozvoljeno razmišljati o tome.

I tako, nešto što ljudi smatraju neosvojivim će se raspasti. Raspast će se poput kule od karata budući je ljudska struktura koja ne može trajati. Ipak Moji Vlastiti neće biti prevladani, oni će imati snagu vjere koja nudi otpor budući nalazi Moju potporu. Oni će primiti snagu od Mene budući oni čvrsto vjeruju u Mene i prema tome pripadaju Mojoj Crkvi koja ne može biti nadvladana od strane paklenih vrata (Matej 16:18). Međutim, to će biti teško vrijeme na koje ću Ja upućivati opet i iznova kako bi vas, koji pripadate Meni, podsjetio da se pripremite, da neprestano primate snagu tako što ćete primati Moju Riječ i kroz djela Ljubavi… Vrijeme borbe je jako blizu i onda vi morate biti unaprijed naoružani… vi morate nepokolebljivo stajati kada oni koji se drže jednog izvanjskog vjerovanja podbace/padnu, koji smatraju za sebe kako žive u Istini bez da ikada kontempliraju ono što se od njih očekuje da vjeruju. Oni će posrtati i otpasti (2 Solunjanima 2:10-12), ali vi trebate stajati čvrsto i pružiti dokaz kako jedan unutarnji, živi odnos također rezultira u živoj vjeri koja će vam osigurati snagu da otrpite do kraja.

AMEN

Spread the Truth