Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4555 (Zapovijed Ljubavi prema bližnjemu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4555, 2 Veljača 1949

ZAPOVIJED LJUBAVI PREMA BLIŽNJEMU…

Vama je dana jedna zapovijed od Mene, i ovu zapovijed vi morate ispuniti kako bi mogli postati blaženi. Ova zapovijed u sebi uključuje sve zapovijedi koje su kroz Mojsija bile dane pojedinačno, tako da ljudi prekinu njihovu grješnu aktivnost, koja se sastoji u stalnom prestupanju protiv bližnjega. Sve što prestupa protiv Ljubavi prema bližnjemu, grijeh je, a time je također potpuno razjašnjen i pojam ‘grijeha’, budući je svaka povrjeda Ljubavi prema bližnjemu također povrjeda protiv Mene Osobno, odbijanje (uskraćivanje) Ljubavi za Mene, Koji sam Stvoritelj svih ljudi, i tako također Otac Svoje djece koja trebaju živjeti u međusobnoj Ljubavi. Jedino kroz Ljubav za bližnjega vi možete Meni pokazati vašu Ljubav, jer kako drugačije vi želite ljubiti Mene, ako Me ne vidite, kada vi ne ljubite bližnjega kojega vidite, i koji je vama živo svjedočanstvo Moje Ljubavi, mudrosti i moći? Ako vi u njemu ne vidite proizvod Moje Ljubavi, bit će vam također teško ljubiti Mene kao Stvoritelja, budući Ljubav za Mene izvire prvenstveno iz djelatne Ljubavi za bližnjega, koja Mene Samoga vama približava, i u vama također budi osjećaj Ljubavi za Mene. Što vi činite bližnjemu, Ja smatram kao Meni učinjenim, i zahvaćam vas Mojom uzvraćenom Ljubavlju (protu-Ljubavlju), koja za vas znači priljev snage i svjetlo. A budući da vi trebate oboje kako bi sazrjeli na Zemlji, vi morate bezuvjetno ispunjati Moju zapovijed Ljubavi, inače je vaš zemaljski život prazni hod, bez uspjeha (rezultata) i bez uspona naviše. I nemojte se dozvoliti zadovoljiti s ne činjenjem ničega lošega, nego prionite dobrim djelima prema vašem bližnjemu. Pomažite gdje je pomoć potrebna, razdjeljujte duhovne i zemaljske darove, pobrinite se za nevolju pojedinca i uistinu budite vašem bližnjemu brat i prijatelj, pomoćnik u svakoj nevolji. Onda ćete vi također probuditi uzajamnu Ljubav i time ćete također voditi bližnjega Meni, budući jedino Ljubav može uspostaviti vezu sa Mnom u obliku da vas izravno preplavljuje Moja snaga, i budući se jedino kroz Ljubav može dogoditi sjedinjenje sa Mnom, koje je svrha i cilj vašeg zemaljskog života.

AMEN

Spread the Truth