Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4494 (Vjera i Ljubav… Stalno Božje prisustvo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4494, 24 Studeni, 1948

VJERA I LJUBAV… STALNO BOŽJE PRISUSTVO…

Vama je dovoljno znati, da Ja u Duhu uvijek prebivam među Mojima, da vi niste nikada sami, ako vi Mene priznajete i ispovijedate u srcu i pred svijetom. A, ako ste vi u to uvjereni, ništa vas više ne može uplašiti ili vas pokolebati u vjeri. No, ova vjera u Moje neprestano prisustvo, vas i čini Mojima, koji onda također žive u Ljubavi, jer vjeruju u Mene, ili također, duboko i živo vjeruju, jer oni žive u Ljubavi. Jer, vjera bez Ljubavi je nezamisliva, budući jedno proizlazi iz drugoga. Vjera može biti stečena uvijek, ako se čovjek trudi biti Ljubavno aktivan, ili bez ikakva koristoljublja, jer će time u njemu biti probuđen Duh, koji čovjeka misaono tako podučava, da on može vjerovati; da je njemu jasno shvatljivo sve što mu je predstavljeno, ono čemu je, kroz Moje sluge na Zemlji, ili kroz Moju pisanu Riječ, podučen kao Istini vjere. I zato ljudi koji ispunjavaju zapovijed Ljubavi prema bližnjemu, također moraju biti istoga mišljenja u stvarima vjere, jer Moj Duh posvuda isto podučava, i jer Ja sprječavam da Moji budu međusobno nesložni i podijeljeni. „Gdje je dvoje ili troje okupljeno u Moje Ime, Ja sam među njima…“  A Ja ću vam zaista prenositi Istinu, i pobrinuti se da Moji stoje u jedinoj Istini… U vremenu Kraja, Moji će biti žestoko napadani, i morat će odgovarati za njihovo razmišljanje i djelovanje. Onda vi jedino trebate sebi predočiti, da vi ne stojite sami pred neprijateljskim nasrtajima, da vi uvijek imate Mene Osobno uz sebe, da se vi ne trebate bojati što ćete reći, i kakvim riječima ćete se vi trebati opravdati i obraniti pred njima, budući da vam Ja osobno polažem riječi u usta, čim se vi zalažete jedino za Mene i Moje učenje. Vjera u Moje prisustvo će uvijek učiniti da sigurno i neustrašivo nastupite, vi Me nećete tražiti u daljini, nego ćete uvijek biti sigurni da sam Ja vaš stalni Pratilac (Suputnik), i da vas ne ostavljam same u zemaljskoj ili duhovnoj nevolji. I tako ćete vi stajati čvrsto u posljednjoj borbi, dok ne budete konačno izbavljeni kroz Moju Ljubav.

AMEN

Spread the Truth