Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4734 (Zemaljska aktivnost za sluge Božje… Zanimanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4734, 9 Rujna 1949

ZEMALJSKA AKTIVNOST ZA SLUGE BOŽJE …. ZANIMANJE ….

Moje sluge na Zemlji su pozvane na suradnju pri spašavanju zalutalih duša. Taj posao zahtijeva ulaganje sve njihove snage, koju ću Ja neprestano umnažati kako bih im omogućio i njihovu zemaljsku aktivnost, koja se treba odvijati paralelno uz rad za Mene, no koja se nikada ne smije stavljati u prvi plan. Jer Ja Mojim slugama uvijek nanovo dajem jamstvo za to da ću se Ja kao Gospodar starati za sve potrebe života a isto tako i za njihovo svakodnevno izdržavanje. No to što im pridodajem jednu zemaljsku aktivnost nikako nije beznačajno. Volja za služenjem Meni, za povod nikako ne smije imati neaktivnost, inače je njegova vrijednost umanjena.

Pa i ta želja za služenjem Meni mora na izvjestan način biti borbena radnja, moraju se prevladavati prepreke, kako bi se volja tek dokazala, kako bi se probila i da bi postala vidljiva njena ozbiljnost. Duhovni rad ne smije biti promatran kao ugodna igra, kao aktivnost koja treba ispuniti dan lijenoga čovjeka, radi čega Ja ne odobravam ako dušebrižnička aktivnost na određeni način postaje čovjekovim zanimanjem, jer tada je duhovni rad opečaćen kao zemaljski posao i na kraju je još samo jedno zanimanje, tj. aktivnost koja je povezana sa zemaljskim primanjima.

No zemaljska aktivnost treba se sastojati u radu koji služi bližnjemu, i tek kroz tu aktivnost služenja čovjek može biti doveden u situaciju da radi i duhovno, pošto je služenje u Ljubavi osnovni uvjet za to da čovjek od Mene bude prihvaćen kao sluga. I zato je svaka zemaljska aktivnost, koja je u biti služnička Ljubav prema bližnjemu, od Mene blagoslovljena, posebno onda kad je služenje, a ne materijalni uspjeh, stavljeno u prvi plan.

Tad će se razviti i sposobnost za duhovni rad, čovjek će postati pogodan za rad u Mome vinogradu, on će biti sposoban činiti oboje uz predaju cijele svoje volje, koja međutim duhovnom radu mora dati prednost. A ona će uvijek moći biti vršena, čak i kad se čini da zemaljska aktivnost potpuno uzurpira snagu i vrijeme čovjeka. Tko zemaljsku aktivnost stavlja ispred duhovne, taj nije podoban za rad za Kraljevstvo Božje u smislu izbavljanja, ali isto tako ni samo duhovni rad čovjeku nije koristan za njegovu dušu.

Jer, čovjek lako dolazi u opasnost da čisto teorijski zastupa učenje Ljubavi a da sâm premalo Ljubavi prakticira, što kao neizbježnu posljedicu ima lagano rastuću nesposobnost za njegovu misiju, pošto je samo Ljubav ključ za mudrost i čovjek će biti uistinu mudar tek kad se Ljubav-no aktivira, za što mu se opet dovoljno često nude prilike. I zato će Moje sluge neprestano biti u zemaljskoj aktivnosti, kako bi se neprestano morale dokazivati, a što je snažnija njihova volja, to će blagotvorniji biti i duhovni rad, i taj rad za Moje Kraljevstvo biti će vršen u skladu s Mojom voljom ….

AMEN

Spread the Truth