Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4525 (“Ti si Petar, stijena…” Živa vjera – Kristova crkva…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4525, 27 Prosinac 1948

“TI SI PETAR, STIJENA…” ŽIVA VJERA – KRISTOVA CRKVA…

Svatko tko želi pripadati Mojoj Crkvi mora imati živu vjeru, jer Ja ne priznajem mrtvu vjeru budući ona ne zaslužuje opis ‘vjera’. I time vi ljudi već imate ispravnu karakteristiku Moje Crkve baš kao i objašnjenje Mojih Riječi “Ti si Petar, i na ovoj stijeni ću Ja izgraditi Moju Crkvu…” (Matej 16:18) Moja Crkva je jedino utemeljena na ispravnoj vjeri… Ali što je ispravna vjera?… Smatrati da je nešto istinito što ne može biti dokazano je vaše objašnjenje. Unatoč tome, to nije naumljeno biti slijepa vjera, ne nepromišljeno prihvaćanje religioznih doktrina, budući ovo ne može dati pojavak uvjerenoj vjeri. Pa ipak, ljudsko biće mora posjedovati unutarnje uvjerenje bez dokaza… Ovo je ispravna vjera ili bi inače bila jedino igra riječi kada se govori o vjeri. Jedino uvjerena vjera je živa vjera, a ne slijepo prihvaćena dogma koja samo nije odbačena… Petar je posjedovao uvjerenu vjeru i ova je zašto Sam ga nazvao stijenom koja treba biti temeljem Moje Crkve. I opet i iznova Ja ću ovu vjeru učiniti uvjetom za pripadnost Mojoj Crkvi, jer Ja nisam zadovoljan sa onima koji jedino ustima ispovijedaju učenje ali im nedostaje unutarnjeg uvjerenja.

Živa vjera je preduvjet, budući će snaga vjere jedino postati očigledna gdje postoji unutarnje uvjerenje. Činjenica da Ja očekujem više od ljudi nego samo priznanje sa njihovim usnama treba biti očigledno svakoj osobi koja razmišlja, naposlijetku, ljudima bi mogla biti predstavljena i od njih se očekivati da vjeruju u najapsurdnija učenja. Ali Ja Sam to učinio nemogućim sa Mojim Riječima koje određuju pobliže vodilicu ljudima… Petra, stijenu… koji će biti temelj Moje Crkve. Iz ovog slijedi da vi ljudi morate stoga razjasniti vaše gledište po pitanju svake doktrine, da ćete vi, kako bi onda vjerovali sa uvjerenjem, morati mentalno formirati jedno mišljenje u svezi nje i time, razumljivo, ne možete prihvatiti svaku doktrinu, da jedno pogrešno učenje mora biti prepoznato od strane vas, budući vi ne možete steći uvjerenje da ono što se od vas očekuje vjerovati jeste apsolutna Istina. Pri ozbiljnoj refleksiji ćete zasigurno biti u stanju razlučiti koje doktrine korespondiraju sa Istinom i koje trebaju biti odbačene… I time vi ćete također biti i ostati istinski sljedbenici Moje Crkve ako imate živu vjeru, i Ja ću vas blagosloviti.

AMEN

Spread the Truth