Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4629 (Ljubavno djelovanje… Korištenje Božje opskrbe snagom… “Tko ostaje u Ljubavi…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4629, 4 Svibanj 1949

LJUBAVNO DJELOVANJE… KORIŠTENJE BOŽJE OPSKRBE SNAGOM… „TKO OSTAJE U LJUBAVI…“

Uvijek iznova vama mora biti propovijedana Ljubav, bez koje jeste i ostajete nemoćni (bespomoćni, bez snage). Ljubavno djelovanje vam stavlja u posjed snagu, pod kojom međutim ne treba razumjeti životnu snagu, koju svaki čovjek posjeduje, čak i ako ne poštuje zapovijed Ljubavi. Ali, ova životna snaga ga čini sposobnim za Ljubavno djelovanje, tako da on dakle može čak lako doći u posjed duhovne snage, s kojom mu onda uspijeva razvoj duše naviše. I zato ljudima treba biti propovijedana Ljubav, budući je svatko sposoban, samo ako to želi, vršiti djela Ljubavi za bližnjega. A ovu on mora koristiti, kako bi nešto osigurao za vrijeme nakon njegove smrti, kada mu je životna snaga oduzeta, dok mu duhovna snaga, koju je on sebi stekao kroz Ljubavno djelovanje, ostaje, i on s njom može raditi u duhovnom kraljevstvu za svoje vlastito usavršavanje, i za duše koje se još nalaze ispod njega u svom razvoju. Ispunite zapovijed Ljubavi… Ovo upozorenje vam ne može dovoljno snažno odjeknuti, budući ste mlaki i ravnodušni, i ne pridajete veliku važnost Mojim zapovijedima. No to da svako djelo Ljubavi za bližnjega ima za posljedicu približavanje Meni, da ovo također leži unutar jednog djela Ljubavi, da vi, ako ljubite, privlačite Mene Samoga k vama, to vama još nije jasno, inače biste vi svjesno težili približavanju Meni, i neizrecivo mnogo biste stekli za vašu dušu, za vječnost. Ljubavno djelovanje je već upotrebljavanje Moje opskrbe snagom, koja će vam biti dodijeljena, kada se u vama probudi volja da izvršite neko djelo u Ljubavi prema bližnjemu… Ljubavno djelovanje je stoga već zajedničko djelovanje sa Mnom, i ako vi sebi predočite da Sam vam Ja Osobno uvijek prisutan, kada ste vi Ljubavno aktivni, onda vas već žudnja za Mnom i svjesnost Moje blizine mora potaknuti da uvijek djelujete zajedno sa Mnom… Vi ne možete ništa postići bez Ljubavi, bez Ljubavi ništa nema vrijednost pred Mojim očima, pa ako vi na Zemlji sve steknete, a u srcu ste bez Ljubavi, onda se vi ne trebate tome radovati, budući je to bez vrijednosti za vječnost, to nema nikakvu korist za razvoj vaše duše, i vi ćete ući u duhovno kraljevstvo siromašni i prazni. Vas ne slijede djela Ljubavi, i to ćete jednom gorko požaliti… Čovjek koji ljubi, međutim, može biti siromašan na Zemlji, mogu mu ostati uskraćena zemaljska dobra i zemaljska sreća, ali njegova duša se može radovati i klicati, jer je ona pronašla sjedinjenje sa Mnom, budući Sam joj Ja stalno blizu, i svako djelo Ljubavi dokazuje Moje prisustvo: „Tko ostaje u Ljubavi, ostaje u Meni i Ja u njemu…“ (1 Ivanova 4:16) Bez Ljubavi nema sjedinjenja sa Mnom, jedino Ljubav povezuje. Čovjek koji ljubi, svoje biće usklađuje sa Mojim izvornim Bićem, Koje je u Sebi Ljubav; on će moći pun snage djelovati na Zemlji i u onostranom, budući je Ljubav snaga koja proizlazi iz Mene i sposobna je za uvijek nova djela Ljubavi. Koristite snagu Ljubavi i budite aktivni u Ljubavi… Uvijek iznova vam Ja dovikujem ovaj podsjetnik (upozorenje), jer jedino Ljubav vas izbavlja (otkupljuje), ona vas čini slobodnima od lanaca protivnika, i donosi vam sjedinjenje sa Mnom, Koji sam Sama vječna Ljubav.

AMEN

Spread the Truth