Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4651 (Uništenje Zemlje čin Božjeg milosrđa… Vidjeoci i proroci…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4651, 26 Svibanj 1949

UNIŠTENJE ZEMLJE ČIN BOŽJEG MILOSRĐA… VIDJEOCI I PROROCI…

Moja Ljubav, milost i milosrđe zaista će se i dalje odnositi na pojedinog čovjeka, ali više ne na cijelo čovječanstvo, ako se pod tim podrazumijeva nastavak postojanja stare Zemlje, što vi ljudi želite smatrati pokazivanjem milosrđa. Mnogo radije je djelo milosrđa, to da će se dogoditi uništenje stare Zemlje, jer će kroz to biti iznova stvorene mogućnosti za sazrijevanje još nesavršenog duhovnog, kao također i ljudskih duša koje su već pale u tamu, a ipak trebaju pronaći povratak k Meni, k svjetlu. Moj princip je izbavljenje duhovnoga iz tame na svjetlo. No, kada je Zemlja potpuno zamračena, onda ona više nije prikladna za svrhu kojoj ona treba služiti, i onda moraju biti stvorena nova sredstva, kojima jedino Moja mudrost može procijeniti svrhovitost, a ljudski razum  nije dovoljan da procijeni za i protiv (prednosti i nedostatke). Ali, Moja Ljubav i milosrđe još prije uništenja stare Zemlje želi dušama dati mogućnost da dovrše svoj razvojni put na Zemlji, budući je to od najvećeg značaja. I stoga vam Ja na neuobičajen način dajem obavijest o nadolazećem, upućujući vas kroz Objave u Moj Plan Spasenja od vječnosti… A ovo je značajan čin Moje Ljubavi, milosti i milosrđa, zbog kojeg vi trebate biti zahvalni i iskoristiti svaku mogućnost da dovedete vaše duše do sazrijevanja, prije nego bude Kraj. Ja vam dajem obavijest o tome, ali vi sami trebate namaknuti vjeru u to, inače bi vi bili prisilno promijenjeni, što ne bi moglo biti nazvano razvojem naviše. Ali, obratite pažnju na znakove, koje sam vam Ja stalno ukazivao kroz vidjeoce i proroke… obratite pažnju na njih, i vi ćete sami moći prepoznati da je došlo vrijeme, kada se Moje najave ispunjaju… da je došlo vrijeme Kraja, što vas treba odlučiti na najintenzivniji rad na vašoj duši. (27 Svibanj 1949) Ja vam nisam bez svrhe najavljivao Kraj kroz vidjeoce i proroke, a jedina je svrha da čovjek stalno drži pred očima Kraj kao blizak, i da posljedično treba urediti svoj način života, kako se ne bi izgubio na Dan Suda. Da je do sada prošlo dugo vremena, bez da je donijelo Kraj, ne opravdava pretpostavku da ni ljudi sadašnjeg vremena neće doživjeti Kraj, i uvijek je daleko više vjerojatno da se jednom Moje predviđanje obistini, jer Moja Riječ jest i ostaje Istina… da se dakle vrijeme sve više približava. Ali, vi možete sa punom sigurnošću računati na to da ste vi ljudi sadašnjeg vremena oni na kojima se Moja Riječ ispunja, da stoga sadašnjost nosi sa sobom događaj o kojem je pisano… Sa sigurnošću možete očekivati Posljednje Dane, i vi više ne trebate zamišljati dug zemaljski život, iako svijet ne želi znati za Kraj, odnosno ljudi koji su svjetovnog duha i svoje misli okreću jedino materijalnom dobitku. Za njih također dolazi Kraj, ali se oni ne pripremaju za njega, i stoga će biti iznenađeni i očajni, kada im postane jasno da više nemaju što očekivati od zemaljskog svijeta. I stoga to treba govoriti gdje god se pruži prilika, čak i kada najave ne nalaze nikakvu vjeru. Ali, kada dođe čas da se Moja Riječ ispuni, tek malo ljudi će okrenuti svoje misli k Meni, i također moći biti svjesni Moje pomoći u duševnoj nevolji. A to namjeravaju Moja predviđanja, i stoga ona ne bi trebala biti odbačena, jer ćete vi ljudi uskoro prepoznati njihovu Istinu.

AMEN

Spread the Truth