Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4588 (Djelovanje duha… Pomno ispitivanje… Dokaz: govornički dar… Istina – zabluda… Božji glasnici…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4588, 14 Ožujak 1949

DJELOVANJE DUHA… POMNO ISPITIVANJE… DOKAZ: GOVORNIČKI DAR… ISTINA – ZABLUDA… BOŽJI GLASNICI…

Velika se struktura mora uzdrmati, i ovog se pothvata vi trebate latiti, za što ću vam Ja Osobno dati poduku baš kao i snagu da ostvarite rad. Zabluda se ugmizala na svako mjesto gdje je očekivano da bude Istina, gdje ljudi vjeruju da znaju Istinu, i sada je na vama da izložite ovu zabludu, što bi vi bili nesposobni sami napraviti, koristeći se jedino vašim razumom, ipak sa Mojom pomoći vi to možete napraviti, i prema tome trebate podučavati u Moje ime što Sam vam proglasio kroz Duh. Svaki od vas se treba potruditi dopustiti Mojem Duhu da govori kako bi došao u posjed Čiste Istine. I ako ovo ne može biti ostvareno trebate obratiti pažnju na ono što vam Moji glasnici otkrivaju, koji su pak opet direktno podučeni od strane Mene kroz glas Duha. Svaki nositelj Istine će podupirati isto duhovno znanje, to jest, jednom kada je Istina nekome priopćena ona će uvijek donijeti iste rezultate; duh, koji je u kontaktu sa Ocem-Duhom od vječnosti, će proglasiti isto svakome. Time, porijeklo različitih rezultata mora biti ispitano. To što proizlazi iz Mojeg Duha će zauvijek ostati Istina, koja se nikada ne mijenja, bez obzira kako i u kojem obliku vam je ponuđena. Djelovanje Mojeg Duha vam osigurava najčišću Istinu, i time vi jedino trebate ispitati kada je Moj Duh na djelu a gdje lažni proroci sebe prikazuju kao Moje učenike i predstavnike na Zemlji. I vi možete sa lakoćom utvrditi da li je duhovna informacija, koja tvrdi da je istinita, prihvaćena svjesno ili nesvjesno. Ako Ja izlijem Mojeg Duha, ni jedan proces nije prikazan za znatiželjne promatrače, jer Ja ne pristupam vama ljudima tako da bi vi čak i najmanji način bili prisiljeni vjerovati. Nitko neće zamjetiti ništa izvanredno, ukoliko ne smatra tečan govornički dar kao nešto neobično, ali u tom slučaju Ja upućujem na Moju Riječ ‘Ne mislite kako ili što ćete govoriti… jer niste vi koji govorite, nego Sveti Duh…’ (Matej 10:19, 20) Onda ćete vi već imati znak da je Moj Duh na djelu koji na taj način pogodno govori. Međutim, ako su drugi izvanredni znakovi citirani kao dokazni materijal, ne vjerujte kako Sam to Ja koji očitujem Sebe na ovaj način. Svakih nešto vremena vi ćete itekako biti sposobni promatrati fenomene koji ukazuju na Moj život na Zemlji… ako posebice pobožni i predani ljudi na taj način doprinose spram oživljavanja slabe vjere njihovih bližnjih ljudskih bića… Ipak djelovanje Duha se poglavito odnosi na prenošenje Moje Riječi, budući će kroz Moju Riječ čovječanstvo biti uvedeno u Istinu i budući Moja Riječ također obznanjuje Moju volju, ispunjenje koje opet rezultira u direktnom djelovanju Duha.

Ljudska rasa zasigurno traži i pokusno stremi za Istinom, ali se ona ne zapućuje ispravnom stazom kako bi ju pronašlo. Međutim, svaka osoba nosi Istinu unutar sebe samoga… Svaka osoba nosi duhovnu iskru unutar sebe, koja je dio Mene i može saopćiti najčišću Istinu ako osoba gleda na unutra i sluša izražaj duhovne iskre, Riječ, koja time dolazi od Mene budući je duhovna iskra Moj udio za vječnost. Razumite, vi ljudi, vi morate gledati na unutra a ne očekivati ono što vam je donešeno iz izvanjskih izvora! Ali pošto više ne ispunjavate uvjete potrebne za očitovanje Duha, pošto niste više sposobni percipirati Moju Riječ u vama, otud, pošto više ne dolazite k Meni, Ja dolazim k vama tako što vam šaljem glasnika koji čuje izražaj Mojeg Duha, Moju Riječ, i obavijestit će vas o njoj. Sada vam je ona doista saopćena izvani, ali kao nepogrešivi dar odgore, koji može biti prepoznat od strane svakoga pod uvjetom da on uloži napor nju ozbiljno ispitati ili dozvoli sebi da bude vođen od strane njegova unutarnjeg duha, time ne nudi otpor ako mu se Moja Riječ iznutra obraća. I svaka osoba koja najozbiljnije traži Istinu će naći Moju Riječ privlačnom, budući Moja snaga Ljubavi ostvaruje učinak u onome koji stremi spram Mene kao vječne Istine. Time Ja Osobno dolazim njemu u susret i privlačim ga blizu k Sebi ako se ne susretnem sa otporom. Prema tome, obratite pažnju na djelovanje Duha i prihvatite ponudu onoga koji, u potpuno svjesnom stanju, sluša glas Duha unutra, jer vi možete vjerovati njegovim rezultatima, pošto je On podučen direktno kroz Moj Duh. Čuvajte se lažnih proroka pošto oni, također, spominju Moje ime a ipak nemaju direktne veze sa Mnom, koji stoga sebe smatraju sposobnima podučavati njihova bližnja ljudska bića ali sami nemaju znanja. Čuvajte se onih koji primaju njihovo znanje na način gdje Ja osobno ne mogu biti na djelu, budući se sile od ispod  primiču bez da su odbačene od strane primateljeve volje… gdje ljudsko biće vlastitom krivnjom gubi svoju volju (ili ‘odustaje od svoje volje’) i njegova je volja naknadno ščepana. U svjesnom stanju oni itekako mogu biti dobre volje, unatoč tome, staza koju su oni odabrali je pogrešna. Dođite k Meni, uspostavite kontakt sa Mnom u Duhu, slušajte na unutra i zaklinjite Me a svim vašim srcem za djelovanje Mojeg Duha… i vaša će molitva biti uslišena, vi ćete biti podučeni u apsolutnoj Istini od strane Mene direktno ili kroz Moje glasnike… Ali vi ćete uvijek biti podučeni od strane Mojeg Duha i uvedeni u svu Istinu.

AMEN

Spread the Truth