Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4674 (Ljubav je suština Božanstva… Naopaka Ljubav…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4674, 21 Lipnja 1949

LJUBAV JE SUŠTINA BOŽANSTVA… NAOPAKA LJUBAV…


Ljubav jeste i ostaje najuzvišeniji osjećaj …. No ne može se smatrati Ljubavlju sve što vi ljudi pod time podrazumijevate …. Jer ljubav može biti i naopaka, a ta ne može ‘imati pravo’ na uzvišenost. Ljubav je Božanski princip, ona je dakle praiskonska suština Božanstva, ona je nešto što se ne da definirati, ona je bit i svojstvo Boga, ona je velika, ljudima neobjašnjiva sila koja je sve dovela u postojanje, pošto ima stvaralačko i oživljavajuće djelovanje. Ona je dakle Božje pra-biće, ona je nešto što zrači iz Boga, što se pronalazi u svim Njegovim tvorevinama, a u čovjeku posebno treba doći do razvoja i izražaja.

Ispravna Ljubav vuče ka gore, ona traži spoj sa vječnom Ljubavlju, pra-izvorom Života i sve snage. A opet, to je moguće obuhvatiti samo onim ljudima kod kojih se ispravna Ljubav razvila, inače to ostaje nerazumljiv pojam, jer ljudi mogu doduše u srcu osjetiti ljubav, no najčešće svakoj pohotljivosti daju naziv “Ljubav”, a to je samo krivo usmjerena ljubav, čežnja za vezom sa stvarima koje ljudima izgledaju poželjne. Ali takva jedna kriva ljubav ne daje snagu, dok je ispravna Ljubav u sebi i snaga, što opet može biti razumljivo samo čovjeku koji ljubi.

Jer jedino čovjek koji ljubi tu snagu može prepoznati, pošto on ne vodi samo zemaljski nego i duhovni život, dakle traži spoj sa onim područjem (od) gdje se ispravna Ljubav isijava i time se snaga Ljubavi utoliko više duhovno izražava, pošto biva korištena za Ljubavno djelovanje, dakle postaje poticaj za zemaljske aktivnosti, no nikad ne teži time postići zemaljske uspjehe, nego nesvjesno teži duhovnom usponu.

Snaga Ljubavi može postići sve …. Tko u sebi maksimalno razvije Ljubav,  može činiti čuda, pošto biva ispunjen Božanskom silom za koju ne postoji ništa nemoguće. Samo je do njihove slabe voljnosti za Ljubav to što si ljudi ne stvaraju dokaz za to. Oni bi uvijek mogli imati dokaz za to, no najuzvišenije osjećanje, čisto Božanska Ljubav, Koja je potpuno nesebična i samo traži da usreći, ta Ljubav ljudima je strana i stoga samo rijetko dolazi do stapanja sa vječnom Ljubavlju, što bi kao posljedicu imalo dotok Božanske sile u izobilju. 

Jer razumljivo je da je sve što se izjednačava sa pra-bićem Boga, samo u sebi već Ljubav, i time može razviti Božanske sposobnosti, pošto čovjek jeste dio Boga, jedino što se nalazi u Bogu protivnom odnosu putem vlastite volje. No promjeni li svoju volju … dakle oblikuje li se u Ljubav koja mu je ranije nedostajala, tad opet poprimi sve Božanske osobine koje je pra-početno posjedovao a vlastitom krivicom izgubio.

Kad si razumno Božje stvorenje, čovjek, razjasni što zaista jeste, kao i kad prepozna svoju pripadnost Bogu i trudi se toga biti dostojan, time se opet približava praizvoru sve snage, jer vječna Ljubav prepoznaje njegovu volju i privlači ga na Sebe. A tad je i čovjek aktivan u Ljubavi, jer dotok snage izražava se u djelovanju u Ljubavi, jer su Bog i Ljubav jedno, i gdje je Bog nazočan, nikako drugačije nego u Ljubavi se ni ne može djelovati. To znači približavanje Bogu i preuzimanje snage u svoj punini.

Ljubav je najuzvišenije osjećanje koje čovjeka može pokretati, jer ono je Božansko isijavanje u srce  čovjeka koji je dobre volje …. Ljubav koja se posvećuje svjetskim stvarima, koje se dakle još smatraju materijom, ne daje snagu, nego ju oduzima, a pošto čovjek nema duhovnu dostavu snage, koristi životnu snagu kako bi se domogao onoga što njegova krivo usmjerena ljubav žudi. On dakle ne dobija ništa, nego gubi, pošto je to što on zadobija, prolazno, i on si proigrava neprolazne vrijednosti, koje si svojom životnom snagom treba stvoriti. 

Ispravna Ljubav čovjeka usrećuje, (22 Lipanj 1949) ispravna Ljubav nije ona koja potražuje nego koja daje, ona dijeli bez da želi primiti, a opet neprestano prima što više dijeli. Jer ispravna Ljubav je sjedinjeno djelovanje s Bogom pa mora i biti za sve sposobna, tako da će dakle uvijek odnositi pobjedu, što znači bit’ će jača od svake druge snage ili sile, ona će svladati zlo, ona će smekšati ono što je ljutito, ona će postići sve jer je strpljiva, tako da se čak i Božji protivnik neće moći oduprijeti Božanskoj Ljubavi i jednom će se predati, jer će i on čeznuti za Božjom Ljubavi i bez otpora će Joj se prepustiti, jer i sve duhovno osjeća Ljubav Božju i dâ se od nje izbaviti time što joj više ne pruža otpor.

AMEN

Spread the Truth