Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4573 (Sudbina u skladu s ljudskom voljom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4573, 26 Veljače 1949

SUDBINA U SKLADU SA LJUDSKOM VOLJOM…

Obaviještavam vas kako se vaša sudbina zasigurno oblikuje u skladu sa Mojom voljom, unatoč tome ona sebe prilagođava vašoj volji, tako da vaša volja učinkovito odlučuje slijed svih događaja, budući su joj potrebne nužne mogućnosti za ostvarivanje zrelosti kako bi sebe podredila što je brže moguće Mojoj volji. Volja koja je sasvim privržena Meni osigurava čovjeku zrelost duše i on će biti sposoban ući u onostrano kao svjetlosno biće kada kucne njegov posljednji čas. Međutim, sve dok Mi se on i dalje opire on mora biti kušan i uvijek i stalno nailaziti na prepreke u njegovom zemaljskom životu, ukoliko on sebe nije potpuno predao mojem neprijatelju (Sotoni), koji će mu pomoći na svaki način tijekom njegova života na Zemlji. No on ne bi trebao uživati u svom bezbrižnom zemaljskom životu, jer nakon svoje smrti on ga mora tisućerostruko okajati. I stoga čovjek kome je podarena teška sudbina može znati kako ga Ja ljubim i brinem za njega; on samo treba uvijek vjerovati u Moju pomoć i Moju snagu i ponizno prihvatiti svoju sudbinu i njegova će duša od toga imati koristi, opseg čega će jedino biti prepoznat od strane njega u duhovnom kraljevstvu. Gdje se patnja i briga mogu pronaći, tamo Sam Ja na djelu da promijenim volju pojedinačnog čovjeka, tamo su Moja prisutnost, Moje vođenje i Moja aktivnost prisutni. Otud, neizmjerna patnja koju vidite na Zemlji se ne treba smatrati kao znak Mog napuštanja, već kao znak Moje beskrajne ljubavi i brige za vas. Ja se od vas neću okrenuti čak ako vi sebe udaljite od Mene, Ja vas neprestano pokušavam povratiti k Sebi i prema tome vam dopuštam iskusiti nevolju i neimaštinu, budući vaša pogrešna volja od Mene zahtjeva to napraviti ako vam želim pomoći ostvariti blaženstvo. Sudbina svakog čovjeka korespondira sa njegovom voljom, koja je Meni bila poznata od početka, i raspon patnje kojeg vi morate izdržati korespondira sa zrelošću vaše duše, koja je Meni također poznata i koju Ja neprestano žudim povećati. Vi sa ovog svijeta možete otići u različitim stupnjevima svjetla; to nikada nije ograničeno, ali Ja poznajem vašu volju i gdje postoji mogućnost da bi se postigla viša zrelost duše Ja se koristim svim sredstvima, i udari sudbine, prepreke u životu i patnja i tuga se trebaju gledati na taj način, jer oni mogu biti od ogromne dobrobiti za vas ako sebe potpuno podredite Meni, ako svoju volju podredite Mojoj, ako ponizno otrpite sve što vam je podareno. Jer Ja vas ljubim, vi ste Moje žive tvorevine i Ja vas želim pridobiti k Sebi, za vječnost.

AMEN

Spread the Truth