Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4712 (Suradništvo u Djelu Spasenja… Širenje Evanđelja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4712, 13 Kolovoza 1949

SURADNIŠTVO U DJELU SPASENJA …. ŠIRENJE EVANĐELJA ….

Vi možete postići jedan visoki stupanj duhovnog razvoja putem suradništva u Kristovom djelu spasenja. Njegova misija na Zemlji bila je širenje učenja Ljubavi, i ako ste vi sada na isti način aktivni, ako bližnjima dostavljate Božansko učenje Ljubavi, ako im skrećete pažnju na rezultat ispravnog ili krivo vođenog načina života, ako činite isto to što je činio Isus Krist …. donoseći ljudima Evanđelje …. sudjelujete u Kristovom djelu spasenja, i pomažete dušama koje su zalutale i koje se bore da iz tame dospiju na svjetlo.

Ne znate kako je neopisivo važno ljude upućivati na Božansko učenje Ljubavi i zato će vama, koji Riječ Božju primate izravno iz visine, uvijek nanovo biti skretana pažnja na to, jer vi na raspolaganju imate mnoge mogućnosti za propovijedanje Ljubavi, i svaku mogućnost trebate koristiti, jer jedino kroz Ljubav čovjek ispunjava svoj zemaljski zadatak, i putem Ljubavi on se može spasiti. Isus Krist je u Svojoj prevelikoj Ljubavi dao živi primjer za to što je zastupao i što je putem Svoga učenja preporučivao ….

On je umro iz Ljubavi prema ljudima, najgorčom smrću na Križu …. Vi sada trebate dalje predavati Kristovo učenje Ljubavi, isto tako vi trebate biti živi primjer, vi sami trebate voditi život u nesebičnoj i aktivnoj Ljubavi prema bližnjemu a time i u bližnjima buditi Ljubav, trebate slijediti Njega Koji vam je uistinu iskazao najveću Ljubav …. Koji je ponio vašu krivicu i Koji je Bogu za to prinio okajnicu. On je Svojim učenicima dao zadatak, da u svijet nose Evanđelje …. “Idite i učite sve narode ….” (Matej 28:19), dalje nije zahtijevao ništa od njih, kao što sad i vama daje isti zahtjev …. za širenjem Njegove Riječi. A Njegova Riječ naučava Ljubav. 

Tko dakle bližnje potiče na Ljubav-nu aktivnost, tko im primjerom pokazuje život Ljubavi, tko sam uzima na znanje Riječ Božju, primajući ju dakle iz visine ili od Njegovih glasnika, te to što prima isto tako predaje (dalje) bližnjima, taj je Isusov učenik, taj je jedan od Njegovih apostola koje On šalje u svijet da naučavaju sve narode. Jer ljudima je potrebno Njegovo Božansko učenje pošto su lišeni svake Ljubavi, a kao najvažnije za zdravlje (spas) duše u srcu moraju probuditi Ljubav, inače su vječno izgubljeni.

Samo jedno Bog traži od njih, da prakticiraju Ljubav, a ako je ta zapovijed ispunjena, duša je spašena od sigurne smrti. Međutim ljudi to premalo primaju na znanje i stoga im se uvijek nanovo mora skretati pažnja na njihovu stvarnu životnu svrhu, oblikovanje u Ljubav. A taj zadatak je na vama, vi koji ste pozvani od Boga na širenje Njegovog učenja Ljubavi, vi ćete biti pravi sljedbenici Kristovi, vi ćete biti izbaviteljski aktivni na Zemlji te potom u duhovnom kraljevstvu ….

AMEN

Spread the Truth