Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4664 (Dokaz Ljubavi prema Bogu kroz aktivnu Ljubav prema bližnjemu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4664, 10 Lipnja 1949

DOKAZ LJUBAVI PREMA BOGU KROZ AKTIVNU LJUBAV PREMA BLIŽNJEMU ….

Pred Mojim očima važi jedino ono što je u svojoj suštini Ljubav. Pitati ćete se na koji način Ja želim da  Ljubav prema Meni bude izražena, i Ja vam uvijek mogu dati samo ovaj odgovor: putem aktivne Ljubavi prema bližnjemu …. Nikada bližnjemu ne trebate nanositi štetu, nikada mu ne trebate stvarati patnju, nikada ne dopustiti da vas moli uzaludno ako mu je potrebna vaša pomoć, i nikada ne trebate dopustiti bijedu njegove duše, jer posebno je djelo Ljubavi prema bližnjemu to da priskočite u pomoć njegovoj duši ako ova još pati u mraku.

Dakle ono što vi činite bližnjemu, na to ja gledam kao Meni ukazano i s obzirom na to vas nagrađujem …. zauzvrat vam dajem Moju Ljubav, a moći primiti Moju Ljubav uistinu znači sve, sve dok živite na Zemlji. Moju Ljubav nećete uvijek osjetiti tjelesno, Ona je nešto duhovno i može se doživjeti jedino kao blaženost, samo ćete je povremeno postati svjesni, no imate i neprestani dokaz Moje Ljubavi i milosti putem prijema Moje Riječi, koju vam Ja Sâm diktiram kao znak Moje intimne Očinske Ljubavi.

Tko ima Moju Riječ, može se smatrati ljubljenim od Mene, čak i ako ne poznaje osjećaj blaženosti na Zemlji …. tada Ja imam Svoj mudri razlog za to, jer uistinu znam osjećajni život svakog čovjeka, znam kako je lako izgubiti vezu sa Zemljom i htjeti boraviti samo u duhovnim područjima …. to nije od koristi za dušu, i stoga Ja srca još držim zarobljena, opterećujem ih zemaljskim brigama i time im sprječavam osjećaje koji bi duši mutili jasan pogled, koji je međutim nužan, budući da se Sam Ja želim nastaniti u srcu i želim biti saslušan, a to se treba dogoditi u stanju trijeznog razmišljanja.

Sâm Ja vam dolazim, useljavam se u srce onoga koji ga je za Mene uredio i tad ga iznutra naučavam, bez stranih utjecaja i stranih učitelja …. na taj način Ja dakle izražavam Moju Ljubav …. nije li onda razumljivo da i zahtijevam Ljubav, koju biste vi tad trebali pružati vašem bližnjemu. (11 Lipanj 1949) To što vi dakle trebate (u)činiti kako bi Mi se svidjeli, kako biste stekli Moju Ljubav, to može biti prineseno jedino Ljubavlju prema bližnjemu, jer Meni Samome ne možete učiniti ništa drugo osim priznati ono što je proizišlo iz Moje Ljubavne Snage, i tako ako Me želite ljubiti i štovati, ljubite i to što Sam Ja stvorio (1 Ivanova 3:1). A kako Sam Ja čovjeka stvorio na Moju sliku, tako se i on, i pored toga što je postao nesavršen, opet treba oblikovati u Moju sliku, i on je dostojan Ljubavi bližnjega.

Svi ste vi Moja stvorenja i međusobno se trebate ljubiti, tada Mi kao Ocu činite istinsku radost, tada i Ja vas sve mogu obuhvatiti Mojom beskrajnom Ljubavlju, jer onda već (po)primate onu suštinu koja se može pripojiti Mojima, koja je u sebi čista Ljubav. Shvatite da bez Ljubavi nitko ne može postati blažen, jer Ljubav je Božanska a uz blaženost pristaje Bogu-slično biće. I stoga trebate biti dobri prema vašem bližnjemu, trebate se truditi otkloniti mu svaku nevolju, ne trebate ga ranjavati, ne trebate mu štetiti, nego ga uvijek smatrati vašim najdražim bratom, kojem opet pripada Očeva Ljubav. Svaka misao, svaki postupak, svaka riječ treba uvijek zračiti samo Ljubavlju, tada ćete zadobiti Moje zadovoljstvo, tada ću Ja tu Ljubav prema bližnjemu prihvatiti kao Ljubav prema Meni i tu ću vam Ja Ljubav uzvratiti sa svom intimnošću ….

AMEN

Spread the Truth