Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4432 (Sudnji dan… Zatvorena vrata u onostrano…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4432, 13 Rujan 1948

SUDNJI DAN… ZATVORENA VRATA U ONOSTRANO…

Hoćete li vi doživjeti Sudnji Dan, od presudne je važnosti za vječnost. Jer, na ovaj Dan će biti samo živi i mrtvi, stoga još samo ljudi koji će ući u vječni život ili biti osuđeni (prokleti). Jer, više ne postoji smrt koja treba biti nazvana samo čisto tjelesnom smrću, gdje duša, iako nesavršena, ulazi u duhovne sfere gdje se i dalje može razvijati naviše. Na Sudnji Dan će ostati zatvorena vrata u onostrano kraljevstvo, jer će tada biti jedino živi koji će biti premješteni na Novu Zemlju, dakle, koji neće osjetiti tjelesnu smrt, i mrtvi koji će biti progutani od Zemlje, odnosno, naći svoju tjelesnu smrt u djelu uništenja, a njihove duše doživjeti ponovno utjelovljenje u najtvrđu materiju. I tako je došao Posljednji Dan na ovoj Zemlji, koji znači Kraj za sve duhovno koje prebiva na Zemlji, a gdje se odvija suđenje, gdje je pozvano na odgovornost sve što na Zemlji živi kao čovjek… Ovo je Dan koji je najavljivan od početka ovog Perioda Iskupljenja, kojeg su predvidjeli vidjeoci i proroci, u kojeg sumnjaju svi koji ne vjeruju, i otuda ni ne stoje u ispravnom znanju. To je Dan, u kojem svaka krivnja nalazi svoje okajanje (pomirenje) (kada svaki dug nalazi svoje namirenje, naknadu), i u kojem, osim Mojih, nema nijednog čovjeka koji neće biti proglašen krivim. No, za vjernike će ovaj Dan biti okončanje svake zemaljske nevolje, za njih će to biti Dan trijumfa, u kojem će Me oni vidjeti u svoj slavi i biti preneseni sa Zemlje; za druge će to međutim biti Dan užasa, jer oni ne mogu umaći svojoj sudbini, oni nemaju vjere da u svojoj nevolji pozovu za Mnom. I stoga oni vide sigurnu smrt pred očima, i ne znaju da će oni sada biti prognani iz Moje blizine za beskrajno dugo vrijeme, jer oni ni na koji način nisu stekli pravo na Moje kraljevstvo, čiji sam Ja Vladar, koje jedino može primiti duše koje su usvojile Moje izvorno Biće, stoga postale Ljubav. I sve zemaljske strahote ubrzavaju pred Sudnjim Danom, jer Ja želim još u zadnji čas upozoriti ljude da ispruže svoju ruku prema Meni, tako da ih Ja mogu dohvatiti prije nego potonu u najdublju tamu… prije nego budu prognani iz Moje blizine za vječna vremena. Svatko Mi još može doći, ako on dobro iskoristi posljednje vrijeme, i svakome stoje (na raspolaganju) milosti, no Ja ne prisiljavam nikoga da se posluži Mojom milošću, nego svakome puštam njegovu slobodu. Ali, Sudnji Dan će biti polaganje računa za sve… donijet će Ljubav i blaženstvo Mojima, a smrt i propast za sve koji pripadaju Mojemu protivniku, jer će oni  biti odbačeni u tamu i morati ispaštati svoje grijehe prema Božanskoj pravednosti.

AMEN

Spread the Truth