Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4738 (“(Na)učite vjerovati …”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4738, 13 Rujan 1949

“(NA)UČITE VJEROVATI ….”

Ja sam vam dao Moju Riječ, u skladu s kojom ćete svoj životni put prevaliti u Mojoj zaštiti, a ta Riječ trebala bi vam biti dovoljna, čak i ako često ne možete shvatiti zašto morate ići tim putem. Samo se (na)učite vjerovati …. Tad vam se ništa više ne čini neobičnim, tada neprestano imate mirnu izvjesnost toga da sam Ja uvijek spreman za pomoć kad Me vi trebate. (Na)učite vjerovati …. Pa će se u vaše srce useliti jedan duboki mir, kojeg vam može dati samo jedna nedvojbena vjera.  

Pokuša(va)jte si uvijek iznova zamišljati Moje prisustvo, pa ćete onda i osjetiti Moju Ljubav prema vama te s punim povjerenjem razgovarati sa Mnom …. Duboka svjesnost Moga prisustva snaži vam vjeru, i svaka Riječ koja vam je došla od Mene, postati će živa u vama …. Vi onda živite jedan duhovni život i približavate Mi se sve više i više, a onda Moja snaga pretječe na vas, svaka dvojba u vama će nestati i ustupiti će mjesto neuzdrmljivoj vjeri, koja će vam dati unutarnji mir i sigurnost.

Uvijek iznova dajem vam jamstvo za Moju pomoć, tako da trebate otpustiti svu tjeskobu i malodušnost (obeshrabrenost), jer niste sami, nego uza se imate Mene kao neprestanog pratioca i vodiča. A gdje sam Ja, ne smije biti straha ni tjeskobe, inače vi ne priznajete ni Moju Ljubav niti Moju svemoć …. Naučite vjerovati, i put vašeg zemaljskog života biti će lako prohodan i ipak vas vodi do cilja …. Stoga si pred očima neprestano držite Moju Riječ, Koja vam uvijek daje obećanja, koja se sigurno ispunjavaju (Hebrejima 10:23), pošto je Moja Riječ Istina (Ivan 17:17) i ostaje to u svu vječnost ….

AMEN

Spread the Truth