Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4492 (Pričest…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4492, 21 Studeni 1948

PRIČEST…

Jedenje kruha i ispijanje vina je znak onog što bi trebali činiti kako bi postali blaženi… Vi morate konzumirati kruh i vino, to jest, morate vašoj duši dati hranu, tako što ćete gutati nebeski kruh sa njegovom snagom, prihvaćajući Moju Riječ i crpeći iz nje snagu, dakle, hraneći vašu dušu sa ishranom koja vam je ponuđena od gore od strane Moje ljubavi. Zbog toga vam želim objasniti da duša potrebuje onoliko hrane kao i tijelo i da mora biti hranjena na isti način kao i tijelo, konzumiranjem kruha i vina. Ipak konzumacija hrane za dušu nikada ne ovisi o izvanjskoj potrošnji kruha i vina…

To je bilo samo poređenje čija je namjera bila ilustrirati Mojim učenicima što su potrebovali i što bi trebali ponuditi njihovim bližnjima kako bi postigli blaženstvo. To se odnosi jedino na život duše, a činjenica da duša ne zahtjeva fizički kruh i fizičko vino je sasvim očigledna. Ja Sam stoga uvijek jedino imao na umu vaš duhovni život, Ja Sam jedino želio osigurati vaš duševni život i prema tome neću zahtjevati izvanjske formalnosti tamo gdje se namjesto toga u svoj iskrenosti traži prehrana za dušu. Vaša glad i žeđ za Mojom Riječju su, sami po sebi, dovoljni kako bi bili zadovoljeni sa kruhom života koji silazi sa neba, koji je u svoj istini Moje tijelo i Moja krv, a koji osigurava dušin opstanak, koji ju prožima sa snagom omogućavajući joj tako vječni život… Izvanjski unos kruha i vina nikad ne može osigurati prehranu čovjekovoj duši ako on nema iskrenu žudnju za Mojom Riječju, ako ne želi biti nahranjen s Moje strane sa nebeskim kruhom. Jer jedino on će doći k meni i pričestiti se sa Mnom. On će Mi dozvoliti da mu govorim. On hrani dušu sa ishranom koja ju održava i čini sretnom. Posljedično tome, svatko tko samo uživa stvarni kruh i vino ne može tvrditi kako je Moj gost koji probavlja hranu za svoju dušu za Mojim stolom. Jedino je ljudska nezainteresiranost prema Mojoj Riječi učinila mogućim stvaranje tog nesporazuma Mojih Riječi i djelovanja, jer čim se ljudsko biće ozbiljno potrudi  da bi postiglo život za njegovu dušu, on će automatski razumjeti značenje Mojih Riječi, i onda ni jedan čovjek neće nikad biti zadovoljan jedino sa vršenjem jednog izvanjskog čina… koji svakoj osobi zdravog razuma izgleda kao figurativna poredba, što u stvari i jeste bio… Činjenica da su ljudi Moje Crkve u početku također zadržali izvanjsku formalnost je bila opravdana, utoliko što su u njihovom iskrenon jedinstvu oni uvijek zamišljali Moje prisustvo, da su se doista okupljali u sijećanju na Mene i zajedno prihvaćali Moju Riječ… I Ja Sam bio među njima i ispunio ih sa Svojim duhom, tako su oni u svoj istini bili Moji gosti sa kojima Sam se Pričestio… Ja Sam prelomio kruh i ponudio im ga…

Oni su unutar sebe čuli Moju Riječ… I prakticirali su istu, oni su također podjeljivali kruh… obaviještavali su jedni druge o onome što Sam im otkrio kroz glas duha. Prvi učenici su razumjeli značenje izvanjskog simbola, pa ipak oni koji su slijedili nakon njih su već počeli pridavati veću važnost izvanjskom simbolu a tako je i ostalo, i jedino je nekolicina dokučila dublje značenje i sa Mnom blagovala Večeru, pošto se samo nekolicina sa Mnom povezala iznutra tako da imaju žudnju čuti Mene Osobno, da im je Moja Riječ tako ugodna i dragocjena da osjećaju glad i žeđ za njome, tako da ih mogu pozvati da se pričeste sa Mnom, da im mogu podijeliti nebeski kruh  i osvježiti ih sa vinom istine za spasenje njihovih duša. Svatko tko je tako intimno povezan sa Mnom uvijek živi u ‘sijećanju na Mene’, on će uvijek dopustiti da budem Prisutan bez obzira gdje se nalazio i što radio, tako ću Ja uvijek biti prisutan sa njime kao gost za svakim stvarnim obrokom, on će Me uvijek pamtiti i žudjet će osjetiti Moje prisustvo kroz Moju Riječ… on će biti tako prožet sa ljubavlju prema Meni da će također reći njegovim bližnjim ljudskim bićima i dijelit će ono što posjeduje, duhovne i zemaljske darove, pošto će se osjećati prisiljen na djelovanja ljubavi čim je iznutra u kontaktu sa Ljubavlju Osobno. Onda će njegova duša neprestano primati hranu i također ju neprestano podjeljivati, on će neprestano komunicirati, on će ostati u komunikaciji sa Mnom i također biti svjestan Mojeg prisustva… Shvatite, vi ljudi, čin Pričesti nije samo stvar trenutka koji je samo (iz)vršen izvanjskim konzumiranjem kruha i vina; razumite da Ja očekujem više od samo privremene obaveze. Vaše srce mora biti potpuno pripremljeno za prihvaćanje Mene, jedan čin čišćenja tome treba prethoditi koji jedino zahtjeva život ljubavi, i čovjek koji ljubi će također žudjeti za znakom uzvraćene ljubavi, on će žudjeti za time da Mene Osobno čuje govoriti… i na taj način će on najprije podjeljivati kako bi zauzvrat iz Moje ruke primio slastan dar… Moja je Riječ kao hrana za dušu njemu nezamjenjiva. I ako on žudi za njom doista će biti nahranjen, on će jesti Moje tijelo i piti Moju krv… Ja ću blagovati Večeru sa njime i on sa Mnom.

AMEN

Spread the Truth