Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4483 (Molitva u Duhu i u Istini preduvjet za djelovanje duha…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4483, 10 Prosinca 1948

MOLITVA U DUHU I U ISTINI PREDUVJET ZA DJELOVANJE DUHA…

Vi glas Duha u sebi možete zamijetiti jedino nakon što svoje srce otvorite putem unutarnje molitve. A ta molitva mora Mi biti upućena u Duhu i u Istini, inače Ja Moje uho zatvaram, a vi uzaludno čekate na Božansko prosvjetljenje. To je zakon koji mora biti ispunjen, no koji nije uvijek bio ispunjen gdje je bilo potrebno prosvjetljenje duha da bi se moglo biti podučeno u Čistoj Istini. Tko je kao učitelj i voditelj odgovoran za duše onih koje podučava, taj prvo i sam mora biti u Istini, i putem unutarnje veze sa Mnom omogućiti dotok Istine, on mora znati da smo Ja i Istina jedno, da dakle Istina ne može biti primljena bez Mene i da prvo mora biti uspostavljena veza sa Mnom, inače ni ne može biti uspostavljena veza sa Istinom.

No veza sa Mnom ovisi o slobodnoj volji čovjeka, a on se sam od sebe mora okrenuti Meni, što se događa putem unutarnje molitve, putem molitve u Duhu i u Istini …. Tko se tako moli, taj će i čuti Moj glas, njegove misli biti će upravljane tako da se kreću u Istini, čak i kad mu Moj glas nije zvučno čujan radi nedovoljne duševne zrelosti. Jer preduvjet za to je određeni stupanj zrelosti, koji ne postižu svi ljudi koji mole za Istinu. Pa tako i ljudi koji operiraju razumski mogu stajati u Istini, ako su prethodno uspostavili unutarnju vezu sa Mnom, no i njihov način života mora odgovarati Mojoj volji, moraju voditi život u Ljubavi, inače je Moje djelovanje na njima putem Duha nemoguće. Jer Ja, Ljubav i Istina jedno smo …. 

Uvijek nanovo vama ljudima mora biti objašnjeno to da vi po plodovima prepoznajete duh ljudi te tako nikada ne možete pretpostaviti ispravno razmišljanje kod onoga koji ne živi po Mojoj volji, pa ćete tako uvijek imati mjerilo želite li vjerodostojno ispitati ostvarenost (kakvoću) jednog čovjeka. Tko živi u Ljubavi, tko Me priznaje i traži Istinu, taj će i biti u Istini, i njegovo razmišljanje biti će ispravno, jer njegov duh prosvjetljavam Ja, kako bi putem njega bila širena Istina ….

AMEN

Spread the Truth