Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4607 (“Sotona hoda uokolo kao ričući lav…” “Bdijte i molite…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4607, 5 Travanj 1949

“SOTONA HODA UOKOLO KAO RIČUĆI LAV…” “BDIJTE I MOLITE…”

(1 Petrova 5:8; Marko 14:38)

Gdjegod Ja znam kako je dijete u opasnosti Moja je Ljubav voljna podariti svaku pomoć i Ja ću ju izbaviti od kontrole onoga (Sotone) koji je Moj suparnik i neprijatelj Moje djece. Gdjegod se duša bori i namjerava ispuniti Moju volju sile se Mojeg protivnika doista ne treba plašiti, jer Ja brižno pratim one koji se probijaju ka Meni. I Ja neću napustiti Moju djecu u njihovoj muci, Ja ću podići zid oko njih preko kojeg se nitko neće biti u stanju popeti ukoliko Ja Sam ne otvorim kapije i dovedem ih do vas… Sotona se šunja uokolo kao ričući lav, i traži nekoga da ga proždre… Prisjetite se ovih Riječi i ne budite iznenađeni, jer vrijeme kraja je došlo kada on zna kako nema još puno preostalog vremena (Otkrovenje 12:12), i kada on ulaže svaki napor da bi ostvario pad Mojih živih tvorevina, kada on koristi sredstva koja će mu pomoći da uspije. Koliko često Sam vam ukazao opasnosti u kojima se nalazite, jer strašna će borba započeti između sila svjetla i tame. Vi ćete svi biti podređeni ovoj borbi, ali posebice oni koji vode duhovni život pored njihova zemaljskoga. Jer oni su uključeni u misli o Meni i prema tome posebice provociraju neprijateljstva Mojega protivnika kako bi ih zaustavio. Njegova je borbena strategija često uspješna jer on poznaje ljudske slabosti i koristi ih protiv njih kako bi ih nadvladao. Vi ljudi, međutim, imate neograničene blagoslove na vašem raspolaganju. Vi možete steći pobjedu nad njime uz Moju pomoć. Ne plašite ga se nego mu se hrabro suprotstavite; znajte da ste snažni i neosvojivi ako Me ljubite i šaljete Mi tihu misao da ću Ja ostati sa vama (ili ‘uz vas’) u vašoj borbi protiv njega… I on će pobjeći od vas budući ne može podnijeti Moje prisustvo. Vi ste snažniji od njega čim uđete u borbu sa Mnom… Ja nemam udjela u onome što izronjava iz donjeg svijeta. Ja ostajem sa Mojom djecom, i čak štoviše ako ova Moja djeca jedino dobrovoljno sebe postavljaju Ocu na raspolaganje, poslušna su Mu, čim ih On obavijesti o Njegovoj volji u svezi rada u Njegovom vinogradu.

Ja nazivam one Mojom djecom koji prepoznaju Očev glas i obraćaju pažnju na Njegov poziv… i, ako im dam zadatak, koji su uvijek voljni istupiti/govoriti za Mene, stoga aktivno podučavati ako ih Ja obrazujem kao učitelje. Otud, tkogod želi biti prihvaćen kao Moje dijete mora također doći k Ocu poput djeteta i dobiti od Njega poduke za njegovo putovanje kroz život. I ako Ja onda tražim da Moje učenje treba biti rašireno kada Ja Osobno šaljem Moje učenje na Zemlju kroz Glas Duha, onda ovo učenje njemu mora biti sveto i on ga mora prihvatiti i visoko cijeniti kao najčišću Istinu sa nebesa.

U tom slučaju, međutim, ono će također uvijek ostati najbolje i najsvetije za njega kojeg se on više neće odreći, budući je to snaga odgore koja će ga također automatski povući nagore. Ali odbaciti Moj dar vrlo ozbiljno narušava poslušnost dugovanu Meni od strane djeteta i posljedično ne može biti niti blagoslov. I onda ćete biti u stanju prepoznati utjecaj neprijatelja i morate sebe zaštititi od njega. To je zašto vam Ja skrećem pažnju na to i naznačavam vam znakove pomoću kojih ćete biti sposobni njega prepoznati: on će se pojaviti kao anđeo svjetla onima čija je vjera još slaba i zablještiti ih, njihove će oči postati rastuće slabije i, na kraju, više neće prepoznati što je ispravno, budući oni samo pre-voljno njega slušaju i dopuštaju sebi biti obmanuti njegovom maskom. Međutim, on će jedino imati kontrolu nad vama ako dvojbite/sumnjate u Čistu Istinu. Onda će on koristiti vašu nesigurnost i zavesti vas u stranu… “Jer on se šulja uokolo kao ričući lav, tražeći nekoga da ga proždre.” Ali vi trebate bdjeti i moliti tako da ne padnete tijekom kušnji.

AMEN

Spread the Truth