Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4689 (Čisto Evanđelje… “Moja Riječ ostaje do…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4689, 14 Srpanj 1949

ČISTO EVANĐELJE… „MOJA RIJEČ OSTAJE DO…“

(Matej 24:35)


Želim biti ispravno shvaćen od vas i stoga ću uvijek nastojati ispravno vam objasniti Moju Riječ izgovorenu na Zemlji, pod uvjetom da vam je to poželjno, odnosno, da težite Istini i ispravnom znanju. Objasniti ispravno znanje, dati vama ljudima ispravnu spoznaju, isključivo je Moje pravo i Moja moć, jer Istina mora izaći iz Mene Osobno, ali može biti vođena preko mnogih stanica (postaja), i na taj način vam također može biti iznesena od ljudi. No, ovi ljudi koji vam donose Istinu, onda su uvijek za to ovlašteni (zaduženi) i odgovarajuće podučeni od Mene, na način da su znanje prethodno primili od Mene, prije nego vas podučavaju. Ako je dakle, porijeklo znanja neke osobe dokazano u Meni, onda vi nedvojbeno možete njegovo znanje prihvatiti kao Istinu, ali, ako je znanje ljudskog porijekla, stoga aktivnost vlastitog razuma, onda je njegova Istina dvojbena, i da bi vi ljudi sada mogli stalno poduzimati provjeru onoga što vam je ponuđeno kao Istina, Ja ću uvijek iznova voditi Čistu Istinu na Zemlju, dakle, propovijedati Evanđelje u Duhu, jednako kao što sam Ja to radio na Zemlji, a primatelji Evanđelja, dakle slušatelji Moje Riječi, bit će oni koji Mi u susret donose njihovu Ljubav u srcima, tako da im Ja mogu u srce položiti znanje Čiste Istine. Ja uvijek iznova dajem objašnjenja Moje Riječi, nastojim im uvijek iznova prenijeti Moje učenje Ljubavi, i djelovanju Mojega Duha neće biti kraja, sve do Kraja svijeta… Jer, bez toga nema nikakve Istine, jer ljudska nesavršenost uvijek iznova onečišćava ono što je čisto, izobličava ono što je dobro oblikovano, jer Božansko koje dolazi u doticaj s ljudima, s vremenom će zadobiti jednu ljudsku obojanost, jer Božansko, među ljudima nikada ne ostaje sačuvano tako čisto, kako je prvobitno proizašlo. Ali, sve dok djeluje Moj Duh, Božansko zrači dolje na Zemlju, sve dok djeluje Moj Duh, također će i zračenja biti uhvaćena od čistih ljudi, voljnih da ljube, i tako uvijek iznova dolazi Čista Božja Riječ na Zemlju, „Moja Riječ ostaje do u svu vječnost…“ Prema tome, Zemlja neće nikada moći potonuti u tamu, Moja Riječ kakvu sam Ja izgovorio na Zemlji, neće nikada ostati neshvaćena, jer gdje je potrebno razjašnjenje, Ja sam uvijek spreman, kroz Moj Duh donijeti svjetlo ljudima žednima znanja, i uvijek također nalazim prava sredstva i načine da Istinu proslijedim onima koji ju žude. Ali, u vremenu Kraja, ljudi se osjećaju dobro u mraku, u vremenu Kraja ljudi se dopuštaju zadovoljiti zemaljskim znanjem, ne žele čuti Moj glas, i nepromišljeno prihvaćaju ono što im je prikazano kao Moja Riječ. I stoga više niti ne razumiju Moju Riječ, jer ona nije ostala čista, ali niti oni sami ne teže Čistoj Istini. I zato Ja puštam da ih se upozori na zablude i laži, šaljem među njih nositelje svjetla, koji kroz bljesak najjasnijeg svjetla, ljudima omogućavaju prepoznati tamu u kojoj borave. Stoga Ja želim da oni dođu do spoznaje, Ja želim da oni Moju Riječ čuju čistu i neizobličenu, i stoga im govorim kroz Moj Duh… Šaljem Moje učenike vremena Kraja vani u svijet, da prošire Moje učenje, da iznova poduče ljude Ljubavi, jer bez Ljubavi, od strane njih neće moći biti primljeno ni znanje. I tako ću Ja govoriti kroz njihova usta, Moj Duh će postati učinkovit u ljudima koji su posvećeni Meni i koji rade za Mene i Moje Kraljevstvo. I svjetlo će biti svima koji žude svjetlo, čut će i razumjeti Istinu svi koji čeznu za njom, a time i za Mnom, Koji Jesam vječna Istina Osobno.

AMEN

Spread the Truth