Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4686 (Pravi vođe… Božji glasnici…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4686, 9 Srpanj 1949

PRAVI VOĐE… BOŽJI GLASNICI…

Čak i vodećima nedostaje spoznaja, ako ju oni nisu dobili od Mene, ako oni nisu ispunili uvjete koji im donose spoznaju, znanje o Istini. Onda su oni sebe sami uzdigli na vodeću poziciju, bez da su od Mene pozvani, a onda oni mogu biti jedino slijepi vođe, koji idu krivim putem, i koji njima povjerene ljude ni ne mogu ispravno voditi. A Ja uvijek iznova ponavljam da Ja Sam Sebi pozivam Svoje sluge, i dajem im pravu izobrazbu, tako da oni sada ispravno vode svoju službu, i da svojim bližnjima budu pouzdani oslonac i pratilac. U Posljednje vrijeme Ja trebam ljude koji stoje u znanju o Čistoj Istini, budući se mnogi žele odvojiti (riješitiosloboditi) od onih, koji im ne mogu dati ispravno objašnjenje o smislu i svrsi zemaljskog života. Pa njima mora jedan glasnik od Mene stupiti na put, i nježno (blago) ih pogurnuti na pravi put, koji je često neravan i pun prepreka, no koji ipak vodi k cilju. Ovi će glasnici, ukoliko oni djeluju prosvjetiteljski (prosvjetljujućirazjašnjavajući), steći povjerenje, i njihova će učenja biti slušana, budući oni mogu prepoznati Božansko porijeklo, i jer će Istina Sebi probiti put, ako je čovjeku dovedena na ispravan način. Slijepi vođe će ljude zavesti (odvesti u zabludu, lutanje), Moji će glasnici, naprotiv, donijeti svjetlo, i tako im osvijetliti najmračniji put… jer Moji glasnici imaju Moju Riječ… Moćna je ova izjava, da Ja Sam Sebe tako usko povezujem s glasnicima, da oni mogu čuti Moju Riječ… No vi po tome i prepoznajete Moje glasnike, i znate ih razlikovati od protivnih snaga, da su oni predstavnici Moje Riječi, koju oni primaju od Mene Osobno. Posljedično oni također moraju stajati u pravoj spoznaji, budući ih Ja Osobno podučavam… (10 Srpanj 1949) A ovim vođama se vi trebate priključiti, njima vi sebe trebate povjeriti, želite li stići do cilja, do Mene, Koji Sam dostižan samo na jedan način… putem Istine (na putu Istine). Čista Istina je međutim jedino u Mojoj Riječi sadržana, Čista Istina može vama ljudima biti dostavljena jedino kroz Moju Riječ, zbog čega Ja ovlašćujem Moje glasnike da vam donesu Moju Riječ, i tako vam budu pouzdani vođe na vašem zemaljskom životnom putu. Ja vam šaljem prave vođe, a ako vi njima poklonite pažnju, steći ćete mnogo, budući oni posjeduju mnogo, i otuda mogu mnogo dati onima koji ne posjeduju ništa. Njihov posjed, njihovo bogatstvo, oni međutim imaju od Mene, i neprestano ga primaju od Mene, pa stoga možete i vi doći u posjed jednog dara, koji je svoje ishodište uzeo iz Mene, vi također možete sudjelovati u uživanju onoga što samo Ja mogu usmjeriti i direktno prenijeti zemaljskoj djeci koja su voljna ljubiti. Vi možete dospjeti u ovaj blagoslov, i onda ćete vi sami od sebe krenuti pravim putem, jer vi onda slijedite samo vođe koji, kao Moji glasnici, znaju pravi put, koji vodi k Meni. I zato pripazite na to, da vi sebe ne prepustite lažnom (pogrešnom) vođenju, tražite razjašnjenje od vaših vođa, i ako vam ga oni ne mogu dati, onda ih ne birajte za vođe, nego tražite dok ne nađete pravog vođu, i Ja vam uistinu kažem, tko traži, taj će i pronaći, jer voljnome Ja Sam dolazim ususret, i dajem mu da Me prepozna… Njemu Ja Sebe približavam u jednom čovjeku, kroz kojeg Ja Sam Sebe mogu izraziti, kojemu Ja tako donosim Evanđelje, nepatvoreno i čisto, i koje stoga… podučeno kroz Moj Duh… njemu može prenijeti cijelu Istinu, koja jedina vodi do Mene i do vječnog života.

AMEN

Spread the Truth