Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4687 (Podlaganje volje Božjoj volji…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4687, 10 Srpanj 1949

PODLAGANJE VOLJE BOŽJOJ VOLJI…

Ulazak u Moju volju neminovno ima za posljedicu sjedinjenje sa Mnom. Jer onda čovjek stremi savršenstvu, on se usklađuje s Mojim Bićem i sada postaje Moja slika, tako da je premošten svaki jaz između Mene i njega, i on kao duhovno biće puno svjetla može stalno prebivati u Mojoj blizini. Ulazak u Moju volju znači odustajanje od vlastitog otpora, priznavanje Mene Samoga za najviše i najsavršenije Biće, uklapanje (uzglobljavanje, umetanje) u Božanski red i oblikovanje u Ljubav, budući sam Ja Ljubav postavio kao prvi uvjet da bi se sjedinio s Mojim stvorenjima. Ulazak u Moju volju nadalje znači potpuno odvezivanje od Mojega protivnika, jer ovaj pokušava na čovjeka prenijeti sasvim suprotnu volju, i čovjek je sada sam od sebe odlučio svoju volju podložiti Mojoj. Dakle, protivnik je izgubio pravo da vlada nad čovjekom, i ovaj se oslobodio svojih okova. Ulazak u Moju volju, međutim također pretpostavlja i znanje o Mojoj volji, pa je kroz to iznova dan razlog da Ja na Zemlju moram dovesti Moju Riječ, koja ljudima prenosi znanje o Meni i Mojoj volji. Stoga je čin Ljubavi i milosrđa da Ja ljude ne prepuštam sudbini koju su sami izabrali, nego im predočavam njihov životni zadatak, da im pokažem put kojim oni moraju ići, i da im tako obznanim Moju volju, iako Ja njima ostavljam slobodnim da nju ispune ili odbace… (11 Srpanj 1949) A sada je odlučujuće u kojoj mjeri se čovjek još otvara utjecaju Mojega protivnika. On ima slobodnu volju, tako da nije prisiljen na prihvaćanje Moje, a ni volje protivnika, koji kroz tjelesne utiske i osjete pokušava i sebi osigurati pažnju. Njegova sredstva su razonode i užici svijeta, Moje je sredstvo međutim zračenje iz duhovnog kraljevstva, koje će, ako se primjenjuje, i dušu čovjeka povući preko u duhovno kraljevstvo, jer je slijeđenje Moje Riječi već podređivanje volje Mojoj, i stoga prilaženje Meni, koje završava u potpunom sjedinjenju. Podređivanje volje stoga znači vršenje Moje volje, Mojih Zapovijedi, koje Ja kroz Moju Riječ objavljujem ljudima… Moja prva Zapovijed međutim glasi: Ljubi Boga iznad svega i bližnjega kao samoga sebe (Matej 22:36-40; Marko 12:28-33)… Tko vrši ovu Zapovijed, učinio je sve; on se više ne isprječuje protiv Mene, nego Me prepoznaje Ljubav-nim srcem… ne pod prisilom… on je za vječnost vraćen Meni, od Kojeg je on jednom proizašao, on se kreće potpuno u Mojoj volji, koja je i njegova volja, i on je kao Moje dijete i nasljednik, postavljen u sva prava jednog djeteta, i stoga može stvarati i oblikovati u punini snage i zauvijek biti blažen.

AMEN

Spread the Truth