Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4486 (Čisto Evanđelje… Ljudski dodaci… Zadatak učenika…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4486, 14 Studeni 1948

ČISTO EVANĐELJE… LJUDSKI DODACI… ZADATAK UČENIKA…

Bit ćete u stanju u svako doba prepoznati Moje poslanike, ako ste vi ozbiljne volje provjeriti. Onda vi uvijek trebate držati pred očima Moje učenje Ljubavi, i po njemu postaviti mjeru, da li ono što vam je ponuđeno od Mojih slugu odgovara ovom učenju. Ali, vi ne smijete nikada zamjerati da Moje sluge na Zemlji ne podučavaju ili ne zastupaju ono što su ljudi nadodali, da se oni ne zalažu za običaje i tradicije koji su jedino ljudsko djelo, i da ove posljednje osuđuju, i suzbijaju kao štetne za stjecanje duševne zrelosti. Moje sluge vam trebaju donijeti čisto Evanđelje, onakvo kako sam ga Ja podučavao za vrijeme Mojega zemaljskog hoda, a kakvo sada više ne postoji na ovoj Zemlji. Oni trebaju pročistiti Evanđelje od nadodanog ljudskog djela, a oni to i mogu učiniti, budući oni sada ljudima prenose ono što im je kroz djelovanje Duha došlo odozgor. Ovo Evanđelje, Moje učenje Ljubavi, u obliku kakvo vam je ono sada ponuđeno, neće nikada moći biti osporeno ili proglašeno obmanjujućim, i već zbog toga vi morate Moje sluge poštovati i slušati ih u svjesnosti da od njih primate jedino dobar dar. A ako ste vi dobre volje, vi onda morate sami priznati da se odstupanja protežu samo na ono čemu Ja nisam pridao nikakvu vrijednost, čak i ako se protive Mojoj volji, Ja uistinu najbolje znam što vas sprječava u razvoju naviše, i Ja vam želim ukloniti ove prepreke, Ja želim da vi lakše nađete put naviše, prema Meni, i stoga do cilja, do vječnog života… Stoga vam Ja šaljem Moje glasnike, da vas oni poduče i ukažu na sve što je opasnost za dušu. A ako vam Ja ne bih nikoga poslao, kako biste vi onda htjeli doći do Istine, kada vam ona na Zemlji više nije ispravno ponuđena? Dovedite duh u vama do buđenja, tako da vas Ja direktno podučavam, i on će vam reći isto što vam Ja govorim kroz Moje sluge, budući vi sami ne budite duh u vama. I žrtvujte dobrovoljno i bez oklijevanja ono što nije u vezi sa Mojim Božanskim učenjem Ljubavi, što vi možete prepoznati kao ljudsko djelo po tome da nepoštivanje ili ne-držanje učenja ili zapovijedi nikome ne nanosi štetu, osim možda organizaciji koja je postavila ove poduke ili zapovijedi. Ja sam ljudima propovijedao jedino Ljubav, i upozorio ih na svaki prijestup protiv Ljubavi, koji će uvijek uzrokovati štetu bližnjemu, ili jako kršiti od Mene postavljeni Zakon reda. A ovu zapovijed Ljubavi vi trebate uvijek ispunjati… Moje sluge na Zemlji vam donose isto učenje, čisto i neizobličeno, kakvo su oni primili od Mene, i kakvo sam Ja Osobno njih podučavao na Zemlji. I zato ih slušajte i ispitajte (provjerite), ako ste neodlučni, i vi ćete uz dobru volju njih morati prepoznati kao Moje poslanike, budući Moje učenje Ljubavi govori samo za sebe. A da se Ja borim protiv svakog ljudskog djela, da Ja zadužujem Moje sluge da nastupe protiv ovih, zaista je nužno, budući Ja znam o posljedicama ljudskog djela kada započne vrijeme borbe vjere, a Ja želim vas ljude sačuvati od toga da postanete slabi i otpadnete od Mene, pa zato već prije pročišćavam učenje, jer jedino čista Istina vam daje snagu i vjeru da izdržite do Kraja.

AMEN

Spread the Truth