Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4519 (Tabernakul (Svetohranište)…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4519, 21 Prosinac 1948

TABERNAKUL (SVETOHRANIŠTE)

Vi trebate razumjeti da Ja ne mogu prebivati u ograničenoj, specijalno iskonstruiranoj posudi, u zemaljskoj materiji, na izvjesnim mjestima u izvjesna vremena, nego da Sam Ja gdjegod je srce razvilo Ljubav. Jedino Ljubavi-puno srce može tvrditi da sklanja Mene, da je blagoslovljeno sa Mojim prisustvom, jer Moja temeljna supstanca je Ljubav (1 Ivanova 4:8) i time Ja mogu jedino biti gdje Ljubav sebe očituje. Ali materijalna posuda ne može nikada biti sadržalac Mojeg vječnog Duha… Ova pretpostavka je jedino rezultat razmišljanja od strane duhovno slijepih ljudi koji imaju pogrešnu ideju o Mojem Biću, koje uistinu prožima beskraj i time je sveprisutno ali ono nikada ne može biti sadržano u ograničenoj posudi, kao što su ljudi bili podučavani. Što li čovječanstvo pravi od vječnog Božanstva (u smislu: što li samo ljudi misle o vječnom Božanstvu)… Ovo vjerovanje prikazuje duhovno siromaštvo i koliko daleko su ljudi držani daleko od Istine od strane krivo obaviještenih učitelja… Kako može Duh koji kontrolira beskraj sebe nastaniti u materijalnoj formi, koja… kao što će duhovno probuđena osoba znati… sadržava duhovnu supstancu koja je i dalje na jako niskom stupnju razvoja… Kada Ja udostojim (počastim) srce osobe sa Mojim prisustvom onda Ja uspostavljam kontakt sa duhovnom suštinom u njezinom konačnom stadiju razvoja, Ja učinkovito prožimljem dušu, duh ljudskog bića, sa snagom Moje Ljubavi, izražajem Mene Samoga… I upliv snage raste u skladu sa voljnošću osobe da ljubi i time ispunjava cijelo srce. Onda Sam Ja Osobno prisutan u osobi (1 Ivanova 4:16); Ja ću ga zaposjesti baš kao što će on zauzvrat sklanjati Mene unutar sebe u izobilju. Zašto bi Ja trebao prebivati u posudi koja je i dalje mrtva, koja je, u stvari, dio duhovne suštine koja Mi se suprotstavlja… Moje prisustvo bi prouzročilo da se bilo koji oblik otopi ako bi snaga Moje Ljubavi potekla kroz njega, i svaka razumna osoba će prepoznati apsurdnost ove ideje i odbaciti takve doktrine. Međutim, ljudska bića su vrlo glupava, oni neće dozvoliti sebi da budu podučeni nego se čvrsto drže onog što im je bilo rečeno da vjeruju. Oni se drže mrtvog predmeta u pretjeranom štovanju (obožavanju), kojeg oni sami časte sa sadržajem koji navodno reprezentira najviše i najuvaženije Biće. Čisto ljudsko srce sposobno ljubiti je jedini hram u kojem ću Ja Osobno prebivati (Djela Apostolska 7:48; Izaija 66:1-2), I prema tome Mene se ne treba tražiti na pojedinačnim mjestima u izvjesno vrijeme i u određenom obliku… Namjesto toga, svako ljudsko biće bi trebalo pripremiti sebe da postane posuda koju Ja želim okupirati. Svako ljudsko biće bi trebalo oblikovati njegovo srce u Ljubav, onda ću se Ja, Vječna Ljubav, nastaniti u njemu, onda će on biti sposoban ljubiti i štovati Me svugdje i u svako vrijeme, Ja ću uvijek biti prisutan u njemu budući će se Moj Duh ujediniti sa njegovim, budući Sam Ja Osobno u njemu.

AMEN

Spread the Truth